İNTERAKTİF TESTLER

 

1- Wilson ilkelerinde yer alan; ‘’Azınlıklara kendi kendilerini yönetme hakkı verilmelidir.’’ Maddesi aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisinin faaliyetlerinin hızlanmasına neden olmuştur?

a) Teali İslam Cemiyeti                     
b) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
c) Mavri Mira Cemiyeti                     
c) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti


2-Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi ve yöntemleri ilk kez nerede belirtilmiştir?
A. Sivas Kongresi           
B. Paris Konferansı
C. Erzurum Kongresi           
D. Amasya Genelgesi


3-Aşağıdakilerden hanisi Kuva-yi Milliye’nin hedeflerinden değildir?
A.    Azınlık taşkınlıklarını durdurmak.
B.    Bölgesel işgalleri engellemek
C.    Düşmanı yurttan atmak
D.    Yaşadıkları kasabalara düşmanın girmesini engellemek.


4 –Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim değildir ?
A) İl özel idaresi       
B ) Belediye   
C )  Sayıştay    
D ) İl genel meclisi

5- Anayasamız, yasama  ve yürütme yetkilerini aşağıdaki organlardan  hangisine  vermiştir.?
  A ) TBMM  -- Mahkemeler
   B) Bakanlar kurulu  -- Mahkemeler
   C ) Anayasa Mahkemesi  --  TBMM
   D ) TBMM – Cumhur Başkanı ve Bakanlar Kurulu

6- Sevr Antlaşmasına göre  Anadolu’yu aralarında  paylaşan İtilaf  Devletlerinden hangisi  2 . İnönü Savaşından sonra işgal ettiği yerleri boşaltma kararı almıştır?

 A ) Rusya  
B ) Fransa      
C ) İngiltere       
D ) İtalya

7- İşgal sırasında  İstanbul Hükümetinin tepkisiz kalması üzerine halkın sesini duyurmak için yine halkın arasından  çıkan aydınlar tarafından kurulan  cemiyetlere  milli cemiyetler denir.
                Aşağıda milli cemiyetler ve bunların gerçekleştirmek istediği amaçlar verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

          A ) Kilikyalılar Cemiyeti --  Adana ve çevresini işgalden korumak.
          B ) Redd-i  İlhak Cemiyeti  -- İzmir ve çevresini Yunan işgaline karşı korumak.
          C ) Mavri  Mira Cemiyeti   --  Trabzon ve çevresinde milli birliği korumak.
           D ) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

8. Aşağıdakilerden cemiyetlerden hangisi Fransız işgali ve Ermeni saldırganlığına karşı kurulmuştur?
A) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
B) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti
C) Trakya-Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti 
D) Kilikyalılar Cemiyeti

9- Bir fabrikadaki işçilerin tamamı patronun verdiği maaşı ve iş koşullarını beğenmedikleri için belli bir süre işi bırakmışlar  ve değişik eylemlerde bulunmuşlardır.
Bu fabrika işçileri hangi haklarını kullanmışlardır?
a.    Sendika Hakkı
b.    Grev Hakkı
c.    İstifa Hakkı
d.    Zam Hakkı

10- 1-Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?

    A)Fransız-Alman düşmanlığı
    B)Rusya’nın Balkanlar’da söz sahibi olmaya çalışması     
    C)Almanya ve İngiltere arsındaki ekonomik rekabet
    D)İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması
   
11- Adana ve çevresini işgallere karşı korumak amacıyla kurulan cemiyet hangisidir?                            
A) Mavri Mira      
B)Milli Kongre Cemiyeti                   
C) Trakya Paşaeli 
D) Kilikyalılar12- Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın Balkanlarda uyguladığı Panislavizm propagandasından olumsuz etkilenen devlettir?

A- Fransa 
B- İtalya   
C- Avusturya- Macaristan   
D- Bulgaristan

13-  Osmanlı devleti ile Rusya arasında imzalanan Brest- Litowsk antlaşması ile aşağıdaki cephelerden hangisi kapanmıştır?

A- Çanakkale   
B- Kafkas     
C- Irak   
D- Kanal

14-1.Dünya Savaşı’ndan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması yapılmış ve hemen ardından işgaller başlamıştır.İşgallere karşı Osmanlı Hükümetinin kayıtsız kalması sonucunda halk işgallere karşı ne gibi önlemler almıştır?
 
a)    Kuvay-i Milliye denilen direniş örgütleri kurdular
b)    Düzenli bir ordu kurular
c)    İtilaf devletleri ile görüşmeler yaptılar
d)    İstanbul Hükümeti ile işbirliği yaptılar

15-Aşağıdakilerden hangisi M.Kemal’in kişilik özelliği değildir?

A) İleri görüşlülük    
B) Cesur   
C) Okumayı Seven     
D) Yeniliklere Karşı


16-Atatürk’ün eğitim, sağlık, hukuk, ekonomik vb. gibi alanlarda yenilik yapması onun daha çok hangi özelliğini ortaya çıkarır?

A)    Çok yönlülüğünü
B)     Cesaretini
C)     Araştırmacı Yönünü
D)     Vatanseverliliğini

17-Aşağıdakilerden hangisi sosyal haklardan değildir?
A) Sağlık ve Eğitim ile ilgili haklar            
B) Dilekçe Hakkı        
C) Yaşama Hakkı                    
D) Kişi ve konut dokunulmazlığı

18-Aşağıdakilerden hangisi devletin temel unsurlarından birisi değildir?
A) Millet    
B) Ülke    
C) Egemenlik        
D) Seçim

19- I. Dünya Savaşını bitiren barış antlaşmaları nerede hazırlanmıştır?
A) Paris Barış Konferansında.           
B) Lozan Barış Konferansında.
C) Londra Konferansında.           
D) Berlin Konferansı.

20- İtilaf devletleri tarafından İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali nerede kararlaştırılmıştır?

 A-Londra Konferansı
B-Paris Barış Konferansı
C-Mondros ateşkes antlaşması
D-Sevr Barış AntlaşmasıCEVAP ANAHTARI
01    C    11    D       
02    D    12    C       
03    C    13    B       
04    C    14    A       
05    D    15    D       
06    D    16    A       
07    C    17    B       
08    D    18    D       
09    B    19    A       
10    D    20    B       

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER