İNTERAKTİF TESTLER

 

1-Aşağıdaki akımlardan hangisi Sırp isyanında etkili olmuştur?
a) milliyetçilik            
b) akılcılık               
c) eşitlik              
d) ilericilik

2- Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Osmanlı Devleti’nin askeri gücünü yok etmeye yöneliktir?
a)    İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının iki yakasındaki istihkamlar İtilaf Devletlerince işgal edilecektir
b)    İtilaf Devletleri. Kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında istedikleri yerleri işgal edebilecekler
c)    Doğudaki altı vilayette karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri buraları işgal edebilecektir.
d)    Osmanlı Devleti her türlü silah ve cephaneyi İtilaf Devletleri’ne bırakacaktır.

3-Osmanlı Devleti’nin savaştığı aşağıdaki cephelerden  hangisi I. Dünya Savaşı’nda Bulgaristan’ın İttifak bloğunda savaşa katılmasında etkisi olmuştur?
 a) Kanal   
b) Çanakkale   
c) Kafkas  
d) Irak

4-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşı’na giriş nedenlerinden biridir?
A)Avrupa devletleriyle yakınlaşmak                      
B)Kapitülasyonlardan faydalanmak
C)Son zamanlarda kaybettiği yerleri geri almak  
D)Sömürge elde etmek

5-Aşağıdakilerden hangisi demokratik idareler için söylenemez?

A) Demokrasi, millet egemenliğine dayanır.
B) Hürriyet ve eşitlik rejimidir
C) Demokrasilerde, belli gruplar seçimlere katılır.
D). Demokrasi, herkese oy hakkı tanıyan bir sistemdir
  

6- Kurtuluş Savaşı sırasında çeşitli yararlı cemiyetler kurulmuştur. Bunlardan hangisi eğer Osmanlı devleti yıkılırsa bir devlet kurmayı düşünmüştür?

A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Trakya-Paşaeli Cemiyeti
C) Redd-i İlhak Cemiyeti
D) Milli Kongre Cemiyeti

7- Aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisi Azınlıkların kurduğu bir cemiyet değildir?

A) Mavri Mira
B) Hınçak Ve Taşnak
C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
D) Etnik-İ Eterya

8- Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşında Osmanlı İmp.’nun savaştığı cephelerden değildir?
A) Kafkasya cephesi                                                              
B) Çanakkale cephesi
C) Ukrayna cephesi                                                                
D) Suriye –Filistin cephesi

9- Mustafa Kemal Atatürk ‘ün kendisinsin kaleme aldığı ve Türk Kurtuluş Mücadelesini anlattığı en büyük eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nutuk                                               
B) Divan-ı Lugat-ı Türk
C) Vatandaş için medeni bilgiler          
C) Türk Tarihi

10-Aşağıdakilerden hangisi kamu kavramını açıklar?
A) Halk            
B) Sivil Toplum Örgütü
C) Yönetim       
D) Bilinç

11-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Devlet en üst siyasal örgüttür.
B)Yangınlara karşı itfaiye örgütünü kurmak belediyenin görevidir.
C)Suçlu olanlar oy kullanma hakkına sahip değildirler.
D)Anayasa sadece devlet çalışanlarını korur.


12- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaz mevsimin başlangıç tarihinde görülen olaylardan değildir?
a.    Güneş ışınları Yenge önencesine dik gelir
b.    Ekvator’da gece gündüz süresi eşittir.
c.    Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanır.
d.    Güney yarım kürede en kısa gündüz yaşanır.

13- Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya savaşı devam ederken ülkesinde rejim değişikliği
      Olduğu için savaştan çekilmek zorunda kalmıştır?
 a) İtalya   
b) Avusturya       
c) Rusya   
d) Almanya

14- Balkan savaşları devam ederken bağımsızlığını kazanan devlet hangisidir?
a) Sırbistan   
b) Romanya   
c) Bulgaristan       
d) Arnavutluk

15-Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşına başlamadan önce ilk hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
A)TBMM’nin açılması    
B)Ülkeyi düşmandan kurtarmak 
C)Milli birlik ve beraberliği sağlamak   
D)Savaşa hazırlık yapmak

16-.Aşağıdakilerden hangisi önce Kuvayi Milliye bağlı iken daha sonra düzenli orduya karşı ayaklandı?
A)Damat Ferit Paşa     
B)Çerkez Ethem  
C)Fuat Cebesoy   
D)Enver Paşa

17.    Kurtuluş savaşının gerekçesi ve yöntemi aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır?

a)   Erzurum Kongresi                 
c)   Amasya Görüşmesi
b)   Sivas Kongresi               
d)   Amasya Genelgesi

18.    Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in mandacılık fikrine soğuk bakmasının sebebidir?

a)   Ulusal bağımsızlığa ters düşer       
c)   Padişahla arasının açık olması
b)   İngiltere’yi sevmemesi           
d)   İstanbul hükümetinin istemesi

19.    Mustafa Kemal ordudaki ilk görevine hangi rütbeyle başlamıştır?
a)   Kurmay Albay   
b)   Kurmay yüzbaşı 
 c)   Kurmay Binbaşı        
d) Kurmay yarbay

20.-    Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına girmesiyle meydana gelen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Almanya’nın Rus cephesinde Rahatlaması       
B) ABD’nin savaşa girmesi
C) Savaşın çok  geniş bir alana yayılması   
D) Yeni cephelerin açılması
CEVAP ANAHTARI
01    A    11    C       
02    D    12    B       
03    B    13    C       
04    C    14    D       
05    C    15    C       
06    B    16    B       
07    C    17    C       
08    C    18    A       
09    A    19    B       
10    C    20    B       

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER