İNTERAKTİF TESTLER

 

1)Türkiye’de aşağıdaki demokrasi çeşitlerinden hangisi uygulanmaktadır?

A)Temsili demokrasi           
B)Doğrudan demokrasi
C)Yarı doğrudan demokrasi       
D)Özgürlükçü demokrasi

2)Türk Milleti adına yasama (kanun koyma, kanun yapma) yetkisini hangi devlet organı kullanır?

A)Bakanlar Kurulu   
B)Cumhurbaşkanı   
C)Mahkemeler   
D)TBMM

3)Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında mitingler ve gösterilerle işgallerin protesto edilmesini istemesinin temel nedeni nedir?

A)Bölgesel direniş örgütlerine yardım sağlamak.
B)Milli Kongreler düzenlemek.
C)Düzenli bir ordu kurabilmek.
D)Kurtuluş için milli bilinci uyandırmak.

4)Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı oluşan ilk silahlı birlikler aşağıdakilerden hangisidir?

A)Düzenli birlikler       
B)Kuva-yi Milliye
C)Kuva-yi İnzibatiye       
D)Halifelik Ordusu

5)Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırıldığı durumlar arasında yer almaz?

A)Seferberlik       
B)Sıkıyönetim       
C)Seçim   
D)Savaş

6)Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında düşmanı yurttan atmak amacıyla direniş hareketini kırmak için, milli çıkarlarımıza aykırı faaliyet gösteren cemiyetlerden biridir?

A)Teali İslam Cemiyeti.
B)Milli Kongre Cemiyeti
C)Kilikyalılar Cemiyeti
D)Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti.

7)Çanakkale Savaşı sonucunda yardım almayarak savaştan çekilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fransa   
B)Rusya   
C)İngiltere   
D)Almanya

8)Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı neticesinde kurulan devletlerdendir?

A)Almanya   
B)Avusturya       
C)İngiltere       
D)Polonya

9)Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya Savaşını bitiren antlaşmalardan değildir?

A)Versay       
B)Nöyyi       
C)Mondros       
D)Triyanon

10)Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliye birliklerinin kurulma nedenlerinden biridir?

A)TBMM’nin açılması
B)Mustafa Kemal’in Samsuna çıkması
C)Misak-i Milli’nin ilan edilmesi
D)Anadolu’nun haksız yere işgal edilmeye başlanması


11)Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan en önemli kararlardan bir manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedilmesidir. Bu karadan çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dış yardımların reddedildiği
B)Tam bağımsızlıktan yana karar alındığı
C)İstanbul Hükümeti’ne bağlılığın devam edeceği
D)Yeni bir Türk Devletinin kurulacağı

12)Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan temel unsurlardan değildir?

A)Egemenlik       
B)Demokrasi       
C)Vatan   
D)Millet

13)Vatandaşlık hakları, sosyal ekonomik ve siyasal haklar olarak ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir haktır?

A)Ailenin korunması           
B)Tüketicinin korunması
C)Sağlık hakkı           
D)Çevre hakkı

14)Osmanlı Devleti’nin işgaller karşısında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A)İşgallerin sona ermesi           
B)Kuva-yi Milliye’nin oluşmasına
C)Orduların terhis edilmesine       
D)İç isyanların çıkmasına

15)Aşağıdakilerin hangisinde “Altı doğu ilinde karışıklık çıkarsa buraları işgal edilecek”
Maddesi konularak bu illerde Ermeni devletinin kurulması planlanmıştır.

A)Kars       
B)Mudanya       
C)Mondros       
D)Gümrü

16)Erzurum kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in tepkisi ne oldu?

A)Bu göreve tekrar alınması için padişaha istekte bulundu
B)Türk Milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti
C)Osmanlıya aynı göreve devam etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti
D)Bunun üzerine Türk Milleti ona Gazilik ünvanı verdi.

17)Aşağıdakilerden hangisi anayasamıza göre devletin temel görevleri arasında yer almaz?

A)Milletin bağımsızlığını korumak
B)Toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak
C)Milletin maddi ve manevi varlığını geliştirmesine engel olmak
D)Ülkenin bölünmezliğini korumak

18)Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görev yerine getirdiği organlardan biri değildir?

A)Yasama   
B)Yürütme   
C)Yargı   
D)Egemenlik

19)Aşağıda isimleri verilen yararlı cemiyetlerden hangisi tüm yurdun haklarını savunmak amacıyla kurulmuştur?

A)İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti
B)Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti
C)Trakya Paşaeli Cemiyeti
D)Milli Kongre Cemiyeti

20)Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır.

A)Vatanı savunmasız bırakmak
B)Doğu Anadolu’da Ermenistan devletini kurmak
C)Anadolu’nun işgalini kolaylaştırmak
D)Ülke haberleşmesine el koymak   
CEVAP ANAHTARI
01    A    11    B       
02    D    12    B       
03    D    13    B       
04    B    14    B       
05    C    15    C       
06    A    16    B       
07    B    17    C       
08    D    18    D       
09    C    19    D       
10    D    20    C       

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER