İNTERAKTİF TESTLER

 

1)İşgallere karşı ilk direniş aşağıdaki yerlerden hangisinde olmuştur?
A)İzmir   
B)Hatay   
C)Antep   
D)Urfa

2)Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliye’nin sağladığı yararlardan değildir?
A)TBMM’ye zaman kazandırdı
B)Milleti bilinçlendirmedi
C)Ayaklanmaları bastırdı
D)Ordu kuruluncaya kadar düşmanı oyaladı

3)İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin maddelerinden bazıları şunlardır
 -Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, alıkonamaz ve sürgün edilemez
 - Herkes, herhangi bir devletin sınırları içinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkına sahiptir.
 - herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mal ve mülk edinme hakkı vardır.

Yukarıda verilen bilgilerde kişilerin sahip olduğu temel haklardan hangisine değinilmemiştir?
A)Mülkiyet hakkına           
B)Kişi dokunulmazlığına
C)Hak arama hürriyetine       
D)Yerleşme ve seyahat özgürlüğüne

4)Atatürk’ün “ Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” sözü demokrasinin hangi  temel ilkesini açıklamaktadır?
A)Milli Egemenlik           
B)İnsan haklarına saygı
C)Çoğulculuk               
D)Eşitlik ve Özgürlük

5)Milli Güvenlik Kurulu, ülkemizin milli güvenlik siyasetini belirlemekle görevli organlardandır. Anayasamızın 118. maddesine göre Milli Güvenlik Kurulunun kimlerden oluşacağı belirtilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi  Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden değildir?
A)Başbakan           
B)Genel Kurmay Başkanı
C)Adalet Bakanı       
D)Milli Eğitim Bakanı

6)Bir ülkede;
- Egemenlik hakkının millette olduğu,
- Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımının yapılmadığı,
- Herkesin düşüncelerini özgürce ifade ettiği görülmektedir.
Bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Demokrasi kuralları ile yönetildiği
B)Halkın yönetimde etkisinin olmadığı
C)Yönetimde belli bir grubun etkili olduğu
D)Kişi özgürlüklerinin devlet tarafından sınırlandırıldığı.

7)Mondros ateşkes antlaşmasının imzalanmasından sonra Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklar bağımsız olmak için ayaklanmalar çıkarmışlardır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir?
A)Osmanlı’nın yeniden toparlanmasını sağlamayı
B)Ülke bütünlüğünün korunmasını
C)İşgal hareketlerinin hızlanmasını
D)Milliyetçilik hareketlerinin hızlanmasını

8)Mustafa Kemal, Havza Genelge’sinde yurt genelinde mitingler düzenleyip, İstanbul’daki etkili çevrelere telgraflar çekilerek işgallerin protesto edilmesini istemiştir.
Mustafa Kemal’in bu yolla ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ülkenin İngiltere himayesine girmesini sağlamak
B)Halkı silahlı direniş için kışkırtmak
C)Milli Bilinci uyandırarak işgallere halkın tepki göstermesini sağlamak
D)Bölgesel kurtuluş yolları aramak

9)Ülkemizde vatandaşların;
-Vergilerini zamanında ve düzenli ödemesi
-Yasalara uymaları, uymayanları uyarmaları
-Seçme ve seçilme haklarını düzenli olarak kullanmaları
Aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)Halkın duyarlı olmadığının
B)Demokrasinin gelişmediğinin
C)Milli gelirin arttığının
D)Vatandaşlık bilincinin geliştiğinin

10)Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Musul ve çevresini işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fransa   
B)İngiltere   
C)Yunanistan       
D)İtalya


11)Atatürk” Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz” diyerek Hatay’ın anavatana katılacağını bilmiştir.
A)Akılcı olması   
B)Gerçekçi olması   
C)İleri görüşlülüğü   
D)Mantıklı olması

12)Mondros ateşkes Antlaşması’nın 24. maddesini engellemek amacıyla aşağıdaki faaliyetlerden hangisi yapılmıştır?
A)Amasya Genelgesi           
B)Erzurum Kongresi
C)Alaşehir Kongresi           
D)Sivas Kongresi

13)Sivas Kongresinde Temsil heyeti tarafından Ali Fuat Cebesoy’ un batı cephesi komutanlığına atanması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)Temsil heyetinin bütün yurdu temsil ettiğinin
B) Temsil heyetinin geçici hükümet çalışmalarına başladığının
C) Temsil heyetinin ilk defa yürütme yetkisini kullandığının
D) Temsil heyetinin silahlı mücadeleyi başlattığının

14)M. Kemal Atatürk tüm yurdun işgal edilmesiyle ortaya çıkan karamsar tabloda ortaya atılan İngiliz ve Amerikan manda ve himayesi fikirlerine şiddetle karşı çıkmıştır. Buna göre M.Kemal Atatürk manda ve himaye fikrine neden karşı çıkmış olabilir?
A)İngilizlere güvenmiyordu
B)Amerikalılara güvenmiyordu
C)Tam bağımsız bir Türkiye istiyordu
D)Türk halkına güvenmiyordu

15)Atatürk Kurtuluş Savaşı ile kazanılan askeri zaferin sonrasında “ Milli Mücadelenin birici safhası kapandı. Artık ikinci safha başlıyor” demişti . Mustafa Kemal Atatürk’ün ikinci safhayla kastettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A)Barış antlaşmalarının imzalanması
B)Yeni anayasanın hazırlanması
C)Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
D)Okuma- yazma seferberliği başlatma

16)Milli Mücadelenin ancak milletçe kazanılabileceği ve Türk Milletine, milli egemenliği eline alması gerekliliği ilk defa aşağıdakilerden hangisiyle belirtilmiştir?
A)Erzurum Kongresi           
B)Amasya Genelgesi
C)Sivas Kongresi           
D)Osmanlı Mebushan Meclisi

17)Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarından değildir?
A)Emekli Sandığı   
B)TEMA Vakfı   
C)Bağ-kur   
D)SSK

18)Aşağıdakilerden hangisi seçimlere aykırı bir durumdur?
A)Eşit oy   
B)Gizli oy   
C)İki dereceli oy   
D)Açık sayım döküm

19)Aşağıdakilerden hangisi işgaller karşısında M. Kemal Atatürk’ün takındığı tavırdır?
A)İngiltere’nin himayesini kabul etmek
B)ABD mandasını kabul etmek
C)Bölgesel kurtuluş yolları aramak
D)Kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak

20)İşgallere karşı ilk direniş hangi cephede, nerede başlamıştır?
A)Batı cephesi- Ayvalık           
B)Güney cephesi-Dörtyol
C)Doğu cephesi-Kars               
D)Batı cephesi-Balıkesir
   
CEVAP ANAHTARI
01    B    11    C       
02    B    12    B       
03    C    13    C       
04    A    14    C       
05    D    15    C       
06    A    16    B       
07    C    17    B       
08    C    18    C       
09    D    19    D       
10    B    20    B       

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER