İNTERAKTİF TESTLER

 

1)Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Musul ve çevresini işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fransa   
B)İngiltere       
C)Yunanistan       
D)İtalya

2)Aşağıdakilerden hangisi hakimiyetin bir kişide olduğu devlet şeklidir?
A)Monarşik       
B)Oligarşik       
C)Teokratik       
D)Demokratik

3)Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin  değişmez niteliklerini gösteren anayasa maddeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)1.2.3. maddeleri                   
B)3.4.5. maddeleri
C)1.2.5. maddeleri                   
D)3.5.8. maddeleri

4)Amasya genelgesinde yer alan “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A)Mebusan Meclisinin kapatılması
B)Azınlıklara yeni haklar verilmesi
C)Misak-ı Millinin kabul edilmesi
D)Kurtuluş Savaşını kimlerin yapacağını

5)Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden değildir?
A)Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
B)Trabzon Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
C)Kilikyalılar Cemiyeti
D)Mavri mira Cemiyeti

6)Aşağıdakilerden hangisi Trabzon’da Rum Devleti kurmayı amaçlayan cemiyettir?
A)Pontus Rum Cemiyeti           
B)Mavri Mira Cemiyeti
C)Hınçakve Taşnak Cemiyeti       
D)İngiliz Muhipleri Cemiyeti

7)Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim değildir?
A)İl Özel İdaresi   
B)Belediyeler       
C)Sayıştay       
D)İl Genel Meclisi

8)Anayasamız, yasama ve yürütme yetkilerini aşağıdaki organlardan hangisine vermiştir?
A)TBMM-Mahkemeler
B)Bakanlar Kurulu- Mahkemeler
C)Anayasa Mahkemesi-TBMM
D)TBMM- Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

9)Türkiye Cumhuriyeti’ni ve ulusal birliğini aşağıdakilerden hangisi temsil eder?
A)Cumhurbaşkanı   
B)Başbakan   
C)TBMM Başkanı   
D)Devlet Bakanı

10)Osmanlı Devleti, Mondros ateşkes Antlaşmasını itilaf devletlerini temsil eden aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalamıştır?
A)İngiltere       
B)İtalya       
C)Yunanistan           
D)Fransa


11)Yönetimde herkesin temsil edilmesi esasına dayanan rejim hangisidir?
A)Demokrasi       
B)Monarşi       
C)Teokrasi   
D)Oligarşi

12)Sevr Antlaşmasına göre Anadolu’yu aralarında paylaşan İtilaf Devletlerinden hangisi 2. İnönü Savaşından sonra işgal ettiği yerleri boşaltma kararı almıştır?
A)Rusya       
B)Fransa       
C)İngiltere       
D)İtalya

13)İsgaller sırasında İstanbul Hükümetinin tepkisiz kalması üzerine halkın sesini duyurmak için , yine halkın arasından çıkan aydınlar tarafından kurulan cemiyetlere milli cemiyetler denir. Aşağıda milli cemiyetler ve bunların gerçekleştirmek istediği amaçlar verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
A)Kilikyalılar Cemiyeti- Adana ve Çevresini işgalden korumak
B)Redd-i  İlhak Cemiyeti- İzmir ve çevresini Yunan işgalinden korumak
C)Mavri Mira Cemiyeti – Trabzon ve çevresinde milli birliği korumak
D)Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti – Doğu Anadolu’da Ermeni devleti kurulmasını engellemek

14) Mustafa Kemal Samsun’a çıktıktan sonra Havza ve Amasya’da genelgeler yayımlamış, çeşitli illerde kongreler düzenlemiştir. Böyle bir çabayla Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?
A)Türk Milletini düşman işgaline karşı uyarmak
B)İstanbul hükümetinin devamını sağlamak
C)Milli birliği sağlamak
D)Vatanı düşmanlardan kurtarmak

15)Amasya Genelgesinde yer alan “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve iradesi kurtaracaktır” Sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?
A)Mebusan Meclisinin kapatılması
B)Azınlıklara yeni haklar verilmesi
C)Misak-ı Millinin kabul edilmesi
D)Kurtuluş Savaşını kimlerin yapacağı

16)İtilif Devletlerinin Anadolu’yu işgali karşısında Osmanlı Devletinin tutumu hangisi olmuştur?
A)Kuvay-i Milliye birliklerini desteklemiştir.
B)Amerikan mandasına girmeyi desteklemiştir
C)İşgallere karşı koymuştur
D)İtilaf devletlerinin isteklerine boğun eğmiştir.

17)TBMM nin uluslar arası alanda kazandığı ilk siyasi ve askeri başarı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Moskova Antlaşması       
B)Ankara Antlaşması
C)Gümrü Antlaşması           
D)Lozan antlaşması

18)İstanbul Hükümeti nin Milli Mücadeleyi ve Temsil Heyetini resmen tanıdığı olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sivas Kongresi       
B)Erzurum Kongresi
C)Amasya Genelgesi       
D)Amasya Görüşmeleri

19)Kuva-i Milliye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Düzenli ordudur.               
B)halktan zorla para aldığı da olmuştur
C)İşgalcilere karşı kurulmuştur       
D)Düşmanı oyalamıştır

20)Aşağıdakilerden hangisi, Batı Trakya’nın Yunanistan’a Katılmalarını engellemek amacıyla kurulan yararlı bir cemiyettir?
A)Trakya Paşaeli Müdafai Hukuk Cemiyeti
B)Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti
C)İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti
D)Kilikyalılar Cemiyeti

   
CEVAP ANAHTARI
01    B    11    A       
02    A    12    D       
03    A    13    C       
04    D    14    B       
05    D    15    D       
06    A    16    D       
07    C    17    C       
08    D    18    D       
09    A    19    A       
10    A    20    A       

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER