İNTERAKTİF TESTLER

 

1)    Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal eden İngiltere,
            daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir?

a.)    Fransa       
b.)    İtalya   
c.)    ABD   
d.)    Ermenistan
                                       

2-)    I.Dünya Savaşı’nı sonuçlandıran antlaşmalardan hangisi bir öncekini tamamlayıcı ve
             tekrarlayıcı niteliktedir?

a.)Versay    
b.)Triyanon   
c.)Nöyyi       
d.)Sevr   

                                       
3-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?
a) Kaybedilen yerleri geri almak   b) Yeni cepheler açmak
c) Sömürgeler elde etmek         d) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak

4-) Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden
      değildir ?
a) Yeni cepheler açmak   
 b) Ruslarla işbirliği yapmak  
c) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak   
d) Halifelik nüfuzundan yararlanmak

5-)Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolu’nun işgallere uğraması  ihtimaline karşı  kurulmuş olan    bölgesel kurtuluş hareketleridir.
Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade, ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir?
A)İzmir Reddi İlhak Cemiyeti                    
B) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
C) Milli Kongre Cemiyeti                           
D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti


6-)Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere
      karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna
       gitti.
Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir?

A) İstanbul Hükümeti’nin işgallere karşı tepkisiz kalması
B) Halkın elinde daha fazla silah bulunması
C) İşgallerin bölgesel olması
D) İstanbul Hükümeti’nin halkı bizzat desteklemesi

7- Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının gidişatını etkileyen olaylardan biridir?

a- Çanakkale cephesini Osmanlı’nın kazanması
b- Bulgaristan’ın Osmanlı yanında savaşa girmesi
c- Wilson ilkelerinin yayınlanması
d- Gizli Antlaşmalar
                                       
8- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin taarruz cephelerinden biridir?
a- Irak Cephesi
b- Hicaz-Yemen Cephesi
c- Kanal Cephesi
d- Galiçya cephesi
9-) Hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulup milli varlığa düşman cemiyetler arasında yer alır?
a.    Milli Kongre Cemiyeti
b.    Kilikyalılar Cemiyeti
c.    Trakya Paşaeli Müdafai HukukCemiyeti
d.    İngiliz Muhipleri( sevenleri) Cemiyeti.
10-)  Almanya, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlıdan boğazları kontrol altına alarak Rusya’ya
         yapılabilecek yardımların engellenmesini istemiştir.

          Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında Almanya’nın, Osmanlı’nın hangi gücünden       yararlanmayı amaçladığı söylenebilir?

a) Halifelik gücünden
b) İnsan gücünden
c) Jeopolitik konumundan
d) Askeri gücünden11-)Ülkemizde farklı iklimlerin görülmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi
       yoktur?
 
a)bakı
b)enlem
c)yerşekilleri
d)nüfusu

                                       
12-)Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
a-Sömürgecilik              
b-Milliyetçilik           
c-Osmanlıcılık         
d-Ümmetçilik
                                   

13-)19.yüzyılın  ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar
  çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.
a-İngiltere-Almanya                                               
b-İngiltere-Fransa
c-Fransa-İtalya                                                       
d-İtalya-Almanya
                                       

14-)Osmanlı Devleti, Almanların da desteğiyle Kanal cephesini açmışlardır. Osmanlı Devletinin  bu  cepheyi açmalarındaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?
a-İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek
b-Süveyş Kanalını ele geçirmek
c-İngilizleri Mısır’dan çıkarmak
d-Yeni ticaret yolu açmak
                                                               
15-Birinci Dünya Savaşı sıratında Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde Ruslarla   
    mücadele etmiştir?

a-Çanakkale                   
b-Kafkasya                       
c-Irak                    
d-Suriye
16).Arnavutluk aşağıdaki hangi savaş sırasında Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız
     olmuştur?

A)I.Dünya Savaşı  
B)I.Balkan Savaşı
C)II.Balkan Savaşı  
D)Trablusgarp Savaşı
                                       

17).Rusya,hangi antlaşmayla I.Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir?

A)İstanbul           
B)Berlin       
C)Brest – Litowsk      
D)Kars
                                           

18).Yasama görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)Cumhurbaşkanı   
B)TBMM      
C)Başbakan    
D)Bakanlar Kurulu
                                       
                                       
19)Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden değildir?

A) Etniki Eterya Cemiyeti
B) Teali İslam Cemiyeti
C) Wilson Prensibi cemiyeti
D) İngiliz muhipleri cemiyeti
                                       

20) I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A)İmparatorlukların dağılmasına
B) Sömürgeciliğin önemini kaybetmesine
C)Rejim değişikliklerine
D)Sınırların değişmesine 
                                   

                   


CEVAP ANAHTARI
01    A    11    D   
02    D    12    A   
03    A    13    A   
04    B    14    A   
05    C    15    B   
06    A    16    B       
07    A    17    C       
08    C    18    B       
09    D    19    A       
10    C    20    B

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER