İNTERAKTİF TESTLER

 

1- Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Türk yurdu olan
                            Anadolu’nun da elden çıkabileceği anlamına gelir? 

A)    İtilaf Devletlerinin güvenliklerini tehdit edici bir durum ortaya çıktığında, istedikleri    stratejik noktayı işgal edilebilecek.
B)    Bütün demir yolları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacak
C)    Doğu Anadolu’da 6 ilde karışıklık çıkarsa bölge işgal edilecektir.
D)    Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacaktı.
                                              

2- Mustafa Kemal’e “En büyük eseriniz nedir?” diye sorulduğunda: O “Benim yaptığım
       işler, biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir.Fakat bana yaptıklarımdan değil,
       yapacaklarımdan bahsediniz.”diye cevap vermiştir.

Parçadaki soruya Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevap,O’nun hangi kişisel özelliğine dayanmaktadır?

A)    İleriye dönük olması
B)    Özgürlük düşkünü olması
C)    Akılcı davranışlar göstermesi
D)    Vatanını çok sevmesi

3-)Kurtuluş Savaşı’nda öngörülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi
yoktur?

A)    Osmanlı ordusunu terhis edilmesi- Kuva-i Milliye’nin kurulması
B)    Kuva-i Milliye’nin kaldırılması- Düzenli ordunun kurulması
C)    Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması- Türk vatanının işgale uğraması
D)    Londra Konferansı’nın toplanması- İzmir’in işgaline karar alınması

4- Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir ?

A)    Yurt
B)    Dil
C)    Millet
D)    Egemenlik
5- Demokrasi ; Hukuken iktidar olma yetkisinin halkın  elinde bulunması, halk tarafından
      hükümet  edilmesi yada halkın kendisini yönetecekleri, kendi iradesi ile seçmesidir.

       Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi demokrasiye uymaz ?

A)    Kararların çoğunlukla alınması
B)    Yönetenlerin halk tarafından seçilmesi
C)    Halkın belli bir kesiminin oy kullanması
D)    Kişiye ait hak ve özgürlüklerin korunması
                                                                                        
6- Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelmez
A)Muhtar
B)Belediye başkanı
C)Vali
D)Milletvekili
                                                
7- Türk kadınına verilen seçme ve seçilme hakkı, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
a)    Sosyal haklar
b)    Ekonomik haklar
c)    Konut edinme hakkı
d)    Siyasal haklar

8- Kısacası, milletin örgütlenmiş halidir.
   
  Yukarıdaki tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır?
a)    Devlet
b)    Demokrasi
c)    Anayasa
d)    Mahkeme

   
9-     — Türkiye Devleti bir Cumhuriyet’tir.
—    Başkenti Ankara’dır.
—    Dili Türkçe’dir.
—    Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

        Yukarıda verilen Anayasa hükümlerinin ortak yönü hangisidir?
a-Hükümlerde Cumhuriyet yönetimi belirlenmiştir.
b-Hükümleri Cumhurbaşkanı kabul ederse yürürlüğe girer.
c-Hükümler Anayasanın değiştirilemez maddeleridir.
d-Hükümlerde Türk milliyetçiliği savunulmuştur.

10- Demokrasi, halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir. Egemenliğin kaynağı
 Ulustur?
Buna göre demokrasilerde egemenliğin kaynağı aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
                     a- Devlet
                     b- Ordu
                     c- Din
                     d- Millet


11-  Tek kişinin hakimiyetine dayanan yönetim şeklidir. Bu şekilde yönetilen devletlerin
         başında kral, padişah ve prens gibi ünvanlar taşıyan kişiler bulunur.
           Yukarıda verilen devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a-    Demokratik devlet
b-    Teokratik devlet
c-    Monarşik devlet
d-    Oligarşik devlet

12-   I- 40 Yaşını doldurmuş olmak
II- Yüksek öğrenim görmüş olmak
III- 7 Yıllık süre için görevlendirmek

Yukarıda bazı seçilme şartları verilen devlet görevi aşağıdakilerden hangisidir?
                    a-Cumhurbaşkanlığı
                    b-Bakanlar
                    c-Başbakanlık
                    d-TBMM Başkanlığı
                               

13-  Halk, devleti yönetecek kişileri seçer, eğer yöneticilerden memnun kalmazsa onları
       değiştirebilir.
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?
A-    Eşitlik
B-    Özgürlük
C-    Çoğulculuk
D-    Milli Egemenlik

14- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden biri değildir?
A-  Milli, egemenlik
B- Ayrıcalık
C- Çoğulculuk
D- Eşitlik
15- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin var olduğu bir ülkede görülmesi beklenen
      davranışlardan birisi değildir?
A) İnsanlar özgürdür
B) İnsanlar arasında eşitlik vardır
C) Halk kendi yöneticilerini kendisi seçer
D) Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler sınırlandırılır
                           
                                   
16- Millet aynı topraklar üzerinde yaşayan ortak bir geçmişi ile örf ve adetleri olan, aynı dili
     konuşan insanların oluşturduğu topluluğa denir. Yukarıdaki parçada milleti oluşturan
      unsurlardan hangisine değinilmemiştir?

A) Kültür                         
B)Din                             
C) Tarih                            
D)Dil
                                   
17-Ülkemizde aşağıdaki demokrasi şekillerinden hangisi uygulanmaktadır?

A) Yarı doğrudan demokrasi              
B) Temsili demokrasi 
C) Doğrudan demokrasi                     
D) Tek partili demokrasi
18- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez niteliklerinden biri değildir?

A) Başkenti Ankara’dır                             
C) Dini İslam’dır         
B) Dili Türkçe’dir                                            
D) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir

                                       
19- Aşağıdaki vatandaşlık haklarından hangisi siyasal haklar çerçevesine girer?

A)    Sağlık Hakkı.
B)    Seçme, seçilme ve siyasal etkinliklerde bulunma hakları.
C)    Eğitim ve öğrenim hakkı.
D)    Dilekçe hakkı.

20-Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası kuruluşlara örnek verilemez?

A)    Birleşmiş Milletler
B)    Avrupa Konseyi
C)    Çağdaş yaşamı destekleme derneği
D)    FAO (gıda ve tarım örgütü)CEVAP ANAHTARI
01    A    11    C   
02    A    12    A   
03    D    13    C   
04    B    14    B   
05    C    15    D   
06    C    16    B       
07    D    17    B       
08    A    18    C       
09    C    19    B       
10    D    20    C   

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER