İNTERAKTİF TESTLER

 

1- Merkezi yönetimin başında  aşağıdakilerden hangisi bulunur?
a.) Başbakan  
b.) Cumhurbaşkanı   
c.) Bakanlar   
d.) Meclis Başkanı
                           

2-  Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin den biri değildir?
A) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
B) Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
C) Türkiye Devleti bölünmez bir bütündür.
D) Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.
   
3-Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz Sosyal Haklarımızdan biri değildir?

A)    Ailenin Korunması Hakkı
B)    Eğitim-Öğrenim Hakkı
C)    Sağlık, Çevre ve Konut Hakkı
D)    Sendika Hakkı


4- Çeşitli konular ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla halkın bir araya gelerek oluşturduğu
     gönüllü örgütlere sivil toplum örgütleri denir.Eğitim Gönüllüleri Vakfı,Türkiye Erozyonla
    Mücadele Vakfı vb… bunlara örnektir.

      Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin görevleri arasında değildir?
A)Belirli konu veya sorunlarla ilgili kamuoyu oluşturmak
B)Üyelerinin toplumsal görüşlerini yansıtmak
C)Gerektiğinde basın –yayın organları ile ortak hareket  etmek
D)Toplumun haklarını korumak ve kollamak için gerekirse yasalara uymamak
       
5-Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olma sorumluluğudur?

a)    Eğitim öğretim hakkı
b)    Erkeklerin askere gitmesi
c)    Temiz bir çevrede yaşama
d)    Sağlık hizmetlerinden yararlanma
                   
6- Anayasamızda değişmesi mümkün olmayan ve değişmesi teklif dahi edilemeyen maddelerin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler
b) Devletin şekli ve cumhuriyetin nitelikleriyle ilgili maddeler
c) Sosyal haklarla ilgili maddeler
d) Devletin yönetim yapısıyla ilgili maddeler

7-Günümüzde uygulanan demokrasi şekli olup halk bu sistemle yönetime katılabilmektedir.Çünkü halk, belirli bir süre için temsilcilerini seçer. Yönetim yetkisi belirli bir süre için bu temsilcilere verilmiştir.”
  Yukarıda tanımlanan demokrasi biçimi ülkemizde de uygulanmaktadır.  Bu demokrasi türüne ne denir?

a) Doğrudan demokrasi                  
b) Temsili demokrasi    
c) Yarı doğrudan demokrasi          
d) Hiçbiri

8- Fransız ihtilali sonrası Osmanlı Devletinde ilk ayaklananlar kimlerdir ?
   
A-) Yunanlılar    
B-) Arnavutlar   
C Sırplar     
D-) Eflaklılar

9-Yunanistan hangi anlaşma ile bağımsız bir devlet olmuştur
   
A-) Bükreş Ant.      
B-) Edirne Ant. 
C-) Kütahya Ant.   
D-) Berlin Ant

10- Mehmet Ali Paşa isyanı sonucu aşağıdakilerden hangisi uluslar arası bir sorun haline gelmiştir?

A-) Boğazlar     
B-) Süveyş kanalı    
C-) Mısır     
D-) Mora isyanı


11- Ege adaları hangi savaş ile elimizden çıkmıştır ?

A-) Tarblusgarb Savaşı    
B-) I.  Dünya Savaşı    
C-) Baklan Savaşları
D-) Yunan İsyanı

12-Osmanlı Devleti'nin hangi cephedeki başarısı Rusya'nın 1.Dünya Savaşı'ndan çekilmesinde etkili olmuştur?
A-Kanal
B-Irak
C-Çanakkale
D-Kafkas       


13-‘Kuvayi Milliye yi amil(etken) ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.’
Yukarıdaki bu karar hangi kongrede alınmıştır?
a)    Balıkesir Kongresi
b)    Erzurum kongresi
c)    Alaşehir Kongresi
d)    Sivas Kongresi                                       

14-Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliyenin özelliklerinden biri değildir?

a)Düzensiz birliklerdir     
b)İşgallere karşı direndiler
c)Emirleri M.Kemal’den aldılar   
d)Yunanlıları yavaşlattılar

15- Kurtuluş savaşının amacı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)Vatanın bağımsızlığı tehlikededir.
b)İstanbul hükümeti üstüne düşen görevi yapamamaktadır
c)Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır
d)Sivas’ta bir kongre toplanacaktır.

16- Mustafa Kemal’e “En büyük eseriniz nedir?” diye sorulduğunda; O, “Benim yaptığım işler, biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz” diye cevap vermiştir.

Parçadaki soruya, Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevap, O’nun hangi kişisel özelliğine dayanmaktadır?

a)    İleriye dönük olması.
b)    Özgürlük düşkünü olması.
c)    Akılcı davranışlar göstermesi.
d)    Vatanını çok sevmesi.

 17- Aşağıda Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan cemiyetler ve bu cemiyetlerin amaçları eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Cemiyet                                Amaçları
a-) Taşnak ve Hınçak             Doğu Anadolu’da
                                 Ermeni Devleti kurmak.
b-) İngiliz Muhipleri            İzmir’in Yunanlılara
                                 bağlanmasına engel olmak.
c-) Pontus Rum                   İstanbul’da Bizans’ı
                                 yeniden kurmak.
d-) Kürt Teali                   Doğu Anadolu’da
                                 bağımsız kürt devleti kurmak            


18 - Mustafa Kemal, ordu müfettişi olarak Samsun'a çıktığında bir rapor hazırlamıştır. Raporunda, yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu ve Türk milletinin yabancı yönetimler altında yaşayamayacağını ve bu durumdan bir an önce kurtulmak gerektiğini dile getirmiştir.
Mustafa Kemalin, bu raporla İstanbul Hükümetine vermek istediği mesajlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Türk halkının işgallere tepki duyduğu
B) Türk halkının bağımsız yaşama arzusunda olduğu
C)  İşgallere karşı mücadelenin başlatılması gerektiği
D)  Büyük Devletlerin himayesi altına girmek gerektiği

19- Mustafa Kemal, Erzurum kongresi öncesi resmi göreviyle birlikte askerlik mesleğinden istifa ettiğini Osmanlı Hükümeti’ne bildirmiştir.
     Mustafa Kemal böyle bir kararı aşağıdakilerden hangisine güvenerek almıştır?

   A) Temsil Heyeti’ne                       
   B) TBMM’ye
   C) İstanbul Hükümetine                        
   D) Türk milletine

20- 22 Haziran 1919'da yayımlanan Amasya Genelgesi'nde '' Ulusun geleceğini yine  
    ulusun  kendi iradesi belirleyecektir '' maddesinin yer almasında hangisi amaçlanmıştır?

A) Ayaklanma çıkaranların cezalandırılması
B) Ulusal direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi
C) Yönetim şeklinin değiştirilmesi
D) Kuva-yı Milliye birliklerinin kurulması

CEVAP ANAHTARI
01    B    11    C   
02    D    12    C   
03    D    13    B   
04    D    14    C   
05    B    15    A   
06    B    16    A       
07    B    17    B       
08    C    18    D       
09    B    19    D       
10    A    20    C       

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER