İNTERAKTİF TESTLER

 

1-Mondros Mütarekesinin 7.maddesine göre “İtilaf devletlerinin güvenliğini tehlikeye düşüren bir durum ortaya çıkarsa bu devletler Osmanlı Devletinin stratejik öneme sahip herhangi bir bölgesini işgal edecektir“
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A-Anadolu topraklarının itilaf devletlerinin eline geçeceği
B-Osmanlının savaştan galip çıktığı
C-Rusya nın Osmanlı topraklarını işgal ettiği
D-I.Dünya savaşıyla Anadolu da bir Türk Devletinin kurulduğu

2-Mustafa Kemal Atatürk hangi ünvanla Samsun a çıkmıştır?
A-Kurmay Yüzbaşı
B-9.Ordu müfettişi
C-Binbaşı
D-Yarbay

3.-Kilikyalılar Cemiyeti, Adana çevresini savunmak amacıyla kurulmuştur.
--Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Ermeni sorununa tepki olarak kurulmuştur.
--Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Pontus davasını güden Rumlara karşı kurulmuştur.
Değişik amaçlar için kurulan bu cemiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a)    Bölgesel kurtuluş çareleri aramaları
b)    Ulusal varlığa düşman olmaları
c)    İtilaf devletleri tarafından desteklenmeleri
d)    Kurtuluş Savaşı’nı başlatmaları
4-. I. Dünya Savaşı sırasında, İngilizlerin kışkırtmaları sonucu Araplar Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmışlardır.

                    Bu durum Araplar arasında aşağıdaki düşüncelerden hangisinin etkili olduğunun kanıtıdır?
A. Osmanlıcılık
B. Anayasacılık
C. Milliyetçilik
D. İslamcılık
5- I. Dünya Savaşı sonunda çeşitli antlaşmalar imzalanmıştır.
Fakat bir süre sonra devletlerin hızla II. Dünya Savaşına doğru gittikleri görülmüştür.
           Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A. Antlaşmaların kalıcı çözümler getirmediğinin
B.  Savaşın kısa sürede sonuçlandığının
C .Savaşı Osmanlı Devleti'nin kazandığının
D. Hızla yeni antlaşmalar yapıldığının

6-Aşağıdakilerden hangisi yararlı bir cemiyet değildir?
a)    Trakya-Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
b)    Kilikyalılar Cemiyeti
c)    Teâli İslam Cemiyeti
d)    Milli Kongre Cemiyeti

7-Birinci Dünya savaşından sonra yenilen devletlerin durumunu görüşmek ve hangi antlaşmaların yapılacağını belirlemek üzere hangi konferans toplanmıştır?
a)    Lozan Konferansı
b)    Paris Barış Konferansı
c)    Mudanya Konferansı
d)    Sevr Konferansı

8. Aşağıdakilerden hangisi yararlı bir cemiyettir?

 a)Trabzon Muhafazai- Hukuk Cemiyeti
 b)Pontus Rum Cemiyeti   
 c)Kürt Teali Cemiyeti                                
d)Mavri Mira Cemiyeti

9- Doğudaki yararlı cemiyetler “ Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” olarak nerede birleştirilmiştir?
a) Erzurum Kongresi    
b) Balıkesir Kongresi   
c) Sivas kongresi   
d) Alaşehir Kongresi

10- Osmanlı Birinci Dünya Savaşı’ ndan sonra aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır?
a) Nöyyi              
b) Mondros         
c) Triyanon              
d) Versay11- Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti özellikle aşağıdakilerden hangisine karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuştur?
A) Ermeniler
B) Ruslar
C) Fransızlar
D) Yunanlılar
12-. Atatürk’ün “Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük” sözünde O’nun en çok hangi yönü vurgulanmıştır?
A) Açık sözlülüğü
B) Kendine güveni
C) İnkılapçılığı
D) İleri görüşlülüğü

13-.Mustafa Kemal Boğazları İşgal eden ve İstanbul da bulunana İtilaf Devletleri kuvvetleri için ”Geldikleri gibi giderler” demiştir.

        Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)Saltanatın kaldırılacağının
B)Bağımsızlık mücadelesinin verileceğinin
C)Ulus egemenliğinin gerçekleştiğinin
D) Kuva-yi Milliyenin kurulacağının

14-.Aşağıdaki anlaşmalardan hangisinde ”Altı doğu ilinde karışıklık çıkarsa buraları işgal edilecek” maddesi konularak bu illerde Ermeni devletinin kurulması planlanmıştır?
A)    Kars       
B)    B) Mudanya
C)    Mondos 
D)    D) Gümrü

15-. Temsil heyetinin bugünkü devlet organları açısından bakılacak olursa eğer hangi organa karşılık gelir?
   a)Yasama      
   b) yargı         
   c)Yürütme
   d)Bağımsız mahkemeler

16- Mondros  Ateşkes  Antlaşması   aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapılmıştır?

  A)10 EKİM 1918    
  B)20 EKİM 1918    
   C)22 EKİM 1918     
   D)30 EKİM 1918

17-Aşağıdakilerden hangisi 1.dünya  savaşının sonuçlarından birisi  değildir?
 
a)imparatorluklar güçlendi.                     
b)milletler cemiyeti kuruldu                        
c)2. dünya savaşına ortam  hazırladı.    
d)yeni rejimler  ortaya çıktı.

18-   Amasya Görüşmelerine İstanbul hükümeti adına katılan kişi aşağıdakilerden hangileridir?

 a)Damat Ferit Paşa
 b)Ali Rıza Paşa 
 c)İsmet Paşa        
  d)Salih Paşa

19-. Mondros ateşkesinden sonra başlayan işgallere karşı ilk direniş Anadolu’da nerede başlamıştır?

A. İzmir ve çevresi    
B. Trabzon ve çevresi   
C. Hatay-Dörtyol’da    
D. Maraş ve çevresi

20- Mustafa Kemal Askerlik eğitimi almak için ilk olarak aşagıdaki okulların hangisinde öğrenim görmüştür?

a)Şemsi efendi İlkokulu
b)Manastır Askeri İdadisi
c)Selanik Mülkiye Rüştiyesi
d)Selanik Askeri Rüştiyesi
CEVAP ANAHTARI
01    A    11    A   
02    B    12    C   
03    A    13    B   
04    C    14    C   
05    A    15    C   
06    C    16    D       
07    B    17    A       
08    A    18    D       
09    A    19    C       
10    B    20    D   

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER