İNTERAKTİF TESTLER

 

1-Paris Konferansının toplanmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)İtalya’ya daha fazla yer vermek   
B)Antalya ve Konya’yı Fransızlara vermek                      
C)Batı Anadoluyu Yunanlılara vermek   
D)Doğu Anadoluyu İngilizlere vermek

2-Aşağıdakilerden hangisi Kuvay-ı Milliye’nin kurulmasında doğrudan etkili olmuştur?
A)    İtilaf Devletleri’nin İstanbul’a gelmesi
B)    Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi
C)    Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmesi
D)    Anadolu’da iç isyanların çıkması

3-Aşağıdakilerden hangisi vatan topraklarının azınlıklara verilmesi düşüncesine ve bununla ilgili eylemlere karşı kurulan direniş cemiyetlerinden biri değildir?
A)    Redd-i İlhak Cemiyeti
B)    Trakya Paşaeli Cemiyeti
C)    Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti
D)    Mavri Mira Cemiyeti


4-Türk kadını milletvekili seçme ve seçilme hakkını  hangi tarihte elde etmiştir?
A)  1930               
B) 1932
C) 1928               
D) 1934

5-.Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin ulusal bütünlük ve bağımsızlığın sağlanması açısından olumsuz bir özellik olduğu söylenilebilir?

a) İşgallere karşı bir tepki olarak kurulması
b) Ulusal bilinci uyandırmaları        
c) Kuvay-i milliye hareketlerine zemin hazırlamaları
d) Bölgesel kurtuluşu amaçlamaları           

6- 1919 yılında yapılan Paris Barış konferansı’nda itilaf devletlerinin “Türklerin  Batı Anadolu da  Yunan asıllı Hıristiyanları katletmek üzere olduğu” şeklinde yalan haberler yaymalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir.

a)Anadolu’da azınlık isyanlarını desteklemek   
b)Osmanlı Devletini manda yönetimine almak
c)İzmir’in işgaline zemin hazırlamak
d)Milli mücadelenin başlamasını engellemek

7-Hâkimiyetin sahibi olan milletin, kendi hâkimiyetini hiç kimseyi aracı yapmadan kendisinin bizzat kullanması aşağıdakilerden hangisidir.

a)Meşrutiyet                       
b) Yarı doğrudan demokrasi           
c)Oligarşi                       
d)Doğrudan demokrasi
8-. Aşağıdakilerden hangisi belediyelerimizin görevleri arasında yer almaz?

a)Çöpleri toplayıp değerlendirmek veya yok etmek   
b)Su gaz ve toplu taşıma gibi hizmetleri yürütmek
c)Okul çağına gelen çocukların okula devamını sağlamak
d)Satılan yiyecek ve içeceklerin sağlığa uygunluğunu denetlemek

9- Sivas Kongresiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.
B)    Aldığı kararlar ve toplanış şekli açısından ulusaldır.
C)    Heyet-i temsiliye ilk kez burada seçilmiştir.
A)    Erzurum Kongresinde alınan kararlar kabul edilmiştir.

10-Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin özelliklerinden biri değildir?
A)    Mahkemelerin bağımsız olması
B)    Anayasa ile kuvvetler ayrılığının kabul edilmesi
C)    Yargının yürütme organının denetiminde bulunması
D)    Devletin yazılı bir anayasasının bulunması


11-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklar bağımsız olmak için ayaklanmalar çıkarmışlardır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini zorlaştırdığı söylenebilir?

a)Milliyetçilik hareketlerinin yayılmasını
b)Ülke bütünlüğünün korunmasını
c)İşgal hareketlerinin hazırlanmasını
d)Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını

12-.Anadolu, düşman kuvvetlerinin işgali altındayken, yurdun çeşitli bölgelerinde bu işgallerden rahatsız olan halk, Kuvay-i Milliye adında direniş hareketlerine başlamışlardır.

Buna göre, Kuvay-i Milliye hareketinin ortaya çıkmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

a)Düzenli bir ordunun kurulmasını sağlamak
b)Cumhuriyet yönetiminin temellerini atmak
c)Ülkeyi yabancı güçlerden temizlemek
d)Ülkede ekonomik ve siyasal düzeni sağlama

13-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında gösterilemez?
a)    Bloklaşma
b)    Coğrafi keşifler
c)    Sömürgecilik anlayışı
d)    Milliyetçilik anlayışı                           

14-Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi milli varlığa yararlı cemiyetlerden biri değildir?

a)    Reddi İlhak Cemiyeti
b)    Kilikyalılar Cemiyeti
c)    Etnik-i Eterna cemiyeti
d)    Trakya-Paşaeli Cemiyeti                   

15-Vatandaşlık görevlerinden olan aşağıdaki eylemlerden hangisi demokrasi ile ilgili değildir?
a)    Seçme seçilme hakkı
b)    Siyasi çalışmalarda bulunmak
c)    Çoğunluk prensibi gereğince karar almak.
d)    Eğitim seminerleri düzenlemek.                   

16-. Aşağıdakilerden hangisi seçimle göreve gelen yöneticidir ?

A) Kaymakam        
B) Muhtar
C) Bucak müdürü        
D) Vali

17-    Mondros Ateşkes antlaşmasının hemen ardından itilaf Devletleri vatanımızı yer
yer işgale başladılar İşte bu nedenle vatanı koruma ve bağımsız yaşama duygusunun eseri olarak ortaya çıkan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tekalif-i Milliye
b) Kuvayi inzibatiye   
c) Misak-ı Milli   
d) Kuvayi Milliye

18-  Mustafa Kemal’in “Vatanın her karış toprağı kanlarımızla sulanmadıkça, hiçbir düşman ayağını bastırmayız” sözü onun hangi özelliği ile ilgilidir?

A)    Vatanseverliği
B)    İleri Görüşlülüğü
C)    Yaratıcılığı
D)    İdealistliği

19-Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı’na girmesiyle birçok cephe açılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi  Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle açılan cephelerden biri değildir?
a)    Kafkasya
b)    Süveyş (Mısır)
c)    Çanakkale
d)    Galiçya


20-Rusların panislavizm politikasına benzer olarak İttihat ve Terakki Cemiyetinin gerçekleştirmeye çalıştığı politika hangisidir?
a)    Panislamizm
b)    Pantürkizm
c)    Osmanlıcılık
d)    PangermanizmCEVAP ANAHTARI
01    C    11    B   
02    B    12    C   
03    D    13    B   
04    D    14    C   
05    D    15    D   
06    C    16    B       
07    D    17    D       
08    C    18    A       
09    C    19    D       
10    C    20    B   

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER