ANA SAYFA

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Arkadaşlarının; “Allah katında en sevgili kullar kimlerdir?” sorusuna Hz. Peygamber’in verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

   Zengin olanlar
   Çok namaz kılanlar
   Sahabeden olanlar
   Ahlakı en güzel olanlar
 2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e karşı duyulan saygı ve sevgiyi dile getiren selam ve dua (salât) ifadelerinden biri değildir?

   Celle Celâlûh
   Aleyhisselâm
   Sallallahü aleyhi vesellem
   Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed
 3. Hz. Muhammed’in Mekke’yi fethettiğinde kendisine düşman olanları affetmesi onun hangi ahlaki özelliğine bir örnektir?

   Verdiği sözde durması
   Cesaretli olması
   Güvenilir olması
   Hoşgörülü olması
 4. Peygamberimizin bizden farklı yönü aşağıdakilerden hangisidir?

   Güvenilir olması
   Allah’tan vahiy alması
   Evlenip çocuk sahibi olması
   Sabırlı ve hoşgörülü olması
 5. Hz. Muhammed’in peygamberliğini Mekke halkına ilk açıkladığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

   Akabe Kayalıkları
   Merve Tepesi
   Safa Tepesi
   Arafat Dağı
 6. Hz. Muhammed ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   Alçak gönüllü ve güvenilirdi.
   Bütün canlılara merhamet ederdi.
   Her türlü davranışı hoşgörüyle karşılardı.
   Mümin olsun olmasın bütün insanlara değer verirdi.
 7. Aşağıda verilenlerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

   Süreklilik
   Kişisellik
   Değişkenlik
   Bütünleştiricilik
 8. Aşağıda verilenlerden hangisi bilgisizlik sonucunda dini yorumlamada ortaya çıkan yozlaşmalarda biri değildir?

   Mezar ziyaretiyle ölümü düşünüp dua etme
   Dini başkalarını taklit ederek anlama
   Ağaçlara bez bağlayarak dilek tutma
   Türbelerde mum yakma
 9. “Ahlak”, kültürel değerlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yönelik ölçütler getirerek toplumsal yaşamın şekillenmesine katkıda bulunur?

   Haklı-haksız
   İyi-kötü
   Güzel-çirkin
   Helal-haram
 10. Aşağıdakilerden hangisi bağnaz insan için söylenemez?

   Yanlışta ısrar eder.
   Saplantıları vardır.
   KenEleştiriye açıktır.
   dince fikirleri doğrudur.
 11. Kelime-i Tevhid’in anlamı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

   Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
   Allah’a, onun meleklerine ve kitaplarına inanırım.
   Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun elçisidir.
   Ahiret gününe ve öldükten sonra dirilmeye inanırım.
 12. Aşağıdaki davranışların hangisinden dolayı insan, öldükten sonra da sevap kazanmaya devam eder?

   Ana-babaya iyi davranmak
   Faydalı bir ilim bırakmak
   Nafile namazlar kılmak
   Üç ayları oruçlu geçirmek
 13. İman ettikten sonra yapılan güzel ve iyi işler Kur’an’da ne olarak isimlendirilir?

   Farz
   Sünnet
   Salih amel
   Sünnetullah
 14. Peygamberimiz “sizin en hayırlınız, dünyası için ahiretini terk etmeyen, ahireti için de dünyasını terk etmeyen, her ikisi için çalışan ve insanlara yük olmayandır.” buyurmuştur.
  Bu sözle İslam’ın hangi özelliği öne çıkarılmıştır?

   Dünya-ahiret dengesi
   Tevekkül anlayışı
   Tevhid ilkesi
   Ahiret inancı
 15. Hz. Muhammed “Veren el alan elden üstündür.” buyurmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi bu sözle çelişir?

   Kendi rızkını kazanmak için çalışmak
   Başkalarının sırtından geçinmek
   Yoksulları gözetmek
   Cömert olmak
 16. “Sebeplere başvurup gerekli önlemleri aldıktan sonra sonucu Allah’tan beklemek” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

   Sabır
   Dua
   Tövbe
   Tevekkül
 17. Aşağıdakilerden hangisi farklı din anlayışlarının oluşmasına etki etmez?

   Toplumların eski yaşam tarzlarından ve kültürlerinden izler taşıması
   Müslüman olan kimselerin bazı eski inançlarını terk edememesi
   İslam dininde değişmez temel ilkelerin bulunması
   Bireylerin yaşadıkları coğrafyanın şartlarına göre düşünmesi
 18. Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı anlaşılması sonucu ortaya çıkan ilk oluşumlardır?

   Mezhepler
   Tarikatlar
   Cemaatler
   Cemiyetler
 19. Aşağıdakilerden hangisi laikliğin özelliklerinden biri değildir?

   Devlet yönetiminde dinî kurallara yer vermesi
   Millî birlik ve beraberliğe katkı sağlaması
   Bireylere din ve vicdan hürriyeti sağlaması
   Tüm yurttaşlara kanun önünde eşitlik sağlaması
 20. Aşağıdakilerden hangisi tüm dinlerin evrensel öğütleri arasında yer almaz?

   Doğruluk
   Tevhid
   Çevreyi koruma
   İyilik ve yardımseverlik