ANA SAYFA

Genel Değerlendirme Testi 1

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in insan sevgisine verdiği öneme en iyi örnektir?
  A) Necran Hristiyanlarının Mescid-i Nebî’de ibadet etmelerine müsaade etmesi
  B) Savaşta ganimet olarak getirilenTevrat nüshalarını sahiplerine iade etmesi
  C) Çevre ülkelere İslam’a davet mektupları göndermesi
  D) Önünden geçen Yahudi cenazesi için ayağa kalkması
   SEÇ
 2. Hz. Muhammed’in Hılfu’l-Fudul cemiyetinde görev almasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Müslümanları tek çatı altında toplamak
  B) Haksızlığa uğrayanlara yardım etmek
  C) Mekke’nin ileri gelenleri arasında yer almak
  D) Mekke’nin ticaret kervanlarına hakim olmak
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi işlerini danışarak yapan birisi için söylenemez?
  A) Başkalarıyla daha uyumlu çalışır.
  B) Yeni şeyler öğrenme fırsatı bulur.
  C) Hedefine ulaşmakta zorlanır.
  D) Hata yapma ihtimali azalır.
   SEÇ
 4. • “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem suresi, 4. ayet)
  • “Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (Hadis-i Şerif)
  • “O’nun (Peygamberimizin) ahlakı Kur’an idi.” (Hz. Aişe)
  Verilen ifadelerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Hz Muhammed’in ahlakının Kur’an’dan önce şekillendiği
  B) Hz Muhammed’in güzel ahlaka katkıda bulunduğu
  C) Hz. Muhammed’in ahlakî erdemleri öğretmekle görevli olduğu
  D) Hz. Muhammed’in Kur’an’ı davranışlarına yansıttığı
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi kültür hakkında söylenemez?
  A) Evrenseldir.
  B) Değişkendir.
  C) Toplumsaldır.
  D) Birleştiricidir.
   SEÇ
 6. Tevekkül kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?
  A) Güvenmek
  B) Çalışmak
  C) Dua etmek
  D) Düşünmek
   SEÇ
 7. Mevlid olarak bilinen ve asıl adı Vesiletü’n-Necat olan eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A) Hoca Ahmet Yesevi
  B) Süleyman Çelebi
  C) Hacı Bektaş Veli
  D) Yunus Emre
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi dinî motifli örf ve adetlerimize örnek teşkil etmez?
  A) Törenle asker uğurlamak
  B) Muharrem ayında aşure dağıtmak
  C) Erkek çocuklarını sünnet ettirmek
  D) İftar yemeği vermek
   SEÇ
 9. Ayete’l-Kürsî olarak bilinen ayet aşağıdakilerden hangisiyle başlar?
  A) Huvallahüllezi lâ ilâhe illa hû...
  B) Amenerrasülü bima ünzile ileyhi...
  C) Allahümme rabbic alni mukimes salati...
  D) Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyûm...
   SEÇ
 10. Kur’an-ı Kerim’de bir çok ayette: ‘Düşünmez misiniz?’, ‘akletmez misiniz?’ buyrulmaktadır. Bir ayette de: “Akıl ve anlayış sahibi o kimseler ki ... göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve derler ki: Ey Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın.” buyrulmaktadır.
  (Âl-i İmran suresi, 190-191. ayetler)
  Metinde verilen bilgiler kişiyi aşağıdakilerden hangisine yönlendirmez?
  A) Büyüklerimizden gördüğümüz şekilde inanmaya
  B) Allah’ın varlığının delilleri üzerinde düşünmeye
  C) Düşünerek bilinçli ve şuurlu olarak Allah’a inanmaya
  D) İnsanın sorumluluk sahibi bir varlık olduğu düşüncesine
   SEÇ
 11. Kur’an-ı Kerim, cahiliye döneminde Arapların inançlarının ve bazı davranışlarının yanlış olduğunu beyan etmiştir. Buna karşılık onlar ise “...atalarımızdan böyle gördük, böyle yapıyoruz...”
  (Bakara suresi, 170. ayet.) şeklinde cevap vermişlerdir.
  Buna göre cahiliye toplumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Yeniliklere ve bilime açık oldukları
  B) Bilgiye dayalı bir yaşam sürdükleri
  C) Taklit ve taassubun hakim olduğu
  D) Davranışlarının İslam’la örtüştüğü
   SEÇ
 12. İnsan ve iradesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) İradesiyle yaptığı işlerden sorumlu tutulmuştur.
  B) Yanlışı ve doğruyu, güzeli ve çirkini ayırt edebilir.
  C) Serbestçe dileme ve dilediği her şeyi sınırsızca yapabilme gücü ve özgürlüğü vardır.
  D) Aklı, iradesi, düşünmesi ve konuşması gibi özellikleriyle üstün bir varlıktır.
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi “Amentü” olarak bilinen duada yer almaz?
  A) Öldükten sonra dirilme
  B) Allah’ın varlığı
  C) Kaza ve kader
  D) Salih amel
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi “iman” kavramının sözlük anlamları arasında yer almaz?
  A) Gönülden bağlanma
  B) Kabul etme
  C) Dua etme
  D) Güvenme
   SEÇ
 15. “İnsan ölünce yaptığı bütün işler sona erer. Ancak üç şeyin sevabı devam eder...”
  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in bu sözünün devamında bahsettiği üç şey içinde yer almaz?
  A) Sadaka-i cariye
  B) Kendisine dua eden evlat
  C) İnsanların faydalanacağı bilimsel eser
  D) Tevekkül ederek geçen bir ömür
   SEÇ
 16. • Bilgisizlik
  • Taklit
  • Fikir ve inançlarında ısrarcı olma
  • Araştırmaksızın ve düşünmeksizin inanıp bağlanma
  Verilen bu özellikler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
  A) Tevekkül
  B) Taassub
  C) Tefekkür
  D) Takdir
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili bir yorum biçimidir?
  A) Hanefîlik
  B) Şafiîlik
  C) Eş’arîlik
  D) Caferîlik
   SEÇ
 18. İslam’ın tevekkül anlayışına uygun olan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çalışmasam da başaracağıma inanıyorum.
  B) Çok çalıştım, Allah’a güveniyorum.
  C) Çalışmadım ancak şansıma her zaman güvenirim.
  D) Kendime güvenim sonsuz, kesin kazanırım.
   SEÇ
 19. “Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası”
  M. Akif Ersoy
  Bu mısralarda vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Onurlu bir yaşam için çalışmak gerektiği
  B) Tembellerin başarılı olamayacağı
  C) İnsanların mesleklerini en iyi şekilde icra etmesinin gerektiği
  D) Çalışmayan kişilerin çevresindekilere muhtaç olacağı
   SEÇ
 20. Din, akıl sahibi insanları kendi istek ve arzuları ile dünyada ve ahirette iyiliğe, doğruluğa ve mutluluğa ulaştıran ilahî kurallar bütünüdür.
  Bu tanımda dinin hangi özelliğine yer verilmemiştir?
  A) Akıl sahibi insanlara seslenmesi
  B) İnsanları iyilik ve doğruluğa yönlendirmesi
  C) Kaynağının Allah olması
  D) Kaza ve kader inancını içermesi
   SEÇ