ANA SAYFA

2.Dönem 3.Değerlendirme

1 / 20
 1. Peygamberimiz, hicret ederken mağarada müşrikler tarafından yakalanmak üzere oldukları bir anda “... Üzülme Allah bizimle beraberdir...” diyerek yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir’i teselli etmiştir.
  Bu örnek, Peygamberimizin hangi özelliğine örnek oluşturur?
  A) Sabırlı oluşuna
  B) Merhametli oluşuna
  C) Güvenilir oluşuna
  D) Cesaretli oluşuna
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ahlakla ilgili konular üzerinde yoğunlaşan tasavvufi düşüncenin temsilcilerinden biri değildir?
  A) Ahmet Yesevi
  B) Hacı Bektaş Veli
  C) Yusuf Has Hacip
  D) Ahi Evran
   SEÇ
 3. I- İnsanları inanmaya zorlamak yasaktır.
  II- Baskı ve zorlama ile Müslüman olduğunu söylemenin bir değeri yoktur.
  Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu iki ilkeyi anlamca desteklemez?
  A) “Dinde zorlama yoktur. Artık hak ile batıl ayrışmıştır.”
  B) “De ki: Gerçek Rabb’inizdendir. Dileyen inansın dileyen inkâr etsin.”
  C) “Eğer Rabb’in dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı.”
  D) “Başınıza gelen bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir.”
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri arasında yer almaz?
  A) Tevhid anlayışı
  B) Ekonomik yapı
  C) Siyasi sebepler
  D) Ortam ve kültürel farklılıklar
   SEÇ
 5. Hırsızlık yapmak İslam’a göre aşağıdaki hangi konu kapsamına girer?
  A) Zararlı alışkanlıklar
  B) Kul hakkı
  C) Karz-ı Hasen
  D) İhtiyaç
   SEÇ
 6. “...Evrende bütün cisimler birbirlerini bir kuvvetle çeker. Cismin kütlesi ne kadar büyük olursa çekim kuvveti de o kadar büyük olur. Güneş bu sayede gezegenleri kendine doğru çeker ve onların yörünge üzerinde kalmalarını sağlar. Eğer Güneş’in çekim gücü olmasaydı sistemdeki bütün gök cisimleri yörüngelerinden çıkıp uzayın derinliklerinde kaybolurdu. Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin büyüklü küçüklü olmaları da, aralarındaki çekim kuvveti nedeniyle kendi yörüngelerinden çıkmamalarını sağlamaktadır.” Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
  A) Allah vardır ve birdir.
  B) Güneş Sistemi gezegenlerden oluşur.
  C) Allah herşeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.
  D) Evrendeki varlıkları yaratan Allah’tır.
   SEÇ
 7. Hz. Ömer, Şam’da veba hastalığı olduğunu duyunca oraya girmekten vazgeçmiştir. “Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun?” diyerek itiraz edenlere ise şu açıklamayı yapmıştır: “Evet, Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine kaçıyorum. Ne dersiniz, sizin develeriniz olsa da bir kısmı verimli, diğer kısmı çorak bir vadiye inseler iki sürüyü de Allah’ın kaderiyle otlatmış olmaz mıydınız?”
  Aşağıda verilen kaderle ilgili yargılardan hangisi Hz. Ömer’in bu tutumunu desteklemez?
  A) Kişi Allah’ın kendine verdiği özgür iradeyi doğru kullanmakla yükümlüdür.
  B) İnsanın çabalaması boşunadır. Kaderinde yazılı olan gerçekleşir.
  C) İnsanın kaderi, tercihlerine göre belirlenmiştir.
  D) İnsan yaptıklarından sorumludur.
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi insanlara örnek oluşturması açısından Hz. Muhammed’i öven ayetlerden biridir?
  A) “Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygambere dua ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de O’na (Hz. Muhammed’e) salat ve selam getirerek şanını yüceltin.” (Ahzab suresi, 56. ayet)
  B) “Hakikaten Allah’ın Rasülü’nde Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı bekleyen ve Allah’ı çok zikreden sizler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzab suresi, 21. ayet)
  C) “Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz O’na çok ağır gelir. O size çok düşkün, şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe suresi, 128. ayet)
  D) “Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir... Allah şükredenleri mükâfatlandıracaktır.” (Âl-i İmran suresi, 185. ayet)
   SEÇ
 9. Karşılaştığı bir topluluğa sizler kimlersiniz diye soran Hz. Ömer’e, onlar “Bizler tevekkül eden (mütevekkil) kullarız, vaktimizi ibadetle geçiririz”, dediler. Bu söze kızan Hz. Ömer “Sizler mütevekkil değil, müteekkil (başkalarının sırtından geçinen) insanlarsınız” diyerek onları uyarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer’in tevekkül anlayışını desteklemez?
  A) “İki günü birbirine eşit olan bizden değildir.”
  B) “İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır.”
  C) “Kimse kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir...”
  D) “Herkes, bir şeye güvenirken, sen yalnız Allah’a güven.”
   SEÇ
 10. • Toplu taşıma araçlarına zarar vermek
  • Havayı, suyu ve toprağı kirletmek
  • Kaçak elektrik ve su kullanmak
  Bu davranışların ortak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kul hakkını ihlal etme
  B) Çevre bilincinden yoksun olma
  C) Sağlık ve eğitim hakkına saygısızlık etme
  D) Taassup sahibi olma
   SEÇ
 11. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an’ın doğru bilgiye verdiği önemle ilgilidir?
  A) “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü göz, kulak ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsra suresi, 36. ayet)
  B) “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.” (Âl-i İmran suresi, 190. ayet)
  C) “O, yeri-göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin.” (Mülk suresi, 3. ayet)
  D) “... Ey akıl sahipleri! Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide suresi, 100. ayet)
   SEÇ
 12. “İlim, müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın...” (Hadis-i Şerif) Bu hadis, Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisinin göstergesidir?
  A) İnsanlara değer vermesinin
  B) Bilgiye önem vermesinin
  C) Danışarak iş yapmasının
  D) Hakkı gözetmesinin
   SEÇ
 13. Hz. Muhammed, 6 yaşında annesini, 8 yaşında da dedesini kaybetmiştir. Hz. Fatıma dışındaki bütün çocukları, o hayatta iken vefat etmiştir. Ancak o, bunların hiçbirine isyan etmemiştir. Bu durum Hz. Muhammed’in hangi özelliğine örnek oluşturur?
  A) Sabırlı oluşuna
  B) Güvenilir oluşuna
  C) Kararlı oluşuna
  D) Cesaretli oluşuna
   SEÇ
 14. İslam medeniyetindeki vakıflar, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
  A) Sadaka-i cariye
  B) Karz-ı hasen
  C) Hüsn-ü zan
  D) Amel-i salih
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi kişinin kaderi kapsamında değerlendirilemez?
  A) Kalbin çalışması
  B) Anne-babası
  C) Cinsiyeti
  D) Meslek seçimi
   SEÇ
 16. “Biz herşeyi bir kadere göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet) Bu ayette geçen kader kelimesi, hangi anlamda kullanılmıştır?
  A) Ölçü
  B) Kısmet
  C) Kaza
  D) Yazgı
   SEÇ
 17. “Allah’a inandım de, sonra dosdoğru ol.” (Müslim, İman, 13)
  “Anne babana saygı göster...” (Kitab-ı Mukaddes, Çıkış 20/12)
  “Hırsızlık yapma.” (Kitab-ı Mukaddes, Matta 19/18)
  “Ne öldür, ne de öldürmeye sebep ol.” (Dıhammapada, s. 246)
  Farklı dinlerden verilen bu öğütlerden aşağıdaki hangi sonuca ulaşılabilir?
  A) Bütün dinlerin ahlaki değerlere önem verdiği
  B) Her dinin kendisine ait bir kutsal kitabının olduğu
  C) Bütün dinlerde peygamberliğin önemli bir yeri olduğu
  D) Bütün dinlerde ahiret inancının bulunduğu
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi “Amentü” duasında yer almaz?
  A) Namaz kılmak
  B) Kelime-i şehadet getirmek
  C) Kaza ve kadere inanmak
  D) Hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine iman etmek
   SEÇ
 19. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Allah’ın nimetleri artırması, bir şarta bağlanmıştır?
  A) “Nimet olarak size ulaşan ne varsa Allah’tandır.” (Nahl suresi, 53. ayet)
  B) “... Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.” (Nahl suresi, 78. ayet)
  C) “Eğer yalnız O’na ibadet ediyorsanız, Allah’ın nimetine şükredin.” (Nahl suresi, 14. ayet)
  D) “... Eğer şükrederseniz, elbette size nimetimi artıracağım...” (İbrahim suresi, 7. ayet)
   SEÇ
 20. “Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyûm...” (Bakara suresi, 255. ayet)
  “Ayetel Kürsi” olarak bilinen bu ayet, aşağıdaki ifadelerden hangisi ile devam etmektedir?
  A) Men zellezi yeşfeu indehû illâ biiznih.
  B) Vela yuhitûne bişey in min ilmihi illa bimâ şâe.
  C) La te’hüzühû sinetün vela nevm.
  D) Vesia kürsiyyü hüs semâvâti vel arz.
   SEÇ