ANA SAYFA

Dindeki Anlayış Farklılıkları Testi

1 / 20
 1. İlâhî dinlerin kaynağında aşağıdakilerden hangisi vardır?
  A) Vahiy
  B) Doğa olayları
  C) Sihir, büyü
  D) Akıl
   SEÇ
 2. Tarihi süreç içinde dini yorumlama ve anlama farklılığına dayalı oluşumlar ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu oluşumlara örnek olamaz?
  A) Medreseler
  B) Cemaatler
  C) Tarikatlar
  D) Mezhepler
   SEÇ
 3. İslâm dininin yaşanması ve anlaşılmasında birinci kaynak hangisidir?
  A) Mezhepler
  B) Cemaatler
  C) Tarikatlar
  D) Kur’an-ı Kerim
   SEÇ
 4. İslâmiyette mezhepler ne zaman ortaya çıkmıştır?
  A) Hz. Muhammed döneminden önce
  B) Türklerin İslâm’ı kabul edişleriyle
  C) Hz. Muhammed’in ölümünden sonra
  D) Hz. Muhammed döneminde
   SEÇ
 5. Siyasî düşüncelerin ve görüşlerin etkisiyle oluşan din anlayışları, dinî dayatmaları ortaya çıkarır. Aşağıdakilerden hangisi bu dayatmaların sonucu içinde değerlendirilemez?
  A) Dinî yaşamda hoşgörü ortadan kalkar
  B) Farklı dinleri tercih etme özgürlüğü kaybolur
  C) Dinin bireysel yaşanmasında baskılar başlar
  D) Din ve inanç özgürlüğünün önü açılır
   SEÇ
 6. İslâm dini din ve vicdan hürriyeti getirmiştir. Kur’an’ın hangi prensibi bu amaca yöneliktir?
  A) Dinde zorlama yoktur
  B) Allah katında din İslâm’dır
  C) Allah sabredenlerle beraberdir
  D) Allah doğmamıştır
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerin hangisi, insanın karşılaştığı sorunları çözmeye çalışırken kullandığı durumlardan biri olmamalıdır?
  A) akıl
  B) irade
  C) bilgi
  D) zan
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi İslâm medeniyetinin ve bilimin durağanlaşmasına neden olmuştur?
  A) Taklit- taassup
  B) Mezhep- tarikat
  C) Akıl- irade
  D) lâiklik- vicdan
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi lâiklik için yanlış bilgidir?
  A) Lâiklik 1937’de anayasaya girdi.
  B) Lâiklik, sadece Müslümanların hakkını korur.
  C) Laik devlet, dinî düşünceye baskı yapmaz.
  D) Lâiklik, din ve devlet işlerinin yürütülmesidir.
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisinde din anlayışındaki farklılıkların doğuşuna doğrudan bir etkisi söz konusu değildir?
  A) İnsanın yapısı
  B) Siyaset
  C) Teknoloji
  D) Ortam ve kültür
   SEÇ