ANA SAYFA

2.Dönem 1.Yazılı Testi

1 / 20
 1. “Mitoz bölünmenin görevleri nelerdir?” sorusuna Zeynep, Süleyman ve Mehmet aşağıdaki cevapları veriyorlar. Buna göre hangilerinin cevapları doğrudur?
  A) Yalnız Zeynep’in
  B) Zeynep ve Süleyman’ın
  C) Süleyman ve Mehmet’in
  D) Zeynep, Süleyman ve Mehmet’in
   SEÇ
 2. Kromozomlarda parça değişimi aşağıdaki olaylardan hangisinde görülür?
  A) Mayoz bölünmede
  B) Sporla üremede
  C) Vejetatif üremede
  D) Mitoz bölünmede
   SEÇ
  1. SEÇ
 3. Taban alanları verilen yukarıdaki K, L ve M cisimlerinin yere uyguladıkları basınçlar eşittir.
  Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  I- K ve M’nin ağırlıkları eşittir.
  II- L’nin ağırlığı K’nın ağırlığından büyüktür.
  III- M’nin yere uyguladığı kuvvet L’nin yere uyguladığı kuvvetten büyüktür.
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 4. Öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olan bir cisim sıvıya bırakıldığında hangisindeki durum gözlenir?
   SEÇ
 5. Yukarıda atom numarası 11 olan Na atomunun elektron dizilimi verildiğine göre; periyodik cetveldeki yeri hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
  A) 1. periyot; 3. gruptadır.
  B) 3. periyot; 1. gruptadır.
  C) 2. periyot; 1. gruptadır.
  D) 1. periyot; 2. gruptadır.
   SEÇ
  1. SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi bazların özelliklerinden değildir?
  A) Tatları acıdır.
  B) Ele kayganlık hissi verirler.
  C) Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
  D) Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler.
   SEÇ
 7. Bir telin titreşimi ile oluşan sesin frekansı aşağıdakilerden hangileri ile ters orantılı olarak değişir?
  I- Telin boyu
  II- Telin kalınlığı
  III- Telin gerginliği
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
   SEÇ
 8. Şekildeki iki ucu sabitlenmiş tele parmağı ile vuran Selman, çıkan sesi dinliyor. Selman, duyduğu sesten daha ince ses elde etmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
  A) Düzeneği daha düşük sıcaklıktaki bir ortamda çalmalıdır.
  B) Düzeneği daha yüksek sıcaklıktaki bir ortamda çalmalıdır.
  C) Tele daha kuvvetli vurmalıdır.
  D) Tele daha yavaş vurmalıdır.
   SEÇ
  1. SEÇ
 9. Isıtılan bir maddenin hâl değişimini gösteren tanecik modeli şekildeki gibidir. Taneciklerin hareket enerjileri ile tanecikler arasında bağın sağlamlığı sıvı hâlde, katı hâldekine göre hangisindeki değişimi göstermiştir?
  A) Hareket Enerjileri Artmıştır. Bağın Sağlamlığı Azalmıştır.
  B) Hareket Enerjileri Artmıştır. Bağın Sağlamlığı Artmıştır.
  C) Hareket Enerjileri Azalmıştır. Bağın Sağlamlığı Artmıştır.
  D) Hareket Enerjileri Azalmıştır. Bağın Sağlamlığı Azalmıştır.
   SEÇ
 10. Buz hâlde iken ısıtılan suyun Sıcaklık – Zaman grafiği verilmiştir. Buna göre hangi aralıkta su tamamen sıvıdır?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
   SEÇ
 11. Bitkide fotosentezle üretilen glikozun fazlası depolanırken aşağıdaki organik moleküllerden hangisine çevrilmez?
  A) Vitamin
  B) Nişasta
  C) Yağ
  D) Protein
   SEÇ
 12. Glikoz + Oksijen ve Karbondioksit + Su + Enerji Denklemin ifade ettiği olay ve meydana geldiği organel aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Oksijenli solunum Kloroplast
  B) Oksijenli solunum Mitokondri
  C) Fotosentez Kloroplast
  D) Fotosentez Mitokondri
   SEÇ
 13. Yukarıdaki elektromıknatıslardan belirtilen yönlerde akımlar geçtiğine göre 2 ve 3 ile numaralandırılmış kutupları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) N N
  B) S S
  C) N S
  D) S N
   SEÇ
 14. Aşağıdaki araçların hangilerinde elektrik enerjisinin iletken tel üzerinde sadece ısı enerjisine dönüşümü kullanılmıştır?
  I- Ütü
  II- Fırın
  III- Ampul
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
   SEÇ
 15. Levha hareketi ile yukarıda oluşan yeryüzü şekline göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
  I- Uzaklaşan levhalardır.
  II- Levhaların hareketleri ile kıvrımlı sıradağlar oluşabilir.
  III- Levhaların çarpışması sonucunda yer kabuğu kırılabilir.
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 16. Fay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  I- Yanal hareket sonucu levha sınırlarında oluşan kırıklardır.
  II- Hareket yönlerine göre “doğrultu atımlı fay” veya “eğim atımlı fay” olarak adlandırılırlar.
  III- Depremde oluşan arazi kırıklarıdır.
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangileri deprem öncesinde yapılabilecek hazırlıklardandır?
  I- İlk yardım hakkında bilgi edinmek
  II- Depreme dayanıklı binalar inşa etmek
  III- Deprem konusunda halkı bilinçlendirmek
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ