ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   Her yanma ekzotermik reaksiyondur  
   Karbondioksit gazı yangın söndürür
   Yanma maddenin oksijenle birleşmesidir  
   Ekzotermik reaksiyonların tümü yanmadır
 2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi kovalent bağa aittir?

   Elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşur.
   NaCl ( Sodyum Klorür) bileşiğinde kovalent bağ vardır.
   Atomlar arasında elektriksel çekim kuvveti vardır.
   Metal ve ametal arasında oluşur.
 3. I. Sütün ekşimesi- Kimyasal olaydır.
  II. Hamurun mayalanması- Fiziksel olaydır.     
  III. Suyun donması- Fiziksel olaydır.
  IV.Şekerin yanması- Kimyasal olaydır.
  Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 

   I-II-III
   I-III-IV  
   I-II  
   II-IV
 4. Suyun ayrışması (analizi) tepkimesinde tüplerde hangi gazın hacmi 2 hacimdir.

   oksijen  
   hidrojen   
   su buharı 
   hiç biri
 5. C+02------------C O2 tepkimesinde 24 gram C ile 32 gram oksijenin tepkimesi 56 gramdır. 12 gram C ile kaç gram oksijen reaksiyon yapar ?

   16   
   12
   24
   32
 6. Hücrede yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji nerede sağlanır?

   RNA 
   DNA   
   A.T.P  
   Çekirdekte
 7. Kimyasal tepkimelerden sadece değişen aşağıdakilerden hangisidir?

   Proton ve nötronlar  
   Nötron ve elektron
   Proton ve elektronlar  
   Elektronlar
 8. 19K  atomu ile   17Cl atomu arasında oluşan bileşik ile ilgili        olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  I-      Formülü KCl’ dir.
  II-      İyonik bağlıdır.
  III-     Kovalent bağlıdır.


   II   
   I-II
   I-III
 9. pH değeri Asit olan bir çözeltinin özellikleri ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Mavi turnusol kağıdını kırmızıya boyar.
   H+ iyonu sayısı,OH- iyonundan fazladır.
   Asidik özellik gösterir.
   Kırmızı turnusol kağıdını maviye boyar.
 10. Un,kıyma,tuz,yumurta,yağ kullanılarak börek yapılıyor.Bu olay bir kimyasal reaksiyon olarak düşünülürse,börek ne olarak adlandırılabilir?

   Reaksiyona giren madde   
   Ürün  
   Reaksiyon türü 
   Katalizör
 11. Bir çözeltinin asit ya da baz olduğunu belirtmek için aşağıda verilenlerden hangileri ayırt edici özellik olarak kullanılamaz?
  I.       Çözeltiye demir metali atmak
  II.      Elektrik akımını iletip iletmediğini kontrol etmek
  III.     Turnusol kağıdı etkisine bakmak

   Yalnız II    
   I-III  
   II-III  
   I-II-III
 12. Asit- baz tepkimesinde bazın tükenip asidin  arttığı
  I.      Turnusol kağıdını  kırmızıya boyamasından.
  II. Elektrik akımını iletmesinden
  III.Mg metali ile tepkimeye girmesinden hangileriyle anlaşılabilir?

   Yalnız I  
   Yalnız II 
   Yalnız  III 
   Ive III
 13. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirken ortamdan ısı alır.?  

   Su donarken 
   Su buharlaşırken   
   Kömür yanarken 
   Besinler hücrelerde yanarken  
 14. Kimyasal reaksiyonlarda aşağıdakilerden hangisi her zaman korunur?

   Kütle 
   Hacim 
   Molekül Yapısı  
   Sıcaklık
 15. Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazlarla ilgili ortak bir özellik değildir?

   İyon bulundurma
   Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi
   Turnusol kağıdına etki etme
   Fenolftalein çözeltisi döküldüğünde renk değiştirme 
 16. Aşağıdakilerden hangisi tuzların ortak özelliklerinden değildir?

   Kristal yapılı olma  
   Hidrojen iyonu bulundurma
   Eritildiklerinde elektrik akımını iletme
   Asit_ baz tepkimesi sonucu oluşabilme
 17. Aşağıdaki olayların hangisi ekzotermiktir?    

   Suyun elektrolizi   
   Sirkenin kaynaması
   Etil alkolün yoğunlaşması   
   Bitkinin çiçek açması 
 18. Bazlar ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?                         

   Tadları acıdır.  
   Zn metaliyle H2 gazı açığa çıkarır.
   Ele kayganlık hissi verir. 
   Sulu çözeltisi elektrği iletir   
 19. Tuzlar için hangisi yanlıştır?    

   Katı halde elektriği iletmez 
   Kristal yapılıdır.
   Turnusol kâğıdını maviye çevirir.  
   Nötr maddelerdir.
 20. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirken ortamdan ısı alınır?

   su donarken
   su buharlaşırken 
   kömür yanarken  
   besinler hücrede yanarken