ANA SAYFA

Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Testi

1 / 20
 1. Genetik biliminde kendi adıyla bilinen deneyleri yapan bilim adamı kimdir?
  A) Darwin
  B) Lamark
  C) Gregor Mendel
  D) Robert Hooke
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi tomurcuklanarak ürer?
  A) Bira mayası
  B) Çilek
  C) Paramesyum
  D) Deniz yıldızı
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biridir?
  A) Parça değişimi gözlenir.
  B) Sadece üreme organlarında gerçekleşir.
  C) Kromozom sayısını değiştirmez.
  D) Dört yeni hücre oluşur.
   SEÇ
 4. Aşağıdaki kalıtsal hastalıklardan hangisi kromozomların düzgün ayrılmaması sonucu ortaya çıkar?
  A) Mongolizm
  B) Renk körlüğü
  C) Hemofili
  D) Orak hücreli anemi
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi yönetici moleküldür?
  A) ATP
  B) DNA
  C) Protein
  D) Enzim
   SEÇ
 6. Nükleotit --> ?-->DNA -->kromozom Yukarıda “?”li yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) Gen
  B) Çekirdek
  C) Mitoz
  D) Mayoz
   SEÇ
 7. Nükleotidin yapısında hangisi bulunmaz?
  A) Baz
  B) Glikoz
  C) Fosfat
  D) Deoksiriboz
   SEÇ
 8. A, T, G, A, T baz sıralamasına sahip bir DNA tek zincirinin karşısına hangisi gelir?
  A) C, C, T, A, A
  B) A, A, T, C, G
  C) G, G, C, T, A D T, A, C, T, A
   SEÇ
 9. İki canlının farklılığını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
  A) DNA baz sıralanışı
  B) Kromozom sayısı
  C) Kromozom şekli
  D) DNA fosfat sayısı
   SEÇ
 10. Darwin’e göre;
  I. Yaşam ortamlarının bir engelle ayrılması
  II. Çevreye uyum sağlayabilenlerin yaşamını sürdürmesi
  III. Fazla kullanılan organın gelişimini sürdürmesi durumlarından hangileri türdeki değişimin nedenlerindendir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) II - III
  D) I – II
   SEÇ
 11. DNA molekülü ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Çift iplikli, kendini eşleyebilen bir moleküldür.
  B) Her nükleotitinde bir tane riboz şekeri bulunur.
  C) Dört çeşit nükleotitten oluşur.
  D) İki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar.
   SEÇ
 12. Bir bitki hücresinin:
  I. çekirdek
  II. ribozom
  III. mitokondri
  IV. kloroplast
  yukarıdaki organellerinden hangilerinde DNA bulunur?
  A) I ve III
  B) I – III ve IV
  C) I – II ve III
  D) I – II – III ve IV
   SEÇ
 13. RNA ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Tek iplikli bir moleküldür.
  B) Kendini eşleyemediğinden DNA üzerinden sentezlenir.
  C) Ayırt edici bazı timindir.
  D) Dört çeşit nükleotitten oluşur.
   SEÇ
 14. Yapısındaki toplam nükleotit sayısı bilinen bir
  DNA molekülünde:
  I. toplam adenin bazı sayısı
  II. toplam deoksiriboz şekeri sayısı
  III. toplam hidrojen bağı sayısı
  IV. toplam pürin bazı sayısı
  V. toplam fosforik asit sayısı hangileri hesaplanabilir?
  A) I – II ve III
  B) II – IV ve V
  C) I – III ve IV
  D) II – III – IV ve V
   SEÇ
 15. 2400 nükleotitten oluşan bir DNA molekülündeki adenin nükleotit sayısı sitozinlerin üç katı kadar olduğuna göre, bu DNA molekülündeki timin nükleotitleri sayısı nedir?
  A) 300
  B) 600
  C) 900
  D) 1200
   SEÇ
 16. I. Adenin nükleotiti taşıma
  II. Her nükleotitte bir fosforik asit molekülü taşıma
  III. Kendini eşleyebilme
  IV. Kalıtımı sağlama
  Yukarıda verilenlerden hangileri, DNA ve RNA’nın ortak özelliklerindendir?
  A) I ve III
  B) III ve IV
  C) I ve II
  D) I – II ve IV
   SEÇ
 17. Bir hayvan hücresinde RNA:
  I. ribozom
  II. çekirdek
  III. sitoplazma
  IV. mitokondri
  yukarıdaki organel ve kısımlardan hangilerinde bulunur?
  A) I ve II
  B) III ve IV
  C) I - II ve IV
  D) I – II – III ve IV
   SEÇ
 18. Yapısındaki deoksiriboz şekeri sayısı
  bilinen bir DNA molekülünde:
  I. toplam fosforik asit sayısı
  II. hidrojen bağı sayısı
  III. toplam pirimidin baz sayısı
  IV. toplam nükleotit sayısı hangileri hesaplanabilir?
  A) I ve III
  B) I – II ve IV
  C) I – III ve IV
  D) I – II – III ve IV
   SEÇ
 19. I. Çekirdekte bulunma
  II. Hücre yönetiminde görev alma
  III. Kendini eşleyebilme
  IV. Sitoplazmada bulunma
  Yukarıdakilerden hangileri, ökaryot bir hücrede, DNA ile RNA’nın ortak özelliğidir?
  A) I ve II
  B) III ve IV
  C) I – II ve IV
  D) II – III ve IV
   SEÇ
 20. RNA ile ilgili:
  I. Protein sentezinde görev alır.
  II. Çekirdekte DNA üzerinden sentezlenir.
  III. Yapısında adenin nükleotiti kadar urasil nükleotiti bulunur.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
  A) I ve III
  B) I ve II
  C) II ve IIl
  D) I – II ve III
   SEÇ