ANA SAYFA

Kimyasal Bağlar, Kimyasal Tepkimeler Testi

1 / 20
 1. I. Aynı yükler birbirini iter.
  II. Farklı yükler birbirini çeker.
  III. Proton (+) yüklü, elektron (-) yüklü ve nötron yüksüz taneciklerdir.
  Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II ve III
   SEÇ
 2. Enerji düzeylerinde sırasıyla 2, 8 ve 6 elektron bulunan yüksüz bir atomun proton sayısı nedir?
  A) 2
  B) 8
  C) 10
  D) 16
   SEÇ
 3. I. CI – CI II. O = O III. N ≡ N
  Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinde sadece iki çift elektron ortaklaşa kullanılmıştır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 4. HCI molekülünde,
  I. Atomlar arasında polar kovalent bağ vardır.
  II. Hidrojen pozitif, klor negatif yüklüdür.
  III. H ve CI atomları arasında bir tane kovalent bağ vardır.
  Yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 17Cl)
  A) Yalnız I
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 5. I. Kireç taşı (CaCO3)
  II. Yemek tuzu (NaCI)
  III. Amonyak (NH3)
  Yukarıdakilerden hangileri iyonik yapılı bileşik değildir?
  (20Ca, 6C, 8O, 11Na, 17Cl, 7N, 1H)
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
   SEÇ
 6. Aşağıdaki olaylardan hangisi ekzotermik (ısı veren) dir?
  A) Suyun yoğunlaşması
  B) Alkolün buharlaşması
  C) Erimiş yemek tuzunun elektrolizi
  D) H2 molekülünün atomlarına ayrılması
   SEÇ
 7. I. Elektron sayısı
  II. Proton sayısı
  III. Nötron sayısı
  Element atomlarında kimyasal tepkime sonucu yukarıdakilerden hangileri değişir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 8. I. KCI II. HCI III. MgO IV. CaF2
  Yukarıdaki bileşiklerden kaç tanesi İyonik bağlıdır? ( 1H, 8O, 9F, 12Mg, 17Cl, 19K)
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 9. Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin atomları arasında polar kovalent bağ vardır?
  A) Oksijen (O2)
  B) Hidrojen (H2)
  C) Amonyak (NH3)
  D) Azot (N2)
   SEÇ
 10. 12X ve 9Y element atomları arasında oluşan bileşik için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Formülü XY2’dir.
  B) Elektron alış verişi ile oluşur.
  C) Çözeltisinde X-2, Y+1 iyonları bulunur.
  D) Sıvısı elektrik akımını iletir.
   SEÇ
 11. Kimyasal bağlar ile ilgili ;
  I. Gaz halindeki iki atomdan molekül oluşurken dışarıya enerji verilir.
  II. Kovalent bağ elektron ortaklığı ile kurulur.
  III. İyonik bağ elektron alış verişi ile kurulur.
  Yargılarından hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II ve III
   SEÇ
 12. I. 8K – 9L
  II. 9M – 12N
  III. 12Z – 16T
  Yukarıdaki element çiftlerinden hangileri arasında iyonik bağ oluşur?
  A) I ve II
  B) I ve IIl
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 13. I. Aynı cins atomlar arasında oluşurlar.
  II. Elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşurlar.
  III. Oluşmaları sırasında enerji açığa çıkar.
  Bağlar için verilen yukarıdaki yargılardan hangileri iyonik ve kovalent bağlar için ortaktır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 14. Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken molekül içi bağlar kopar?
  A) Suyun donması
  B) Suyun elektrolizi
  C) Şekerin suda çözünmesi
  D) Demirin erimesi
   SEÇ
 15. Aşağıda kimyasal tepkime çeşitleri ve örnekleri verilmiştir.
  Hangisinde verilen örnek yanlıştır?
  A) Sentez tepkimesi: 2Mg + O2 → 2MgO
  B) Ayrışma tepkimesi: 2HCl → H2 + Cl2
  C) Yer değiştirme tepkimesi: 2Kl + Pb(NO3)2 → PbI2 + 2KNO3
  D) Yanma tepkimesi: C + 2H2 → CH4
   SEÇ
 16. Aşağıdaki olaylardan hangisi ekzotermik değildir?
  A) Su buharının yoğunlaşması
  B) Demirin erimesi
  C) Kömürün yanması
  D) Erimiş bakırın katılaşması
   SEÇ
 17. Bir öğrenci , soluğunu kireç suyuna üflediğinde kireç suyu bulanmaktadır. Kireç suyunun bulanmasına neden olan madde aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karbondioksit
  B) Oksijen
  C) Hidrojen
  D) Su
   SEÇ
 18. Civa(II)Oksit + Isı → Civa + Oksijen gazı Yukarıda verilen tepkime çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sentez tepkimesi
  B) Ayrışma tepkimesi
  C) Yer değiştirme tepkimesi
  D) Yanma tepkimesi
   SEÇ
 19. Na (Sodyum) elementinin atom numarası 11 dir. Son enerji düzeyinde 1 elektronu vardır. F (Flor) elementinin atom numarası 9 dur. Son enerji düzeyinde 7 elektronu vardır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Na ve F arasında iyonik bağ oluşur.
  B) Na ve F arasında kovalent bağ oluşur.
  C) Na ve F arasında kimyasal bağ oluşurken Na ,(+2)yüklü olur.
  D) Na ve F arasında kimyasal bağ oluşurken F (-2)yüklü olur.
   SEÇ
 20. 1 tane Al2(SO4)3 bileşiğinde kaç tane oksijen atomu vardır?
  A) 3
  B) 4
  C) 12
  D) 17
   SEÇ