ANA SAYFA

Kuvvet ve Hareket Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Bir sıvıda, dibe batmış cisme herhangi bir kuvvet etki etmez.
  B) Katı bir plastiğin yoğunluğu, içerisine bırakıldığı sıvının yoğunluğundan büyük ise yüzer.
  C) Manometre, gaz basıncını ölçmek için kullanılır.
  D) Açık hava basıncını ilk ölçen bilim insanı Pascal’dır.
   SEÇ
 2. A bloğunun yere uyguladığı kuvvet nedir?
  A) 160 N
  B) 150 N
  C) 140 N
  D) 120N
   SEÇ
 3. A bloğunun ağırlığını üzerinde taşıyan yüzey alanı nedir?
  A) 4 metrekare
  B) 3 metrekare
  C) 2 metrekare
  D) 1 metrekare
   SEÇ
 4. B bloğu hangi yüzey alanı üzerine yere konulmalı ki oluşturduğu basınç en küçük olsun?
  A) B1
  B) B2
  C) B3
  D) B4
   SEÇ
 5. Yoğunluğun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bir cismin ağırlığıdır.
  B) Bir sıvı içerisindeki cismin ağırlığıdır.
  C) Cismi yukarı doğru iten kuvvettir.
  D) Birim hacimdeki madde miktarıdır.
   SEÇ
 6. Bir sıvının basıncı aşağıdaki değişkenlerden hangilerine bağlıdır?
  A) Sıvının yoğunluğuna ve derinliğine
  B) Sıvının yoğunluğuna ve hacmine
  C) Sıvının yoğunluğu ve kütlesine
  D) Sıvının ağırlığına ve yoğunluğuna
   SEÇ
 7. Basıncın birimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) N
  B) g/cm3
  C) Pa
  D) kg/m3
   SEÇ
 8. Aşağıda verilen durumların hangisinde katı maddenin sıvıda yüzmesi mümkündür?
  A) Sıvının kütlesi katı maddenin kütlesinden büyük olduğunda
  B) Sıvının yoğunluğu katı maddenin yoğunluğundan küçük olduğunda
  C) Katı maddenin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olduğunda
  D) Katı maddenin kütlesi sıvının kütlesinden büyük olduğunda
   SEÇ
 9. Kütle ve hacim değerleri tabloda verilen A, B, C ve D cisimlerinden hangisinin yoğunluğu en küçüktür.
  A) A
  B) B
  C) C
  D) D
   SEÇ
 10. Yüzen bir cisim üzerine etkiyen kuvvetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Bu kuvvetlerin yönü yukarı doğrudur.
  B) Bu kuvvetlerin yönü aşağı doğrudur.
  C) Bu kuvvetler dengelenmiş kuvvetlerdir.
  D) Bu kuvvetler dengelenmemiş kuvvetlerdir.
   SEÇ
 11. A ve B cisimleri, birbiriyle karışabilen K ve L sıvılarında şekildeki konumları alıyor. K sıvısının L sıvısından yoğun olduğu bilindiğine göre bu cisimler sıvıların karışımı içerisine bırakıldığında bu cisimlerin konumlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur (Karıflımın yoğunluğunun K sıvısının oğunluğundan küçük, L sıvısının yoğunluğundan büyük olacağını göz önüne alınız.)?
  A) Her ikisi de yüzeydedir.
  B) Her ikisi de diptedir.
  C) A yüzer B diptedir.
  D) B yüzer A diptedir.
   SEÇ
 12. Yaz tatilinin bir kısmını Karadeniz bir kısmını da Akdeniz sahillerinde geçiren Bilge, Akdeniz’de yüzmenin Karadeniz’de yüzmekten daha kolay olduğunu fark ediyor. Bunun sebebini araştıran Bilge’nin, aşağıdaki bulgulardan hangisi veya hangilerine ulaşması beklenir?
  I. Akdeniz suyunun daha yoğun olduğu bulgusuna
  II. Karadeniz suyunun daha yoğun olduğu bulgusuna
  III. Akdeniz’de yüzülen sahilin daha derin olduğu bulgusuna

  A) Yalnız I
  B)
  B)Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II ve III
   SEÇ
 13. 8A sınıfı öğrencileri, bir gezi sırasında inceledikleri baraj duvarlarının tabanlarının üst kısımlarına göre çok daha kalın yapıldığını fark ediyorlar. Bunun sebebini araştıran öğrencilerin ulaştıkları doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tabandaki aşınmanın daha fazla olması
  B) Baraj duvarlarına estetik bir görünüm kazandırmak
  C) Suyun sulama amacıyla kullanımını kolaylaştırmak
  D) Sıvı basıncının derinliğe bağlı olarak artması
   SEÇ
 14. Yanda verilen dikdörtgenler prizması içindeki alkol aşağıda verilen kaplara eşit olarak paylaştırılıyor. Buna göre hangi kabın tabanındaki sıvı basıncı en küçük olur?
   SEÇ
 15. Bir kaba konulan üç sıvının şekildeki gibi durduğu gözleniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) 2. sıvının kütlesi 3. sıvının kütlesinden büyüktür.
  B) 1. sıvının hacmi 3. sıvının hacminden büyüktür.
  C) 3. sıvının yoğunluğu 2. sıvının yoğunluğundan büyüktür.
  D) 1. sıvının kütlesi 3. sıvının kütlesine eşittir.
   SEÇ
 16. Fen ve teknoloji laboratuvarında, Işık’ın elinde 10 cm3, Çetin’in ise 20 cm3 demir blok vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Işık’ın elindeki demirin kütlesi, Çetin’ in elindeki demirin kütlesinin yarısıdır.
  B) Çetin’ in elindeki demir, Işık’ın elindeki demirden iki kat daha yoğundur.
  C) Çetin’ in elindeki demirin hacmi, Işık’ın elindeki demirin hacminin iki katı kadardır.
  D) Bu demir bloklar suya bırakıldığında, Çetinin elindeki bloğa daha büyük bir kaldırma kuvveti etki eder.
   SEÇ
 17. Küçük bir göldeki kayıkta bulunan Metin, kayığın demir çapasını suya bırakıyor. Buna göre;
  I. Göldeki su seviyesi,
  II. Kayığın batan kısmının hacmi,
  III. Kayığa etkiyen kaldırma kuvveti niceliklerinden hangileri nasıl değişir?

   SEÇ
 18. Aşağıdaki grafiklerden hangisi alüminyumun kütle- hacim ilişkisini gösteren grafiktir?
   SEÇ
 19. Uçan balonla atmosferde yükselen Ahmet’in belli bir yükseklikten sonra burnu kanamaya başlıyor. Bunun sebebi ne olabilir?
  A) Güneşin zararlı ışınları
  B) Hava soğuması
  C) Basınç azalması
  D) Oksijen azalması
   SEÇ
 20. I. Katılar, üzerinde bulundukları yüzeye ağırlıklarından dolayı basınç uygular.
  II. Sıvılar, içinde bulundukları kabın sadece tabanına basınç uygular.
  III. Gazlar, içinde bulundukları kabın bütün yüzeylerine basınç uygular.
  Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I,II ve III
   SEÇ