ANA SAYFA

İnkılap Tarihi 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. 19. yüzyılın sonlarına doğru “can çekişen hasta adam”ın en zayıf yeri Makedonya’dır.
  Falih Rıfkı ATAY
  Verilen bilgide “Hasta adam” ifadesi aşağıdaki devletlerden hangisi için kullanılmıştır?
  A) İtalya
  B) Fransa
  C) Osmanlı
  D) Avusturya-Macaristan
   SEÇ
 2. I- Yunanistan’ın bağımsızlığı tanındı.
  II- Trablusgarp, İtalya’ya bırakıldı.
  III- On İki Ada geçici olarak İtalya’ya verildi.
  Yukarıdakilerden hangileri Uşi Antlaşması’nın sonuçlarındandır?
  A) Yalnız II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
   SEÇ
 3. Mustafa Kemal’in fikri yapısının şekillenmesinde, aşağıdaki kişilerden hangisinin etkisi yoktur?
  A) Namık Kemal
  B) Orhan Pamuk
  C) Voiltaire (Volter)
  D) Kolağası Mehmet Tevfik Bey
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasalarından biri değildir?
  A) 1924
  B) 1961
  C) 1974
  D) 1982
   SEÇ
 5. Türk milletinin haklı davasını dünya kamuoyuna basın-yayın yoluyla duyurmayı amaçlayan cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Millî Kongre Cemiyeti
  B) İzmir Reddi İlhak Cemiyeti
  C) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
  D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
   SEÇ
 6. • Boğazların kontrolünü sağlamak için İngiliz desteği ile çıkarılmıştır.
  • Çerkez Ethem’in yardımları ile Ali Fuat Paşa ve Refet Bey tarafından bastırılmıştır.
  Verilen bilgi aşağıdaki ayaklanmalardan hangisine aittir?
  A) Anzavur Ayaklanması
  B) Yozgat Ayaklanması
  C) Bozkır Ayaklanması
  D) Bolu-Düzce ve Adapazarı Ayaklanması
   SEÇ
 7. Misakımillî kararlarında yer alan: “Millî ve ekonomik gelişmemiz için siyasi, adli, mali gelişmemize engel olacak kısıtlamalar kaldırılmalıdır.” maddesi, aşağıdakilerden hangisi için söylenmiştir?
  A) Kapitülasyonlar
  B) Yapılacak inkılaplar
  C) Yeni anayasa
  D) Gizli antlaşmalar
   SEÇ
 8. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesinin hayata geçirildiği tarih, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 7 Ağustos 1919
  B) 11 Eylül 1919
  C) 23 Nisan 1920
  D) 29 Ekim 1923
   SEÇ
 9. I- Afyon II- İstanbul III- Edirne IV- Kütahya Yukarıdakilerden hangileri, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile geri aldığımız illerdendir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) III ve IV
  D) I ve IV
   SEÇ
 10. “Size, ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir.” Mustafa Kemal’in, askere verdiği bu emir aşağıdaki cephelerin hangisinde söylenmiştir?
  A) Çanakkale
  B) Filistin
  C) Suriye
  D) Afyon
   SEÇ
 11. Tekalif-i Millîye Emirleri, aşağıdakilerden hangisi öncesi yayımlanmıştır?
  A) I. İnönü Savaşı
  B) II. İnönü Savaşı
  C) Sakarya Savaşı
  D) Büyük Taarruz
   SEÇ
 12. Ermeni sorununu uluslararası bir sorun niteliğine taşıyan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Moskova
  B) Berlin
  C) Paris
  D) Roma
   SEÇ
 13. Türkiye, kaç yılında Milletler Cemiyetine üye olmuştur?
  A) 1929
  B) 1931
  C) 1932
  D) 1939
   SEÇ
 14. Aşağıdaki partilerden hangisi, Şeyh Sait İsyanı sonrası kapatılmıştır?
  A) Demokrat Parti
  B) Cumhuriyet Halk Partisi
  C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
  D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
   SEÇ
 15. I- Ankara’nın başkent olması
  II- Cumhuriyet’in ilan edilmesi
  III- Türkiye İş Bankası’nın kurulması
  IV-Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun kabul edilmesi Verilenlerin kronolojik olarak doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I - II - III - IV
  B) II - I - III - IV
  C) III - II - I - IV
  D) IV - III - I - II
   SEÇ
 16. 16 Mart 1920’de İstanbul, İtilaf Devletlerince resmen işgal edildi. Meclis-i Mebusan dağıtıldı. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine or-tam hazırlamıştır?
  A) Halifeliğin kaldırılmasına
  B) TBMM’nin açılmasına
  C) Saltanatın kaldırılmasına
  D) Misakımillî kararlarının açıklanmasına
   SEÇ
 17. Vatan koruması ile ilgili olan millî güç unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Askerî güç
  B) Siyasal güç
  C) Ekonomil güç
  D) Sosyo-kültürel güç
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından değildir?
  A) İtalyanlar Anadolu’dan tamamen çekildi.
  B) TBMM Anadolu’da kesin egemenlik sağladı.
  C) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.
  D) Yunan güçlerinin Türk topraklarını ele geçirme istek ve umutları yok oldu.
   SEÇ
 19. Sadabat Paktı’nı imzalayan devletler, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Türkiye, Irak, Suriye, Bulgaristan
  B) Türkiye, İran, Suriye, Yunanistan
  C) Türkiye, Irak, Suriye, Pakistan
  D) Türkiye, İran, Irak, Afganistan
   SEÇ
 20. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Atatürk’ün ölümünden sonra gerçekleşmiştir?
  A) Irak sınırımızın belirlenmesi
  B) İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması
  C) Milletler Cemiyetine Türkiye’nin üyeliği
  D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
   SEÇ