ANA SAYFA

Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Maraş savunmasının lideri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ali Saip Bey
  B) Sütçü İmam
  C) Karayılan
  D) Şahin Bey
   SEÇ
 2. Varşova Paktı hangi devletin öncülüğünde kurulmuştur?
  A) SSCB
  B) İngiltere
  C) Fransa
  D) Almanya
   SEÇ
 3. Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı devam ederken Maarif Kongresini toplaması aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?
  A) Eğitime
  B) Askerliğe
  C) Ekonomiye
  D) Sanata
   SEÇ
 4. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında temel faktör olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Laiklik
  B) Devletçilik
  C) İnkılapçılık
  D) Milliyetçilik
   SEÇ
 5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kaç yılında kurulmuştur?
  A) 1974
  B) 1980
  C) 1983
  D) 1987
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’nı imzalayan devletlerden biri değildir?
  A) Türkiye
  B) Suriye
  C) İran
  D) Irak
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin kurucularından biri değildir?
  A) Celal Bayar
  B) Fuat Köprülü
  C) Adnan Menderes
  D) Kâzım Karabekir
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri arasında yer almaz?
  A) Akılcılık
  B) Durağanlık
  C) Gerçekçilik
  D) İlerlemecilik
   SEÇ
 9. İzmir, 15 Mayıs 1919’da kimler tarafından işgal edilmiştir?
  A) İngilizler
  B) Fransızlar
  C) Almanlar
  D) Yunanlılar
   SEÇ
 10. Mustafa Kemal ilk askerî başarısını aşağıdaki cephelerin hangisinde kazanmıştır?
  A) Trablusgarp
  B) Çanakkale
  C) Galiçya
  D) Suriye
   SEÇ
 11. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sevr
  B) Lozan
  C) Ankara
  D) Mudanya
   SEÇ
 12. Bütün millî cemiyetler aşağıdakilerden hangisinde birleştirilmiştir?
  A) Amasya Genelgesi
  B) Erzurum Kongresi
  C) Sivas Kongresi
  D) Alaşehir Kongresi
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi tarım alanında yapılan yeniliklerden değildir?
  A) Aşar vergisinin kaldırılması
  B) Örnek çiftliklerin kurulması
  C) Kabotaj Kanununun kabul edilmesi
  D) Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
   SEÇ
 14. Millî egemenliğin doğrudan sonucu olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cumhuriyetçilik
  B) Milliyetçilik
  C) Devletçilik
  D) Laiklik
   SEÇ
 15. Tekâlif-i Milliye Emirleri hangi savaştan önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılmıştır?
  A) Sakarya
  B) Birinci İnönü
  C) İkinci İnönü
  D) Kütahya-Eskişehir
   SEÇ
 16. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile hangi alanda düzenleme yapılmıştır?
  A) Siyaset
  B) Eğitim
  C) Sanat
  D) Ekonomi
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi ile eğitim tek çatı altında toplanmıştır?
  A) Misakımillî
  B) Medeni Kanun
  C) Kabotaj Kanunu
  D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
   SEÇ
 18. Halkın yöneticilerini belli süreler için kendisinin seçtiği yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Teokrasi
  B) Oligarşi
  C) Mutlakıyet
  D) Cumhuriyet
   SEÇ
 19. Devletçilik ilkesi özellikle hangi alanda düzenlemeleri içerir?
  A) Siyasi
  B) Dinî
  C) Ekonomik
  D) Kültürel
   SEÇ
 20. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin birinci maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kanun önünde herkes eşittir.
  B) Yaşamak,hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.
  C) Bütün insanlar hür,haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar.
  D) Hiç kimse keyfi olarak tutulamaz,alıkonulamaz veya sürülemez.
   SEÇ