ANA SAYFA

1.Dünya Savaşı Testi

1 / 20
 1. Sanayi İnkılabı aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
  A) Reformla
  B) Buharın enerji olarak kullanılmasıyla
  C) Tekerleğin bulunmasıyla
  D) Coğrafi Keşiflerle
   SEÇ
 2. 2.Meşrutiyet’in ilanında etkili olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Meclis-i Mebusan
  B) İttihat ve Terakki Cemiyeti
  C) Düyun-ı Umumiye
  D) Hareket Ordusu
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin yıkılmasında etkisi yoktur?
  A)Meşrutiyet
  B) Milliyetçilik
  C) Ekonominin bozulması
  D) Geri kalmışlık
   SEÇ
 4. Aşağıdaki devletlerden hangisinin Osmanlı devletinin 1. Dünya savaşına girmesinde etkisi vardır?
  A) İngiltere
  B) İtalya
  C) Almanya
  D) Rusya
   SEÇ
 5. Balkan savaşlarında balkan devletlerini kışkırtan devlet aşağıdakilerden hangisidir
  A) İngiltere
  B) Avusturya
  C) Yunanistan
  D) Rusya
   SEÇ
 6. 1909 yılında Meşrutiyet yönetimine karşı çıkarılan dinsel ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 31 Mart vakası
  B) Vaka ı Vakvakıye
  C) Bab-ı Ali Baskını
  D) Celali İsyanları
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşında Osmanlı devletinin kazandığı bir cephedir?
  A) Çanakkale
  B) Kafkas
  C) Irak
  D) Kanal
   SEÇ
 8. Aşağıdaki Mondros mütarekesi maddelerinden hangisi doğuda bir Ermenistan kurmak için çıkartılmıştır?
  A) 17. Madde
  B) 24. Madde
  C) 7. Madde
  D) 14. Madde
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşı sonrası, yenilen devletlerin durumunu görüşmek üzere yapılan itilaf devletleri toplantısıdır?
  A) Londra Konferansı
  B) Paris Konferansı
  C) Venedik Konferansı
  D) İstanbul Konferansı
   SEÇ
 10. Sanayi İnkılabı ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
  A) Rusya
  B) İngiltere
  C) Almanya
  D) Fransa
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’ndan önce sömürge imparatorluğu kuran devletlerden biri değildir?
  A) İngiltere
  B) Osmanlı Devleti
  C) Fransa
  D) Rusya
   SEÇ
 12. Osmanlı Devletinin yıkılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
  A) Almanya’nın Osmanlı Devletine yaptığı saldırılar
  B) Kapitülasyonlar
  C) Rusya’nın Panislavizm politikası
  D) Milliyetçilik fikirleri
   SEÇ
 13. Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını temsil etmek için kurdukları teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İttihat ve Terakki Cemiyeti
  B) Kapitülasyonlar
  C) Düyun-u Umumiye
  D) Kanuni Esasi
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İttifak’ın üyelerinden biridir?
  A) Rusya
  B) Almanya
  C) Fransa
  D) A.B.D
   SEÇ
 15. Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?
  A) Fransız-Alman düşmanlığı
  B) Rusya’nın Balkanlar’da söz sahibi olmaya çalışması
  C) Almanya ve İngiltere arsındaki ekonomik rekabet
  D) İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması
   SEÇ
 16. Osmanlı Devleti Birinci dünya savaşında aşağıdaki devletlerin hangisinin yanında savaşa girmiştir?
  A) Almanya
  B) Rusya
  C) İngiltere
  D) İtalya
   SEÇ
 17. Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırplı tarafından öldürülmesi
  B) Almanya’nın Alsas-Loren bölgesini ele geçirmesi
  C) Üçlü İttifak’ın kurulması
  D) Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınması
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerden biridir?
  A) Trablusgarp
  B) Kırım
  C) Irak
  D) İran
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale savaşlarının sebeplerinden biri değildir?
  A) İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakma düşüncesi
  B) Balkan devletlerinin İttifak Devletleri ile işbirliği yapması düşüncesi
  C) Osmanlı Devleti’nin,Rusya’nın Akdeniz’e inmesini önlemeye çalışması
  D) İngiltere ve Fransa’nın Rusya’ya yardım yapma düşünceleri
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan antlaşmalardan biridir?
  A) Ayastefanos
  B) Uşi
  C) Versay
  D) Berlin
   SEÇ