ANA SAYFA

2.Dönem 1.Yazılı Testi

1 / 20
 1. 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu’nun kabulü, Atatürk ilkelerinden hangisinin benimsendiğinin göstergesidir?
  A) Halkçılık
  B) Cumhuriyetçilik
  C) Milliyetçilik
  D) Devletçilik
   SEÇ
 2. • Dil kurultayının yapılması
  • Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılması
  • Yabancı kelimelere Türkçe karşılık bulunması için açılan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kültür Bakanlığı
  B) Türk Dil Kurumu
  C) Türk Tarih Kurumu
  D) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemler arasında yer almaz?
  A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
  B) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun çıkarılması
  C) Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
  D) İstanbul Hükûmeti ile haberleşmelerin kesilmesi
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın maddelerinden biri değildir?
  A) Osmanlı ordusu terhis edilecek.
  B) Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacak.
  C) Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır Meriç Nehri olacak.
  D) Türkiye’de yaşayan tüm gayri müslimler Türk vatandaşı sayılacak.
   SEÇ
 5. Devlet başkanının doğrudan veya dolaylı olarak halk tarafından belirli bir süre için seçildiği ve egemenliğin millete ait olduğu yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oligarşi
  B) Teokrasi
  C) Meşrutiyet
  D) Cumhuriyet
   SEÇ
 6. • Düşmanın Türk topraklarını ele geçirme umudu yok oldu.
  • TBMM Anadolu’da kesin egemenlik sağladı.
  • İtalyanlar Anadolu’dan tamamen çekildi.
  Yukarıdaki gelişmeler hangi savaşın sonucudur?
  A) I. İnönü Savaşı
  B) II. İnönü Savaşı
  C) Kütahya-Eskişehir Savaşları
  D) Sakarya Meydan Muharebesi
   SEÇ
 7. Kuvayımilliye birliklerinin Yunan işgalleri karşısında istenilen başarıyı gösterememesi, aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır?
  A) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanmasını
  B) Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasını
  C) Düzenli ordunun kurulmasını
  D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun çıkarılmasını
   SEÇ
 8. Kurtuluş Savaşı’nda düşman işgaline karşı gösterdiği üstün başarılardan dolayı TBMM tarafından kahraman unvanı verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Urfa
  B) Afyon
  C) Antep
  D) Maraş
   SEÇ
 9. Mustafa Kemal ilk TBMM’ye hangi ilin milletvekili olarak katılmıştır?
  A) İstanbul
  B) Ankara
  C) Erzurum
  D) İzmir
   SEÇ
 10. Milletler Cemiyeti hangi savaştan sonra kurulmuştur?
  A) I. Dünya Savaşı
  B) II. Dünya Savaşı
  C) I. Balkan Savaşı
  D) Trablusgarp Savaşı
   SEÇ
 11. İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgaline aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?
  A) Amasya Genelgesi’nin ilanı
  B) Misak-ı Millî kararlarının kabulü
  C) Erzurum Kongresi’nin toplanması
  D) Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
   SEÇ
 12. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur?
  A) Trakya-Paşaeli
  B) Vatan ve Hürriyet
  C) Millî Kongre
  D) İzmir Redd-i İlhak
   SEÇ
 13. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde çağdaş kurumların açılması, Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
  A) Milliyetçilik
  B) Laiklik
  C) İnkılapçılık
  D) Halkçılık
   SEÇ
 14. “Ya istiklal ya ölüm” parolasıyla başlatılan millî mücadele hangi fikrin ürünüdür?
  A) Liberalizm
  B) Sosyalizm
  C) Milliyetçilik
  D) Kapitalizm
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin amaçlarından değildir?
  A) Türk Milleti’nin millî birliğini sağlamak
  B) Bağımsız ve güçlü bir Türkiye kurmak
  C) Kaybedilen toprakları geri kazanmak
  D) Türk Milleti’nin onurlu, mutlu yaşamasını sağlamak
   SEÇ
 16. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan Sovyet tehdidine karşı ABD’nin öncülüğünde kurulan ortak askerî güç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Varşova Paktı
  B) Sadabad Paktı
  C) Balkan Antantı
  D) Kuzey Atlantik Paktı
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’na üye olan devletlerden biri değildir?
  A) Yugoslavya
  B) Bulgaristan
  C) Romanya
  D) Yunanistan
   SEÇ
 18. Ülkemizde maden arama faaliyetlerini gerçekleştiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) MTA
  B) UNESCO
  C) TİKA
  D) ASELSAN
   SEÇ
 19. İkinci Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya’nın hangi devleti işgal etmesi sonucunda başlamıştır?
  A) Fransa
  B) Romanya
  C) Polonya
  D) Bulgaristan
   SEÇ
 20. Türkiye’de ekonomik bir model olarak uygulanmış olan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Devletçilik
  B) Halkçılık
  C) Milliyetçilik
  D) Laiklik
   SEÇ