ANA SAYFA

2.Dönem 3.Değerlendirme

1 / 20
 1. Atatürk, “Kemal” adını hangi okulda okurken almıştır?
  A) Manastır Askerî İdadisinde
  B) Şemsi Efendi Mektebinde
  C) Selanik Askerî Rüştiyesinde
  D) İstanbul Harp Okulunda
   SEÇ
 2. İlk renkli Türk filmi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Susuz Yaz
  B) Halıcı Kız
  C) Çalı Kuşu
  D) Altın Kafes
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in düşünce hayatının oluşmasında etkili olan kentlerden biri değildir?
  A) Selanik
  B) İstanbul
  C) Manastır
  D) Konya
   SEÇ
 4. I. Dünya Savaşı’nın Kafkas Cephesi, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile kapanmıştır?
  A) Brest-Litowsk Antlaşması
  B) Mondros Ateşkes Antlaşması
  C) Triyanon Antlaşması
  D) Versay Antlaşması
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletleri tarafından işgal edilen yerlerden biri değildir?
  A) Urfa
  B) Adana
  C) Konya
  D) Ankara
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi, azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerden biridir?
  A) Trakya-Paşaeli Cemiyeti
  B) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
  C) Mavri Mira Cemiyeti
  D) Teali İslam Cemiyeti
   SEÇ
 7. Erzurum Kongresi’nde kurulup, başkanlığına da Mustafa Kemal’in seçildiği kurul, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kuvayımilliye
  B) Temsil Heyeti
  C) Felah-ı Vatan Grubu
  D) Millî Kongre Cemiyeti
   SEÇ
 8. Türkiye Cumhuriyeti, kendi karasularında egemenliğini, aşağıdaki kanunlardan hangisi ile sağlamıştır?
  A) Kabotaj Kanunu
  B) Medeni Kanun
  C) Soyadı Kanunu
  D) Takrir-i Sükûn Kanunu
   SEÇ
 9. Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi ilk önce gerçekleştirilmiştir?
  A) Uşak Şeker Fabrikasının açılması
  B) Sümerbank ve Etibankın kurulması
  C) Karabük Demir ve Çelik Fabrikasının açılması
  D) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulamaya konulması
   SEÇ
 10. Kurtuluş Savaşı sırasında Antep, Urfa ve Maraş savunmaları, hangi devlete karşı yapılmıştır?
  A) İngiltere
  B) Fransa
  C) İtalya
  D) Yunanistan
   SEÇ
 11. Kurtuluş Savaşı’nın aşağıdaki siyasi zaferlerinden hangisi Sakarya Savaşı’nın bir sonucudur?
  A) Ankara Antlaşması
  B) Londra Konferansı
  C) Moskova Antlaşması
  D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
   SEÇ
 12. “Misak-ı İktisadi” diye bilinen “Ekonomi Andı” aşağıdakilerden hangisinde kabul edilmiştir?
  A) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
  B) Türkiye Büyük Millet Meclisinde
  C) Türkiye İktisat Kongresi’nde
  D) Erzurum Kongresi’nde
   SEÇ
 13. Temeli, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine dayanan siyasi parti, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  B) Halk Fırkası
  C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
   SEÇ
 14. Kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu tarafından bastırılan ayaklanma, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anzavur Ayaklanması
  B) Şeyh Bedrettin İsyanı
  C) Şeyh Sait İsyanı
  D) 31 Mart Ayaklanması
   SEÇ
 15. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan azınlıklar meselesi, aşağıdakilerden hangisiyle çözüme ulaşmıştır?
  A) Nüfus Mübadelesi’yle
  B) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle
  C) Hatay’ın anavatana katılmasıyla
  D) Balkan Antantı’nın imzalanmasıyla
   SEÇ
 16. Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) TBMM’nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısıdır.
  B) Güney Cephesi’ndeki savaşları sona erdirmiştir.
  C) TBMM Hükûmeti ile Ermeniler arasında imzalanmıştır.
  D) Bu antlaşma ile Ermeniler, Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etmişlerdir.
   SEÇ
 17. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yapıldığı yıl, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1961
  B) 1970
  C) 1974
  D) 1983
   SEÇ
 18. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya’nın İtalya ve Japonya ile oluşturdukları birlik, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mihver Devletler
  B) Müttefik Devletler
  C) İtilaf Devletleri
  D) Bağlantısızlar Grubu
   SEÇ
 19. Soğuk savaş döneminde NATO’ya karşı SSCB’nin, etkisi altındaki Doğu Avrupa devletleri ile 1955’te kurdukları pakt, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sadabat Paktı
  B) Bağdat Paktı
  C) Balkan Antantı
  D) Varşova Paktı
   SEÇ
 20. Ekonomide devlet-halk işbirliğini öngören Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cumhuriyetçilik
  B) Milliyetçilik
  C) Devletçilik
  D) Laiklik
   SEÇ