ANA SAYFA

2.Ünite 2.Değerlendirlme Testi

1 / 20
 1. İlk TBMM, kendisinin üstünde bir kuvvet tanımamakla hangisini yok saymıştır?
  A) Kuvay-i Milliye
  B) Padişah yönetimini
  C) Milli İrade
  D) Azınlık haklarını
   SEÇ
 2. Osmanlı Devleti hangi cephede denizlerde de mücadele etmek zorunda kalmıştır?
  A) Galiçya
  B) Çanakkale
  C) Kafkas
  D) Irak
   SEÇ
 3. Yunanlılar İzmir ve çevresini hangi belgeye dayanarak işgal etmiştir?
  A) Wilson İlkeleri
  B) Paris Barış Konferansı
  C) Mondros Ateşkes Antlaşması
  D) Sevr Antlaşması
   SEÇ
 4. İtilaf Devletleriyle işgal ettikler yerleri eşleştirmesi yanlıştır?
  A) İtalya/ Antalya ve Konya
  B) İngiltere/ Musul,İskenderun
  C) Fransa/ Samsun,Eskişehir ve Afyon
  D) Yunanistan/ İzmir ve Manisa
   SEÇ
 5. Hangisi Rusya’ya vadedilen topraklardan pay almıştır?
  A) Yunanistan
  B) İngiltere
  C) İtalya
  D) Ermenistan
   SEÇ
 6. Sivas Kongresi’nde milli cemiyetlerin birleştirimesinin nedeni nedir?
  A) Kurtuluş Savaşı’nı bir merkezden yürütmek
  B) Hilafeti kaldırmak
  C) Kurtuluş Savaşını başlatmak
  D) Savaşın hazırlık çalışmalarını tamamlamak
   SEÇ
 7. Hangisi Kuvayi Milliye’nin kuruluşunda halk arasında diğerlerinden daha etkili olmuştur ?
  A) İzmir’in İşgali
  B) İstanbul’un İşgali
  C) Musul’un İşgali
  D) Hatay’ın İşgali
   SEÇ
 8. Hangisinde Batı Trakya’nın geleceği, orada yaşayan halkın oyu ve kararına bırakılmıştır?
  A) Sevr Antlaşmasında
  B) Misaki Milli kararlarında
  C) Mudanya Ateşkes Antlaşmasında
  D) Sivas Kongresi kararlarında
   SEÇ
 9. Mustafa Kemal’in kongrelerde en çok üzerinde durduğu konu hangisidir?
  A) Toplantıları gizli yapmak
  B) Milli İrade’yi hakim kılmak
  C) Kongreleri ertelemek
  D) Manda ve Himayeyi yaymak
   SEÇ
 10. Amasya Genelgesi’nde hangisi belirtilmemiştir?
  A) Milletin bağımsızlığı tehlikededir.
  B) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür
  C) Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır
  D) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görev ve sorumluluğunu yerine getirememektedir
   SEÇ
 11. Hangisinde 90.000 Türk Askeri donarak ölmüştür?
  A) Çanakkale
  B) Kafkas
  C) Irak
  D) Makedonya
   SEÇ
 12. Amasya Genelgesi’nin en önemli özelliği hangisidir?
  A) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi,amacı ve yöntemi belirlenmiştir
  B) İtilaf Devletlerini korkutmak için yapılmıştır
  C) Kurtuluşun ancak beraber olacağı vurulanmıştır
  D) Türk milletine saltanatı yıkmak için bir çare yapılmıştır
   SEÇ
 13. Hangisi Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız bir devlet kurmak istemiştir?
  A) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  B) İngiliz Muhipleri cemiyeti
  C) Kürt teali cemiyeti
  D) İslam teali cemiyeti
   SEÇ
 14. Osmanlı Devleti hangi savaşları kaybetmemiştir?
  A) 1. Balkan-Trablusgarp
  B) 2. Balkan-Çanakkale
  C) Trablusgarp-Yemen
  D) Yemen-Çanakkale
   SEÇ
 15. Pek çok ulusu içinde barındıran Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında hangisi etkilidir?
  A) Sanayi Devrimi
  B) Matbaanın İstanbul’a getirilmesi
  C) Reform hareketleri
  D) Fransız İhtilali
   SEÇ
 16. Hangi şehirler için ülke topraklarına katılması amacıyla halk oylaması yapılmamıştır?
  A) Erzurum
  B) Kars
  C) Ardahan
  D) Batum
   SEÇ
 17. Hangisi Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı öncesinde yaptığı antlaşmalardan değildir?
  A) Mondros
  B) Uşi
  C) İstanbul
  D) Atina
   SEÇ
 18. İradei Milliye adlı gazete hangi kongrede çıkarılmıştır?
  A) Erzurum
  B) Alaşehir
  C) Sivas
  D) Balıkesir
   SEÇ
 19. 1.TBMM’nin o günkü koşullar içerisinde işlerin daha çabuk yürümesi için ortaya koyduğu özellik hangisidir?
  A) Saltanatı kaldırması
  B) Güçler birliğini benimsemesi
  C) Ankara’da açılması
  D) Kurtuluş Meclisi niteliği taşıması
   SEÇ
 20. Atatürk hangi komutandan Amasya Genelgesi’ni yayınlamadan önce onay almıştır?
  A) Ali Rıza Paşa
  B) Refet Paşa
  C) Kazım Karabekir
  D) Ali Fuat Paşa
   SEÇ