ANA SAYFA

3.Ünite 2.Değerlendirlme Testi

1 / 20
 1. Havza Genelgesi'nin yayınlanmasından sonra Mustafa Kemal Paşa hemen Amasya'ya geçerek Kurtuluş Savaşı'nın temelini oluşturmak ve başlatılan mücadeleyi halka mal etmek için çok önemli kararlar alınan Amasya Genelgesi'ni yayınlamıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya Genelgesi'nin yayınlamak için hızlı hareket etmesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Halkın birlikte hareketini sağlamak
  B) Havza genelgesinin oluşturduğu ortamdan faydalanarak ulusal mücadeleye hız vermek
  C) İtilaf Devletleri'nin işgallerini engellemek
  D) İstanbul hükümetinin baskısını önlemek
   SEÇ
 2. 22 Haziran 1919'da yayınlanan Amasya Genelgesi'nde; I. Vatan bütünlüğünün tehlikede olduğu II. İstanbul Hükümeti'nin sorumlulukları yerine getirecek güçte olmadığı III. Halkı temsil eden bir kurulun oluşturulması gerektiği IV. Anadolu'nun güvenli yerlerinden olan Sivas'ta milli kongre toplanması vurgulanmıştır. Buna göre Amasya Genelgesi'nin kararlarına bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Ulusal birlik ve beraberliğinin sağlanmasının hedeflendiği
  B) İleride saltanat sistemine dayalı bir devletin kurulacağı
  C) Milleti temsil eden bir kurulun oluşturulacağı
  D) İstanbul hükümetinin Anadolu'daki otoritesinin azaldığı
   SEÇ
 3. Amasya Genelgesi’nde geçen "Milletin bağımsızlığını, milletin kendisi sağlayacaktır" sözü bir isyan çağrısıdır. Sorumluluğunu yerine getirmeyenlere ve işgallere karşı, topluca bir ayaklanma ve karşı çıkma parolasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilecek bir sonuç olamaz?
  A) Sevr Antlaşması’nı kabul edilmeyeceği vurgulanmıştır.
  B) Kurtuluş Savaşı'nın başladığı anlaşılmaktadır.
  C) Millet egemenliği kavramı ortaya çıkmıştır.
  D) Cumhuriyet rejiminin kurulacağı ifade edilmiştir.
   SEÇ
 4. 19 Mayıs 1919 tarihinde, Anadolu'ya geçen Mustafa Kemal'in bir yıl gibi kısa bir sürede Anadolu halkını milli mücadele için örgütlenmesi; Bu durum O'nun özellikle hangi yönünü gösterir?
  A) İnkılâpçı
  B) ihtilalci
  C) Teşkilatçı
  D) Savaşçı
   SEÇ
 5. Amasya Genelgesi'nden sonra İstanbul hükümeti, itilaf devletlerinin de baskısıyla Mustafa Kemal Paşa'yı görevden almış ve çalışmalarını engellemeye çalışmıştır. Ancak Türk ulusu İstanbul hükümetinin aksine Mustafa Kemal'e sahip çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu gösteren olaylardan biri değildir?
  A) Sivas halkının Mustafa Kemal Paşa'yı sevgiye karşılaması
  B) Temsil Kurulu'na Mustafa Kemal'in başkan seçilmesi
  C) Erzurum ve Sivas kongrelerinde Mustafa Kemal'in başkan seçilmesi
  D) Anadolu'da TBMM'ye karşı ayaklanmaların başlaması
   SEÇ
 6. Amasya Genelgesi'nde geçen aşağıdaki maddelerden hangisi bölgesel kurtuluşu çare olarak görenlere bir uyarı niteliğindedir?
  A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
  B) İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.
  C) Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre topla nacaktır.
  D) Heyet-i Temsiliye oluşturulmalıdır.
   SEÇ
 7. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa ilk iş olarak, yalnız kendi bölgesinde değil, bütün yurttaki askeri birliklerle irtibata geçerek birliklerin dağıtılmasını ve silahların itilaf devletlerine teslim edilmesini önlemeye çalıştı. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in bu şekilde davranmasının sebepleri arasında gösterilemez?
  A) Halkla padişahın bir bütün olduğunu göstermek istemesi
  B) İtilaf devletlerinin gerçek niyetlerini anlaması
  C) Ulusal direnişi başlatmak istemesi
  D) Yurdun tamamının işgalini önleme düşüncesi
   SEÇ
 8. Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesi'nden sonra İstanbul hükümetince görevden alınmayı, tutuklanmayı göze alması ve askerlikten istifa ederek Kongre için Erzurum'a gitmesi onun hangi özelliğini göstermektedir?
  A) İnkılâpçılığını
  B) Kararlılığını
  C) Devletçiliğini
  D) İleri görüşlülüğünü
   SEÇ
 9. Erzurum Kongresi'nde kabul edilen aşağıdaki kararlardan hangisi, gelecekte kişisel egemenlik düşüncesinin kabul edilemeyeceğinin göstergesidir?
  A) Her türlü yabancı işgaline karşı ulus birlikte karşı koyacaktır.
  B) Ulusal güçleri etkin, ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.
  C) Geçici bir hükümet kurulacaktır.
  D) Manda ve himaye kabul olunamaz.
   SEÇ
 10. Mustafa Kemal Atatürk'ün; - Manda ve himayeyi reddetmesi - "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" demesi aşağıdakilerden hangisini öncelikle gösterir?
  A) Kurtuluş Savaşı'nın bittiğini
  B) İstanbul hükümetine başkaldırı yapıldığını
  C) Mustafa Kemal'in Türk milletine güvendiğini
  D) Mustafa Kemal'in askerlikten istifa ettiğini
   SEÇ
 11. Balıkesir Kongresi - Alaşehir Kongresi - Edirne-Lüleburgaz Kongresi Bu kongrelerin ulusal nitelik kazanamamalarının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Katılımın az olması
  B) Yerel olmaları
  C) Lider baskısının olmaması
  D) Azınlıklara tepki göstermeleri
   SEÇ
 12. Erzurum, Balıkesir ve Alaşehir kongreleri toplanış amacı olarak bölgeseldir. Ancak Erzurum Kongresi'nde alınan kararlarla Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde alınan kararlar karşılaştırıldığında Erzurum Kongresi'nde alman kararların en büyük farkı bölgesellikten çok ulusal olmasıdır. Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Erzurum Kongresi kararlarının bütün vatanı ilgilendirmesi
  B) Kâzım Karabetimin XV. Kolorduya dağıtmaması
  C) Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri'nde yeter çoğunluğun olmaması
  D) Batıda Yunan ilerleyişin hızlı olması
   SEÇ
 13. Amasya Genelgesi'nde bölgesel kurtuluşa karşı çıkılmış ve Sivas'ta milli bir kongre toplanması kararı alınmış olmasına rağmen Doğu illeri adına Erzurum Kongresi'nin toplanmasına karşı çıkmamıstı r. Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu durumun haklılığını ortaya koyan en önemli delildir?
  A) Doğudaki cemiyetlerin birleştirilmesi
  B) Padişah ve halifenin de kurtarılacağının belirtilmesi
  C) Milli kararlar alınması
  D) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nce yapılması
   SEÇ
 14. 28 Mayıs 1919 tarihinde Havza genelgesini yayınlayan Mustafa Kemal Paşa; işgalleri protesto etmek için düzenlenecek mitingler esnasında düzenin korunması ve Hıristiyan halka karşı saldırı ve düşmanlık yapılmamasını istemiştir. Aşağıdakilerden hangisini buna göre Mustafa Kemal Paşa'nın amaçlarından biri değildir?
  A) Halkı milli mücadele fikri etrafında toplamak
  B) Milli bir kongre toplanmasını sağlamak
  C) İtilaf Devletlerinin propagandalarını haklı çıkarmamak
  D) İşgallere tepki göstermek
   SEÇ
 15. Aşağıdaki özelliklerinden, hangisi Erzurum Kongresi'nin ulusal kongre olamamasının bir nedeni olarak gösterilebilir?
  A) Yetkisi olmayan Mustafa Kemal'in başkan seçilmesi
  B) Delege sayısının Sivas Kongresi'nden çok olması
  C) Osmanlı hükümetinden izinsiz toplanması
  D) Anadolu'nun tümünün kongrede temsil edilememesi
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal'in 9. ordu müfettişi olarak Anadolu'ya gönderilmesinde etkili olmamıştır?
  A) İstanbul hükümetinin kurtuluş savaşını başlatmak için göndermesi
  B) Aldığı görevleri yerine getiren bir subay olması
  C) Padişah tarafından daha önceden tanınan birisi olması
  D) İstanbul hükümetinin onu İstanbul'dan uzaklaştırmak istemesi
   SEÇ
 17. Kuva-yi Milliye'nin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Yurdumuzu düşmanlardan temizlemiştir.
  B) İşgalleri yavaşlatmış yer yer durdurmuştur.
  C) Milli güçlere zaman kazandırmıştır
  D) İsyanların bastırılmasında rol oynamıştır
   SEÇ
 18. M. Kemal Sivas Kongresinin yapılacağını nerede duyurmuştur?
  A) Samsun'a Çıkışında
  B) Havza Mitinginde
  C) Amasya Genelgesinde
  D) Erzurum Kongresinde
   SEÇ
 19. Amasya Genelgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olamaz?
  A) Ulusal Kurtuluş Savaşının gerekçesi belirlenmiştir
  B) Milli sınırlarımız çizilmiştir.
  C) Kurtuluş Savaşının yöntemi belirlenmiştir.
  D) Millet iradesine önem vermiştir.
   SEÇ
 20. Yurdumuzdaki Milli Cemiyetler nerede birleştirilerek tek isim altında toplanmıştır?
  A) Erzurum Kongresinde
  B) Amasya Protokolünde
  C) Sivas Kongresinde
  D) Amasya Genelgesinde
   SEÇ