ANA SAYFA

4.Ünite 1.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Çağdaşlaşma; halkın mutluluk ve varlık içinde yaşamasını sağlamak, toplumu ileriye götürmek ve içinde yaşanılan çağı gerektirdiği düşünsel ve teknik alanlardaki yenilikleri gerçekleştirmektedir. Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi çağdaşlaşmaya bir örnek olamaz?
  A) Takvim, saat gibi ölçülerin değiştirilmesi
  B) Ankara’nın başkent ilan edilmesi
  C) Tarımda traktörün kullanılması
  D) Saltanatın kaldırılması
   SEÇ
 2. TBMM Lozan’a giderken Türk Heyeti’nden “Kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu” konularından kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir. Bununla TBMM aşağıdakilerden hangisine çok önem verdiğini kanıtlamıştır?
  A) Demokrasiye
  B) Milli Bağımsızlık ve bütünlüğe
  C) Halifeliğin korunmasına
  D) Milli savunmaya
   SEÇ
 3. Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferler kalıcı olamaz, kısa zamanda sönerler. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin gerçekleştirilmesine daha çok destek vermiştir?
  A) Kapitülasyonların kaldırılması
  B) Şapka kanunu
  C) Saltanatın kaldırılması
  D) Takvim değişikliği
   SEÇ
 4. Atatürk’ün devletçilik anlayışı, bireylerin özel girişimlerini esas almak, fakat ulusun ve ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, ekonomik konularda devletin etkinliğini arttırmaktır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi ile açıklanamaz?
  A) Sanayi yatırımlarının gerçekleştirilmesi
  B) Planlı ekonomiye geçilmesi
  C) Kapitülasyonların kaldırılması
  D) Bölgeler arası farklılıkların giderilmesi
   SEÇ
 5. Ulusal egemenlik demokrasinin vazgeçilmez temel ilkelerinden biridir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye uygun gelişmelerden biri değildir?
  A) Meclis’te biden fazla partinin bulunması
  B) Hükümetin Meclis’e karşı sorumlu olması
  C) Yönetenlerin belli bir süre için seçilmesi
  D) Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek kişide toplanması
   SEÇ
 6. Yeni Türk Devlet’inin ekonomik amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A) Özel sanayi kuruluşlarını kamulaştırma
  B) Yer altı ve yer üstü kaynaklarını değerlendirme
  C) Tarımı modern araçlar ile geliştirme
  D) Sanayileşmiş ülkeler arasına katılma
   SEÇ
 7. Atatürk döneminde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi daha çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
  A) Milli Egemenlik anlayışının pekiştirilmek istenmesiyle
  B) Batı toplumlarına örnek olmak düşüncesiyle
  C) Eğitimde ikilikleri önlemek düşüncesi ile
  D) Kültürel zenginliğimizi arttırmak düşüncesi ile
   SEÇ
 8. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi ile doğrudan ilgilidir?
  A) Aşar Vergisinin kaldırılması
  B) TBMM’nin açılması
  C) İzmir İktisat Kongresi
  D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
   SEÇ
 9. Türk hukuk sistemi aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerçekleştirilmesi ile tamamen laikleştirildiği söylenebilir?
  A) Halifeliğin kaldırılması
  B) Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi
  C) Medeni kanunun kabulü
  D) Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
   SEÇ
 10. “Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi köylüdür.” Diyen Atatürk devlet adına büyük bir fedakarlıkta bulunarak Aşar Vergisini kaldırmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Aşar vergisinin kaldırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Üretimde çeşitliliği sağlamak
  B) Tarımsal faaliyetlerin gelişmesini sağlamak
  C) Köylünün asıl efendi olduğunu ispatlamak
  D) Topraksız köylüyü topraklandırmak
   SEÇ
 11. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulduğu zaman yapılacak dil çalışmalarına temel olmak üzere saptanan ilkelerden biri “Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak” olmuştur. Bu ilkenin gerçekleştirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  A) Türk dilinin dünyada yaygınlaştırılması
  B) Dile ilişkin kaynakların araştırılmasına ve yayınlanmasına
  C) Dil öğretiminde birlik sağlanmasına
  D) Sözlük çalışmalarının çeşitli alanlara yayılmasına
   SEÇ
 12. Mustafa Kemal yaptığı bir konuşmada “Ölülerden medet ummak, çağdaş bir toplum için bir lekedir.” diyerek aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapılması gerektiğini vurgulamıştır?
  A) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasını
  B) Halifeliğin kaldırılmasını
  C) Medreselerin kaldırılmasını
  D) Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
   SEÇ
 13. .I. Metre sisteminin kabul edilmesi II. Ağırlık birimi olarak kilogramın kabul edilmesi III. Avrupa saat sisteminin kabul edilmesi ….gibi inkılapların amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cumhuriyet rejimine zemin oluşturmak
  B) Eski Türk kültürünü yeniden yaşatmak
  C) Avrupa ile aramızdaki ikilikleri ortadan kaldırmak
  D) Ulusal ekonomiyi güçlendirmek
   SEÇ
 14. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” İlkesi ile doğrudan ilgilidir?
  A) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
  B) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun çıkarılması
  C) Türk Medeni Kanunu'nun kabulü
  D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
   SEÇ
 15. İş Bankası’nın kurulması -MTA Enstitüsü’nün açılması -Teşvik-i Sanayi Yasası’nın çıkarılması Atatürk döneminde yaşanan bu gelişmeleri bir başlık altında toplamamız gerekseydi aşağıdakilerden hangisi söylenebilirdi?
  A) Hukuk alanında yapılan inkılaplar
  B) Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi
  C) Eğitim-Öğretim alanında yapılan inkılaplar
  D) Ekonomik alanda yapılan yenilikler
   SEÇ
 16. Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile yeni kurulan Türk Devleti’nin çözümlenen en önemli sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Devletin rejimi
  B) Hükümet başkanlığı
  C) Yasama yetkisinin kullanımı
  D) Meclis başkanlığı
   SEÇ
 17. 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılmıştır. -3 Mart 1924’te halifelik kaldırılmıştır. -Kadınlara haklar verilmiştir. Yukarıdaki inkılapların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Milli egemenlik ilkesini güçlendirmek
  B) Avrupa ile Türkiye’yi birleştirmek
  C) Türk ulusunun refah seviyesini yükseltmek
  D) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
   SEÇ
 18. TBMM 3 Mart 1924’te Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılmasını kararlaştırmıştır. TBMM bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
  A) Çok partili hayata geçmek
  B) Halifeliğin devamını sağlamak
  C) Saltanat yanlılarının etkisini azaltmak
  D) Devletçilik ilkesinin yerleşmesini sağlamak
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün toplumsal alanda yaptığı inkılaplar arasında Gösterilemez?
  A) Soyadı Kanunu’nun kabulü
  B) Takvim-saat ve ölçülerde yenilik
  C) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
  D) Kılık kıyafette yenilik
   SEÇ
 20. Atatürk, Kurtuluştan sonra ülkenin iç durumunu ıslah ve medeni milletlerin bir parçası olduğumuzu ispat etmek için çok önemli bir vatan hizmetimiz vardır.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini hedef göstermiştir?
  A) Ordunun siyasetten ayrılmasını
  B) Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmeyi
  C) Çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşmayı
  D) Azınlık haklarının korunmasını
   SEÇ