ANA SAYFA

4.Ünite 2.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. 1921 Anayasası ile egemenliğin bir kişiye,bir zümreye ait olmadığı belirtilmiş,saltanatın hukuki dayanağı ortadan kaldırılmıştır. 1921 Anayasası’nın aşağıdaki maddelerden hangisi bu durumu en açık bir şekilde kanıtlatmaktadır?
  A) Olağanüstü durumlarda seçimler bir yıl ertelenebilir
  B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  C) Milletvekili seçimleri iki yılda bir yapılır.
  D) Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.
   SEÇ
 2. Kurtuluş Savaşı devam ederken dönemin olağanüstü şartları içinde hazırlanan 1921 Anayasası,1924 yılında kaldırılarak yerine yeni bir anayasa kabul edilmiştir. Bu bilgiye göre anayasa değişikliğinin temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Saltanatın kaldırılması
  B) Olağanüstü şartların sona ermesi
  C) Hukuk alanında Avrupa’nın örnek alınması
  D) Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi
   SEÇ
 3. ’’Türk milleti evletlarına vereceği eğitimi okul ve medrese diye iki ayrı kuruluşa bırakamaz.’’ Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ilgilidir?
  A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
  B) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
  C) Latin harflerinin kullanılması
  D) Saltanatın kaldırılması
   SEÇ
 4. Cumhuriyet’in ilanından sonraki olaylar yeni kurulan devleti geliştirmeye ve korumaya yönelik olarak değerlendirilmiştir. Buna göre ifade edilen duruma aşağıdaki gelişmelerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Latin alfabesinin kabul edilmesi
  B) Kobataj Kanunu’nun çıkarılması
  C) Halifelik kurumuna son verilmesi
  D) Düzenli ordunun kurulması
   SEÇ
 5. Yeni Türk devletinde çağdaş devletlerdeki kurumlara benzer çalışmalar yapılmıştır.Yapılan inkılaplarla muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarılması hedeflenmiştir. Bu duruma aşağıdaki gelişmelerden hangisi kanıt olarak gösterilemez?
  A) Şapka Kanunu’nun çıkarılması
  B) Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
  C) Kılık Kıyafet Kanunu’nun çıkarılması
  D) Ankara’nın başkent yapılması
   SEÇ
 6. Lozan Antlaşması’na göre boğazların yönetimi Türklerin başkanlığında uluslarası bir komisyona bırakılacaktı.Ancak boğazların her iki yasası askerden arındıracak ve silahsızlandırılacaktı. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisinin göstergesidir?
  A) Boğazların savunmasız hale getirildiğinin
  B) Boğazların yönetiminin tamamen Türklere verildiğinin
  C) Boğazlar sorununun çözümlendiğinin
  D) Türklerin boğazlardaki egemenliğinin güçlendiğinin
   SEÇ
 7. Mustafa Kemal Paşa’’Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır.Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.’’sözünü aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra söylemiştir?
  A) İzmir suikastı girişimi
  B) Sivas Kongeresi’nin toplanması
  C) Samsun’a çıkılması
  D) Çanakkale Savaşı’nda askeri başarı kazanılması
   SEÇ
 8. Şeyh Sait İsyanı ile ilgili aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır?
  A) Yapılan yenilikleri toplumun bazı kesimleri henüz tamamen benimsememiştir.
  B) Halkın tamamı yeniliklere karşı çıkmıştır
  C) Bazı kişiler halkın dini duygularını sömürmüştür.
  D) İnkılapların yerleşmesinin zaman alacağı anlaşılmıştır.
   SEÇ
 9. Cumhuriyetin ilanından sonra demokrasinin tam olarak yerleşmesi için yeni partiler kurulmuş fakat bu partilerin bşr kısmı daha sonra çıkan olaylar nedeniyle kapatılmıştır. Açılan partilerin kapatılması ülkemizde aşağıdakilerden hangisini engellemiştir?
  A) Cumhuriyetin ilan edilmesini
  B) Demokrasinin gerçekleşmesini
  C) Ekonomik alanda inkılapların yapılması
  D) Halifeliğin kaldırılması
   SEÇ
 10. ’’Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır.Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır.’’ Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
  A) Akıl ve bilimi rehber edindiğini
  B) Ülkesini canından çok sevdiğini
  C) Hedefe ulaşmada kararlı olduğunu
  D) İleri görüşlü olduğu
   SEÇ
 11. TBMM, aldığı kararla 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırmıştır?
  A) Millet egemenliğini sağlamak
  B) Padişahın yetkilerini sınırlandırmak
  C) İstanbul hükümetini desteklemek
  D) Padişahlık ve halifeliğin tek kişide toplanmasını engellemek
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Lozan barış anlaşmasıyla sağladığı kazanımlardan biri değildir?
  A) Boğazlar üzerinde tam egemenlik
  B) Ulus devlet niteliği kazanmak
  C) Uluslararası alanda hukuki eşitlik
  D) Tam bağımsızlık
   SEÇ
 13. I. İstanbul’a yakın oluşu II. Anadolu’nun ortasında güvenli bir bölgede bulunması III. Gelişmiş bir kent olması IV. Askeri starateji açısından önemli bir mevkide olması V. Ulaşım yollarının bağlantı noktasında olması Yukarıdaki özelliklerden hangileri Ankara’nın başkent seçilmesinde etkili olmuştur?
  A) I-II-III
  B) II-III-IV
  C) II-IV-V
  D) III-IV-V
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçişin gerekçelerinden biri olamaz?
  A) Mecliste hükümetin denetlene bilmesi
  B) Yürütme yetkisinin siyasal partilerce eşit paylaşılması.
  C) Halkın görüşlerinin mecliste temsil edilebilmesi
  D) insanların düşüncelerini özgür olarak söyleyebilmeleri
   SEÇ
 15. I.Değişmez hukuk kuralları belirlendi. II. Modern hukuk kurallarının uygulaması sağlandı. III. Çağdaş ve laik bir hukuk sistemi oluşturuldu. IV. Hukukta ikilik ortadan kaldırıldı. Yukarıdakilerden hangisinde hukuk alanında yapılan inkılapların sonuçları doğru olarak verilmiştir.
  A) I-II-III
  B) I-II-IV
  C) I-II-IV
  D) II-III-IV
   SEÇ
 16. I.Şeyh Sait II. İzmir suikastı III. Kubilay olayı Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki üç olayın ortak özelliği arasında yer almaz?
  A) Olayların yurt dışı ile bağlantısı olması
  B) Cumhuriyete ve inkılâplara karşı olması
  C) Olaylardan sonra gerekli tedbirlerin alınması
  D) Halkın olaylara büyük tepki göstermesi
   SEÇ
 17. I.Türk dil kurumun açılması II. Türk tarih kurumunun kurulması III. Türk tarihinin ana hatları adlı kitabı IV. Tarih ve dil kurultayının düzenlemesi Cumhuriyet döneminde yapılan, yukarıda verilen çalışmaların ortak amacı nedir?
  A) Türk dili ve tarihinin köklerini araştırmak
  B) Türk dilinin diğer dillerden etkilenmediğini savunmak
  C) Türk ırkının en üstün ırk olduğunu savunmak
  D) Anadolu da yaşayan medeniyetleri araştırma
   SEÇ
 18. I.Üniversite reformu II. tekke ve zaviyelerin kapatılması III. Tevhidi tedrisat kanunu IV. hukuk mektebinin açılması Yukarıdaki inkılâplar, Atatürk ün hangi kişilik özelliğiyle daha yakından ilişkilidir?
  A) Liderliği
  B) Cesareti
  C) Akıcılığı
  D) İleri görüşlülüğü
   SEÇ
 19. 1933 yılında gerçekleştirilen üniversite reformuna zemin hazırlayan malche raporunda yer alan önerilerin bazıları şunlardır: -Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmesi -Bilimsel araştırmalara ağırlık vermeli -Üniversitelere öğrenci alımında sınav yapılmalı Bu önerilerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Bilimsel gelişmelerin takip edildiği
  B) Öğretim üyelerinin ülke içinden seçildiği
  C) Yeniliklere açık bir yükseköğretim hedeflendiği
  D) Üniversiteye girişte seçici davrandığı
   SEÇ
 20. 23 Aralık 1930 günü Derviş Mehmet ve adamları ‘’din elden gidiyor.’’diyerek ayaklandılar.Ayaklanmayı önlemeye çalıştım. Asteğmen Kubilay konuşmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisini vurgulamıştır?
  A) Bozkır Ayaklanması
  B) Konya Ayaklanması
  C) Menemen Ayaklanması
  D) Şeyh Sait İsyanı
   SEÇ