ANA SAYFA

Atatürkçülük Testi

1 / 20
 1. Atatürkçülükle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
  A) Kişi hak ve hürriyetlerine önem verir.
  B) Yurtta ve dünyada barışı esas alır.
  C) Akla ve bilime dayanır.
  D) Sosyal sınışarı esas alır.
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ü etkileyen olay ve kişilerden biri değildir?
  A) Fransız İhtilali
  B) Bolşevik İhtilali
  C) Ziya Gökalp
  D) J. J. Rousseau
   SEÇ
 3. Yurt savunması ile ilgili olan millî güç unsuru hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A) Ekonomik güç
  B) Siyasal güç
  C) Askerî güç
  D) Sosyo-kültürel güç
   SEÇ
 4. Atatürk cumhuriyeti öncelikli olarak;
  A) Gençliğe emanet etmiştir.
  B) Askerlere emanet etmiştir.
  C) Yöneticilere emanet etmiştir.
  D) Öğretmenlere emanet etmiştir.
   SEÇ
 5. Aşağıdaki olaylardan hangisi millî egemenliği kesinleştirmiştir?
  A) Halifeliğin kaldırılması
  B) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
  C) Cumhuriyetin ilanı
  D) Misakımillî’nin kabulü
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimiz arasında yer almaz?
  A) Vergi vermek
  B) Askerlik yapmak
  C) Dernek kurmak
  D) Oy kullanmak
   SEÇ
 7. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü Atatürk’ün hangi ilkesi ile doğrudan ilgilidir?
  A) Halkçılık
  B) Devletçilik
  C) Cumhuriyetçilik
  D) İnkılapçılık
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ile ilgili değildir?
  A) Türk milletini sevmeyi esas alır.
  B) Türk milletini diğer milletlerden üstün görür.
  C) Millî birlik ve beraberliği amaçlar.
  D) Millî egemenlik ilkesine dayalıdır.
   SEÇ
 9. “Benim değersiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır; fakat, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır.” Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?
  A) Cumhuriyet yönetiminin kendisine bağlı olduğuna
  B) Cumhuriyetin daima var olacağına
  C) Cumhuriyetin kişilere bağlı olduğuna
  D) Gençliğe olan güvenine
   SEÇ
 10. Toplumsal eşitlik, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
  A) İnkılapçılık
  B) Cumhuriyetçilik
  C) Laiklik
  D) Halkçılık
   SEÇ
 11. Saltanatın kaldırılmasının aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkisi olmadığı söylenebilir?
  A) Milliyetçilik
  B) Laiklik
  C) Devletçilik
  D) Cumhuriyetçilik
   SEÇ
 12. Siyasi ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler payidar (kalıcı) olamaz, az zamanda söner.” Atatürk’ün yukarıdaki sözü onun hangi ilkesinin temelini oluşturmuştur?
  A) Devletçilik
  C) Halkçılık
  B) Milliyetçilik
  D) Lâiklik
   SEÇ
 13. Atatürk ilkeleri ile ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Evrensel ve barışçıdır.
  B) Türk milletini ihtiyaçlarından doğmuştur.
  C) Akılcı ve bilimseldir.
  D) Geçici bir süre için benimsenmiştir.
   SEÇ
 14. Yeniliklerin sürekliliğini zorunlu gören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Milliyetçilik
  B) Cumhuriyetçilik
  C) Halkçılık
  D) İnkılapçılık
   SEÇ
 15. Aşağıda adları verilen devlet adamlarından hangisi Atatürk’ün düşünce sistemini ve bağımsızlık mücadelesin örnek almamıştır?
  A) Enver Sedat
  B) Muhammed Ali Cinnah
  C) Amanullah Han
  D) Habip Burgiba
   SEÇ
 16. Lozan Barış Antlaşması’na göre Boğazlar, bir komisyon tarafından yönetilecek ve Türkiye Boğazları silahlandırmayacaktı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre ise Boğazlar Türkiye’ye devredilecek, silahlandırabilecek, ticaret gemilerine açık olacaktı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye’nin egemenlik haklarının kısıtlandığı
  B) Montrö Sözleşmesi ile Türkiye’nin egemenlik haklarını elde ettiği
  C) Montrö Sözleşmesi ile Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki haklarını kaybettiği
  D) Boğazların uluslararası su yolu olarak kabul edildiği
   SEÇ
 17. Balkan Antantı’nın imzalanmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Almanya ve ‹talya’nın Balkanlarda izlediği politika
  B) ‹ngiltere’nin Balkanlara müdahalesi
  C) Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlık
  D) Yunanistan ile Romanya arasındaki anlaşmazlık
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi Sadabad Paktı’na üye olan devletlerden biri değildir?
  A) Afganistan
  B) Suriye
  C) Türkiye
  D) Irak
   SEÇ
 19. Atatürk’ün “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz.” Sözleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
  A) Kıbrıs
  B) Musul
  C) Batı Trakya
  D) Hatay
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’na üye olan devletlerden biri değildir?
  A) Bulgaristan
  B) Yunanistan
  C) Yugoslavya
  D) Romanya
   SEÇ