ANA SAYFA

Atatürkçülük Testi

1 / 20
 1. I. Akla ve mantığa uygundur.
  II. Bir bütündür, birbirlerinden ayrılamazlar.
  III. Bilimsel faaliyetlerde Batı'nın takip edilmesinin reddeder.
  IV. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur.
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden değildir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız III
  C) I ve IV
  D) II ve III
   SEÇ
 2. Bir ulusun, hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının toplamına milli güç denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi milli güç unsurları arasında gösterilemez?
  A) Milli birlik ve beraberliği sağlamak
  B) Silahlı kuvvetleri caydırıcı bir niteliğe ulaştırmak
  C) Ekonomik yönden devlet ve halkı güçlendirmek
  D) Yabancı devletlere ekonomik ayrıcalıklar vermek
   SEÇ
 3. 1924 Anayasasının 88. maddesinde, "Türkiye ahalisine, din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk adı verilir." ifadesi yer almıştır. Buna göre, 1924 Anayasasının milliyetçilik anlayışıyla ilgili olarak;
  I. Irkçılığa karşıdır.
  II. Birleştiricidir.
  III. Laiktir.
  IV Yabancı milletlerle her türlü ilişkiyi reddeder.
  yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız IV
  C) I ve II
  D) III ve IV
   SEÇ
 4. 1929 yılında anayasadan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini İslam’dır." maddesi çıkarılmıştır.
  Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?
  A) Cumhuriyetçilik
  B) Milliyetçilik
  C) Laiklik
  D) Halkçılık
   SEÇ
 5. “Londra Konferansına TBMM temsilcisi olarak katılan Bekir Sami Bey’in İngiliz, Fransız ve İtalyanlarla yaptığı anlaşmalar, eşitlik ilkesine uymadığı ve bu devletlere ekonomik ayrıcalıklar tanıdığı için TBMM tarafından kabul edilmemişti.”
  TBMM'nin, yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda bu antlaşmaları kabul etmemesi, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslardan hangisiyle ilgilidir?
  A) Milli egemenlik
  B) Milli dili koruma
  C) Milli kültürü geliştirme
  D) Bağımsızlık ve özgürlük
   SEÇ
 6. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde, "Manda ve himaye kabul olunamaz." kararı alınmıştır. Bu durum, kongrelere katılan delegelerin
  aşağıdakilerden hangisini benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Bağımsızlık
  B) Ulusal birlik
  C) İnsan sevgisi
  D) Dünya barışı
   SEÇ
 7. Halkçılıkta hiçbir toplumsal grubun ve zümrenin ayrıcalığı yoktur.
  Buna göre;
  I. Azınlıklara ayrıcalıklar verilmesi
  II. Kadınlara oy hakkı tanınmaması
  III. Medeni Kanun'un hükümlerine gayrimüslimlerin de uymaları gelişmelerinden hangisi ya da hangileri
  Atatürk'ün halkçılık ilkesine uygundur?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
   SEÇ
 8. I. Her alanda tam bağımsızlığı sağlamak
  II. Türk Devleti'nin egemenlik alanını genişletmek
  III. Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak
  IV. Atatürkçü düşünce sistemini korumak ve geliştirmek
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Atatürk ilkelerinin hedefleri arasında yer almaz?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) II ve III
  D) III ve IV
   SEÇ
 9. Atatürk;”Türkiye Cumhuriyetinde her yetişkin, dinini seçmekte hür olduğu gibi, belirli dini merasimler de serbesttir. Yani ibadet hürriyeti vardır.”
  Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözleri doğrultusunda gerçekleşen din ve vicdan hürriyeti hangi ilkeyi zorunlu kılmıştır?
  A) İnkılapçılık
  B) Milliyetçilik
  C) Cumhuriyetçilik
  D) Laiklik
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisinin, ülke içinde barışın sağlanmasına öncelikle katkıda bulunduğu söylenebilir?
  A) Güçlü bir ekonomi kurulmasının
  B) Egemenlik hakkının ulusa verilmesinin
  C) Tek parti yönetiminin devam etmesinin
  D) Milli birlik ve beraberliğin korunmasının
   SEÇ
 11. Cumhuriyet Dönemi'nde görülen gelişmeler den bazıları şunlardır:
  I. Türk Parası'nın Kıymetini Koruma Kanunu'nun çıkarılması
  II. Türk karasularında gemi işletme hakkının yabancılardan alınarak Türklere verilmesi
  III. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
  IV. Uluslararası ölçü birimlerinin kabul edilmesi
  Bu gelişmelerden hangileri doğrudan milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve IV
  D) III ve IV
   SEÇ
 12. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi laikliğin aşamaları arasında gösterilemez?
  A) Latin alfabesinin kabul edilmesi
  B) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
  C) Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması
  D) Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması
   SEÇ
 13. I. Milli tarih bilinci
  II. Vatan ve millet sevgisi
  III. Egemenliğin millete ait olması
  Atatürkçülüğün dayandığı yukarıdaki esaslardan hangisinin, demokratik yönetim anlayışının güçlenmesine katkıda bulunduğu ileri sürülebilir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
   SEÇ
 14. I. Akıl ve bilimi rehber alma
  II. Fikir ve düşünceleri sabit halde tutma
  III. Türk kültürünü çağdaş uluslar seviyesinin üstüne çıkarma
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Atatürkçülük düşüncesinin kapsamı dışında kalır?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 15. • Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleriyle doğrudan ilgilidir.
  • Halkın kendi kendini yönetmesini öngörür.
  • Sınıf mücadelesini reddederek sosyal dayanışmayı savunur.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Halkçılık
  B) İnkılapçılık
  C) Laiklik
  D) Devletçilik
   SEÇ
 16. Aşağıdaki yeniliklerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin bir gereği değildir?
  A) TBMM'nin açılması
  B) Saltanatın kaldırılması
  C) Ülkedeki tüm eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması
  D) Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi
   SEÇ
 17. Türkiye'de,
  • Çok partili hayata geçilmesi
  • Çağdaş kıyafetlerin kabul edilmesi
  • Yabancı okullarda Türkçe kültür derslerinin okutulması uygulamalarının aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkisi yoktur?
  A) Cumhuriyetçilik
  B) Milliyetçilik
  C) İnkılapçılık
  D) Devletçilik
   SEÇ
 18. Atatürkçü düşünce sisteminin en belirgin yönü, akla ve bilime dayanmasıdır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Atatürkçü düşünce sisteminin bir özelliği olamaz?
  A) Gelişmeye açık olması
  B) Her türlü gericiliğe karşı olması
  C) Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğini temel alması
  D) Azınlıklara siyasal ayrıcalıklar tanıması
   SEÇ
 19. Devletçilik ilkesinin uygulanmasıyla halkın eği tim, sağlık, kültür ve sanat alanlarındaki gereksinimleri karşılanmaya çalışılmıştır.
  Devletçilik bu yönüyle,
  I. Laiklik
  II. Halkçılık
  III. Cumhuriyetçilik
  ilkelerinden hangisi ya da hangilerinin zorunlu bir sonucudur?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
   SEÇ
 20. Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisi, Türkiye'yi geri kalmışlıktan kurtarmak için gerekli ekonomik sistem olarak düşünülmüştür?
  A) Laiklik
  B) Milliyetçilik
  C) Devletçilik
  D) Halkçılık
   SEÇ