�NTERAKT�F TESTLER
1.ÜNİTE ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ TESTİ


Bu testte 20 soru vardır. Cevaplama süresi 25 dakikadır.


1. Atatürk ün değişik alanlarda gerçekleştirdiği inkılaplar onun hangi özelliğini gösterir?

a) Eğitimciliğini
b) Çok Yönlülüğünü
c) Rehberliğini
d) Yöneticiliğini


2. Atatürk, hem fikir hem de hareket adamıdır. Askerlik, hukuk, tarih, felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini açıklamış, yol göstermiş ve uygulamıştır. Yukarıda verilen özellikler Atatürk’ün, aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır

a) Mantıklılığını
b) Çok yönlülüğünü
c) Eğitimciliğini
d) İleri görüşlülüğünü


3. Mustafa Kemal’in “Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için, çağın gerektirdiği yenilikleri gerçekleştirmek zorunludur.” Yukarıda verilen özellikler Atatürk’ün, aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır ?

a) Yeniliklere açık olmayı
b) Mantıklılığını
c) Azimliliğini
d) Eğitimciliği


4. Mustafa Kemal Atatürk: “Ben askeri deha filân bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur. Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.” demiştir. Yukarıdaki bu söz Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliğini vurgulamaktadır ?

a) İleri görüşlülüğü
b) idealistliği
c) Hakikati arama gücü
d) Vatanseverliği


5. “Mustafa Kemal Paşa, mücadeleye atılmasaydı bu ülke kurtulamazdı. Anadolu’nun tehlikeye düşen yerlerinde batıda, doğuda ve güneyde başlayan ve bir yurtsever düşüncenin ürünü olan zayıf direniş hareketleri, Mustafa Kemal Paşa tarafından birleştirilmeseydi her biri ayrı ayrı bastırılabilirdi”. Rauf Bey, yukarıdaki sözleriyle Mustafa Kemal Paşa’nın daha çok hangi özelliğine işaret etmiştir?

a) Kararlılığına
b) Yöneticiliğine
c) İleri görüşlülüğüne
d) Birleştiriciliğine


6. Mustafa Kemal “Özel sermayeyi ve kişisel girişimleri esas tutmak, ama büyük bir ulusun ve geniş bir memleketin tüm gereksinimlerini göz önünde tutarak memleket ekonomisini devletin elinde bulundurmak” Yukarıdaki bu söz Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliğini vurgulamaktadır?

a) Gerçekçi olmayı
b) Çok cepheliliğini
c) Yöneticiliğini
d) Önderliğini


7. Mustafa Kemal yayınladığı Amasya Genelgesinde; “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” Demiştir Gerçekten de kurtuluş savaşında halkı örgütleyerek Kurtuluş savaşını halkla beraber kazanmıştır Buna göre bunlar Mustafa Kemalin hangi özelliğini göstermektedir?

a) Sabır ve disiplinliliğini
b) İnsan ve millet sevgisini
c) İnkılapçılığını
d) İleri görüşlülüğünü


8. I- Türk Dil Kurumu’nu kurması II- Türk Tarih Kurumu’nu kurması M. Kemal’in hangi özelliğini ortaya koyar?

a) yöneticilik
b) Türk’ün özelliklerini ortaya koyma
c) Rehberlik
d) Sanatseverlik


9. Atatürk’e göre İnkılap” Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni gereklerine göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri ortaya koymaktadır.” Yukarıdaki bu söz Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliğini vurgulamaktadır?

a) Metotlu çalışma
b) İnkılapçılık
c) Mantıklılık
d) İyi kalplilik


10. Atatürk, Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşmasını kendine mâl etmez ve bu konuda kendisini övenlere: "Kazanılan zafer ve sağlanan başarılar, kahraman erlerin, subayların, komutanların ve Türk milletinin eseridir." derdi. Bu parçada, Mustafa Kemal'e ait özelliklerin hangisinden söz edilmiştir?

a) Türk milletine yaptığı rehberlikten
b) Alçak gönüllü bir kişiliği olduğundan
c) Kararlı ve tutarlı yöneticiliğinden
d) Kararlarını ülke gerçeklerine dayandırmasından


11. Yurttaşlarım! Yurdumuzu, dünyanın en gelişmiş ve çağdaş ülkeleri düzeyine çıkaracağız. Mustafa Kemal bu sözleri, Türk ulusunun hangi özelliğine güvenerek söylemiştir?

a) Konukseverliği
b) Çalışkanlığı
c) Yardım severliği
d) Cesurluğu


12. Ağır ve kesin bir kararın doğruluğuna inanmadan önce, kararı bütün yönleriyle ele almak ve değerlendirmek gerekir. Bu söz, Mustafa Kemal'in hangi yönünü daha çok açıklamaktadır?

a) Araştırıcı ve sorgulayıcı olma
b) Sezgilere ve kanılara göre davranma
c) Özgür ve bağımsız davranma
d) Kendi kararlarına önem verme


13. Pekâlâ bilirsiniz ki benim bütün hayatımda bu ana kadar güttüğüm gaye, hiçbir vakit kişisel olmamıştır. Her ne düşünmüş ve her neye girişmiş isem, daima memleketin, milletin ve ordunun adına ve menfaatine olmuştur. Mustafa Kemal’in bu sözü hangi özelliğini vurgulamaktadır?

a) Metotlu çalışma
b) Yersiz acımayı kontrol
c) Vatanseverlik
d) Yaratıcılık


14. “Memleket ve milletin kurtuluşu ve mutluluğu için çalışmaktan başka bir maksadım yoktur. Bu, bir insan için kâfi bir sevinç ve haz temin eder. Benimle beraber olan arkadaşlarım, bütün vatandaşlarım da aynı maksadı takip etmektedirler” Mustafa Kemal’in bu sözü hangi özelliğini vurgulamaktadır?

a) Mantıklılık
b) Millet sevgisi
c) Metotlu çalışma
d) İdealistlik


15. Beni övme sözlerini bırakınız; gelecek için neler yapacağız, onları söyleyin Mustafa Kemal’in bu sözü hangi özelliğini vurgulamaktadır?

a) Yaratıcılık
b) Rehberlik
c) Ümitsizliğe yer vermeme
d) Gurura yer vermeme


16. Bütün vazifelerin üstünde bizim de bir vicdanî vazifemiz vardı; o da, herkesin sudan bir takım vazifeler yaptığı sırada hayatımızı, varlığımızı bu milletin bağrına sokarak, onlarla beraber düşman karşısında uğraşmak olmuştur Mustafa Kemal’in bu sözü hangi özelliğini vurgulamaktadır?

a) Vatanseverlik
b) Açık sözlülük
c) Mantıklılık
d) Gerçeği arama


17. Arkadaşlarımız ve milletin bütün fertleri gibi, millî davamızda benim de emeğim geçmiş ise, bu çalışmada iş yapma kuvveti ve başarı varsa, bunu şahsıma atfetmeyiniz. Ancak ve ancak bütün milletin manevî şahsiyetine atfediniz. Mustafa Kemal’in bu sözü hangi özelliğini vurgulamaktadır?

a) Gurura yer vermeme
b) Vatanseverlik
c) İyi Kalplilik
d) Açık sözlülük


18. Samimî olarak bu memleketin, bu milletin menfaatine yapılacak bir iş olsun, ben onu göz önüne almayayım; bu, mümkün değildir. Yalnız, işin gerçekten millete menfaati olmalı ve teklifin samimî olarak yapıldığına ben inanmalıyım. Mustafa Kemal’in bu sözü hangi özelliğini vurgulamaktadır?

a) İyi kalplilik
b) Çok cephelilik
c) Millet sevgisi
d) Birleştirme ve bütünleştirme


19. Ben düşündüklerimi, sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Aynı zamanda gerekli olmayan bir sırrı kalbimde taşımak kudretinde olmayan bir adamım. Çünkü ben, bir halk adamıyım. Ben düşündüklerimi daima halkın önünde söylemeliyim. Mustafa Kemal’in bu sözü hangi özelliğini vurgulamaktadır?

a) Mantıklılık
b) Açık sözlülük
c) Eğitimcilik
d) Yöneticilik


20. Eşini mesut edebilecek herkes evlenmelidir, çolukçocuk sahibi olmalıdır. Bana bakmayınız; bu meselede örnek İsmet Paşa'dır. Benim hayatım başka türlü düzenlenmiştir. Buna rağmen tecrübesini yaptım. Sonradan anladım ki bu iş benim başarabileceğim iş değilmiş. Mustafa Kemal’in bu sözü hangi özelliğini vurgulamaktadır?

a) Eğitimcilik
b) Metotlu çalışma
c) Açık sözlülük
d) İdealistlik

 


 

......