�NTERAKT�F TESTLER
BATIYA ERKEN AÇILAN KENT SELANİK 1.ÜNİTE TESTİ


Bu testte 20 soru vardır. Cevaplama süresi 25 dakikadır.


1. Selanik, Rumeli'de yer alan bir Osmanlı ken¬tiydi. Limanıyla Ege Denizi'ne açılan şehir, Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Selanik; Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul'a demir yolu ile bağlanmıştı. Bu özellikler Selanik'te aşağıdakilerden han¬gisinin gelişmesine katkı sağlamış olamaz? ?

a) Sosyal hayatın
b) Merkezi otoritenin
c) Ekonomik faaliyetlerin
d) Eğitim ve kültür düzeyinin


2. Mustafa Kemal Osmanlı Devletinin çöküşüne yol açan olayların yoğunlaştığı Rumeli’nin en önemli kenti Selanik’te büyüdü.Bölge farklı alanlarda komşu ülkelerden etkilenmekteydi.Hristiyan milletlerin Osmanlı Devletine karşı ayaklanmaları,büyük devletlerin yayılma politikaları en çok burada hissediliyordu.Bu durum Mustafa Kemali çok etkiliyordu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin çevresinde yaşanan olaylardan etkilenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır? ?

a) Azınlıklara yeni haklar verilmesini istemesi
b) Ülke ile ilgili kararlar alırken daha gerçekçi ve daha sağduyulu hareket etmesi
c) Mali kalkınmaya önem vermesi
d) Padişahlığın devamını istemesi


3. Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe, gitmek meselesine aittir. Annem, mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Babam yeni açılan Şemsi Efendi Mektebi'ne devam etmemi ve yeni yöntemlere göre okumamı istiyordu. Nihayet babam bu meseleyi ustaca hâlletti. Önce mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden alınıp Şemsi Efendi Mektebi'ne kaydedildim. Atatürk'ün çocukluk yılları hakkında verdiği bu bilgilere bakarak ailesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? br />
a) Babası baskıcı bir düşünceye sahiptir
b) Annesi geleneklere daha fazla bağlıdır
c) Demokratik bir anlayış vardır.
d) Eğitime önem vermektedirler


4. Mustafa Kemal'in doğduğu ve büyüdüğü Selanik'te Türkler ile birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler de yaşıyordu. Selanik'in bu durumunun Mustafa Kemal'e aşağıdakilerden hangisini kazandırdığı savunulabilir? ?

a) Çeşitli kurumlarda önemli görevler üstlenmeyi
b) Askerlik mesleğinde yeni gelişmeleri takip etmeyi
c) Osmanlı Devleti'nin etnik ve kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olmayı
d) Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri öğrenmeyi


5. Kemal'in doğduğu Selanik şehrinde Türk aydınları ve gençleri tarafından çeşitli gazete ve dergiler çıkarılmaktaydı. Buna göre Selanik şehri için; I. Kültürel çalışmalar yapılmaktadır. II. Avrupa'nın merkezidir. III.Dönemin en gelişmiş şehridir. yargılarından hangisi ya da hangilerine ula¬şılabilir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III


6. Mustafa Kemal’in doğduğu ve öğrenim hayatına adım attığı Selanik, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de en gelişmiş şehriydi, Şehir canlı bir ticaret ve sanayi merkeziydi. Çeşitli din ve milletlerden oluşan nüfusu renkli bir yapıya sahipti, Öğretmenin tahtaya yazdığı bilgilere başlık verilmek istense aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ?

a) Selanik Şehri’nin Özellikleri
b) Mustafa Kemal’in Fikir Hayatı
c) Mustafa Kemal’in Eğitim Hayatı
d) Selanik’in Stratejik Önemi


7.Mustafa Kemal'in doğduğu şehir Selanik genç ve aydın neslin bulunduğu vatanseverlik duygularının yoğrulduğu ve daha geniş bir özgürlük ortamının bulunduğu bir yerdi. Bu bilgilere göre Selanik şehri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Fikirler rahat bir şekilde ifade edilebilmektedir.
b) Çağın gerisinde kalmıştır
c) Osmanlı Devleti'nin başkentidir.
d) Avrupa'yla etkileşimi zayıftır


8. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. Ülke sınırları içinde Türklerle beraber pek çok millet bulunuyordu. Selanik'te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı. Buna göre Selanik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Osmanlı ticaret hayatında önemli bir yere sahiptir.
b) Dil ve inanç alanında birliktelik sağlanmıştır.
c) Kültürel bakımdan zengin bir şehirdir.
d) Milliyetçilik isyanlarına açık bir şehirdir


9. Atatürk'ün doğduğu dönemde Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki toprakları milliyetçilik akımı ve Rusya gibi bazı devletlerin etkisiyle Osmanlı'dan ayrılmaktaydı. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

a) Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni desteklediğine
b) Osmanlı Devleti'nin milliyetçilik akımından olumsuz etkilendiğine
c) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruduğuna
d) Avrupa'da yeni bir Türk devletinin kurulduğuna


10. Mustafa Kemal’in ailesi Rumeli’nin fethi sırasında Anadolu’dan getirilerek Selanik’e yerleştirilen Türk boylarına mensuptur. Annesi Zübeyde Hanım okuma yazma bilen oldukça kültürlü bir hanımefendidir. Babası Ali Rıza Efendi iyi bir eğitim almış, uzun yıllar gümrük memurluğu yapmıştır. Mustafa Kemal’in ailesi dönemin şartlarına göre orta hâlli bir yaşam sürmüştür. Yukarıdaki bilgilere göre Mustafa Kemal’in ailesi ile ilgili olarak hangi soruya cevap verilemez? ?

a) Eğitim durumları nasıldır?
b) Anadolu’ya ne zaman dönmüşlerdir?
c) Ne işle geçimlerini sağlamışlardır?
d) Selanik’e ne zaman, nereden gelmişlerdir?


11. Mustafa Kemal'in çocukluk ve gençlik yıllarını yaşadığı dönemde Balkanlardaki genel durumu hangi öğrenci doğru ifade etmiştir?

a) Balkanlar Osmanlı yönetiminden memnundu.
b) Milliyetçilik akımının etkisi ile Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar ayaklanmaya başlamışlardı.
c) Balkanlarda huzur ve güven hakimdi.
d) Balkanlarda mezhep çatışmaları vardı


12. Atatürk’ün doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği şehir olan Selanik’te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler gibi milletler de yaşamaktaydı. Selanik şehrindeki bu çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?

a) Azınlık haklarının kısıtlanmasına
b) Zengin bir kültürel yapının oluşmasına
c) Milliyetçilik akımının etkilerinin yoğun olarak görülmesine
d) Atatürk’ün fikir hayatının zenginleşmesine


13. Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün hayatı ile ilgili yanlış bir bilgidir?

a) Annesi Zübeyde Hanım babası Ali Rıza Bey'dir.
b) Selanik’te doğmuştur.
c) Ailesinin zoruyla askeri okula gitmiştir
d) Eğitimine askeri okullarda devam etmiştir


14. XIX. yüzyıl, Osmanlı Devleti'nin hızla dağıl¬maya başladığı yüzyıldır. * Dağılmayı önlemek, devleti güçlendirmek amacıyla yapılan ıslahatlardan da istenilen sonuç alınamamıştı. • Ülkenin ekonomik durumu da her geçen gün kötüye gidiyordu. Bu gelişmeler Mustafa Kemal üzerinde nasıl bir etki uyandırmıştır

a) Öğrenim hayatında başarılı olması
b) Ülke sorunları ile ilgilenmesi
c) Türk Tarih Kurumu'nu kurması
d) Çeşitli cephelerde görev alması


15. Selanik, Rumeli'de yer alan bir Osmanlı ken¬tiydi. Limanıyla Ege Denizi'ne açılan şehir, Os¬manlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir ko¬numa sahipti. Selanik; Üsküp, Belgrat, Manas¬tır ve İstanbul'a demir yolu ile bağlanmıştı. Bu özellikler Selanik'te aşağıdakilerden han¬gisinin gelişmesine katkı sağlamış olamaz?

a) Eğitim ve kültür düzeyinin
b) Sosyal hayatın
c) Ekonomik faaliyetlerin
d) Merkezi otoritenin


16. Okumayı öğrendiğimde fark ettiğim ki; Selanik'te birçok dilden (örneğin Türkçe, Rumca, İbra-nice ve Bulgarca gibi) kaliteli ga¬zeteler ve kitaplar basılıyordu ve birçok insan anında okuma im¬kanına sahip oluyordu. Mustafa'nın bu konuşmasından Selanik'le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

a) Resmi dil olarak Türkçe'nin kullanıldığına
b) Okuma oranının yüksek olduğuna
c) Basın - yayıncılığın gelişmiş olduğuna
d) Çeşitli milletlerden insanların yaşadığına


17. Doğduğum şehrin işlek bir limanı ve I çeşitli Avrupa ülkeleriyle bağlantılı demiryolu vardır. Babamın işinden dolayı da biliyorum, şehrimiz canlı bir ticaret ve sanayi merkezidir Mustafa'nın bu konuşmasından aşağıdaki-lerden hangisine ulaşılamaz?

a) Demiryolundan başka ulaşım olmadığına
b) Selanik'in denize kıyısı olduğuna
c) Sanayi yönünden Selanik'in gelişmişliğine
d) Babasının ticaretle uğraştığına


18. Atatürk'ün doğduğu şehir olan Selanik'in, • Ege Denizi'ne açılan bir limana sahip olması, • Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul'a demir yolu ile bağlı olması özelliklerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

a) Fetih hareketlerinin hızlanmasına
b) Halk arasında Türkçe'den başka bir dilin konuşulmamasına
c) Osmanlı Devleti'nin, Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahip olmasına
d) Osmanlı Devleti'nin başkenti olmasına


19. Mustafa Kemal'in doğduğu yıllarda Osmanlı Devleti Dağılma dönemini yaşıyordu. Kendi tapraklarında hakimiyetini yavaş yavaş kaybediyordu. Bu parçalanmayı engellemek amacıyla birçok alanda ıslahat yapılıyordu. Buna göre Atatürk'ün doğduğu yıllarda Osmanlı Devleti'nin durumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Osmanlı Devleti'nin gücünü kaybettiği
b) Avrupalılar'in Osmanlı Devleti'ni desteklediği
c) Osmanlı Devleti'nin parçalanmayı önlemeye yönelik tedbirler aldığı
d) Osmanlı Devleti'nde toprak kayıplarının yaşandığı


20. 20. yüzyıl başlarında devletin kurtuluşunu meşruti bir yönetimde arayan Osmanlı aydınları özellikle Selanik şehrinde örgütlenmişlerdir. Bu durumda Selanik şehrinin, I. Batı ile yakın ilişki içinde olması II. Eğitim ve kültür bakımından gelişmiş olması III. Halkının çoğunluğunu gayrimüslimlerin oluşturması özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

a) I.II,III
b) III, II
c) I,II
d) Yalnız II

 


 

......