ANA SAYFA

bir kahraman doğuyor test soruları ve cevapları
bir kahraman doğuyor test soruları
bir kahraman doğuyor test çöz
bir kahraman doğuyor test ve cevapları
bir kahraman doğuyor test indir
8 sınıf bir kahraman doğuyor test çöz
 Batıya Erken Açılan Kent: Selanik
 Mustafa da Çocuktu
 Mustafa Kemal Okulda
 Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
 Askeri Deha Mustafa Kemal
 Disiplin, Çaba ve Zafer
 Milli Sınırlar Önünde
 Dört Şehir ve Mustafa Kemal
 Selanik
 Manastır
 İstanbul
 Sofya
 Mustafa Kemal Liderlik Yolunda

1 / 20
 1. Mustafa Kemal Almanya için “ Yetmiş milyonluk çalışkan ve disiplinli bir millet; üstelik milli ihtiraslarını kamçılayabilecek siyasal bir akıma kendisini kaptırdı mı er
  geç Versay Antlaşması’nı geçersiz hale getirecektir” demiştir. Mustafa Kemal’in bu sözünü
  aşağıdakilerden hangisi doğrulamıştır?
  A) I. Dünya Savaşı
  B) Balkan Savaşı
  C) II. Dünya Savaşı
  D) Trablusgarp Savaşı
   SEÇ
 2. Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?
  A) Kafkasya
  B) Çanakkale
  C) Trablusgarp
  D) Sibirya
   SEÇ
 3. I. Dünya Savaşı sonunda Mustafa Kemal Aşağıdaki görevlerdenhangisini yürütmekteydi?
  A) İkinci Ordu Komutanlığını
  B) Doğu Cephesi Komutanlığını
  C) Yıldırım Orduları Komutanlığını
  D) Sofya Ateşeliğini
   SEÇ
 4. Atatürk “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da milleti esarete ve sefalete sürükler” demiştir.
  Atatürk yukarıdaki sözünde bağımsız bir toplum olarak yaşamak içinaşağıdakilerden hangisine önem verilmesini istemiştir?
  A) Vatan ve millet sevgisine
  B) Eğitim düzeyinin yükseltilmesine
  C) Ulusal Bağımsızlığın korunmasına
  D) Toplum çıkarlarına
   SEÇ
 5. Mustafa Kemal Atatürk’ün
  • Çanakkale ve Sakarya Savaşlarında yeni stratejiler geliştirmesi
  • Her alanda çeşitli İnkılaplar gerçekleştirmesi
  • Türkiye Cumhuriyeti’ni kurması
  Aşağıdaki hangi kişisel özelliğinin sonuçlarıdır?
  A) Bütünleştiriciliği
  B) Vatanseverliği
  C) Yaratıcılığı
  D) İdealistliği
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in eserlerinden değildir?
  A) Nutuk
  B) Vatandaş için Medeni Bilgiler
  C) Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
  D) Tarihi Hikayeler
   SEÇ
 7. Mustafa Kemal’in aşağıdaki özdeyişlerinden hangisi onun geleceğe ümitle baktığının göstergesidir?
  A) Ne mutlu Türküm diyene
  B) Geldikleri gibi giderler
  C) Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür.
  D) Benim her emrim yapılır çünkü benden yapılmayacak emirler çıkmaz.
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in kişisel özellikleriyle bağdaşmaz?
  A) Milletine büyük bir sevgiyle bağlı olması
  B) Bağımsızlığa önem vermesi
  C) Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaması
  D) Başarılarıyla her zaman gurur duyması
   SEÇ
 9. Mustafa Kemal’in aşağıdaki olaylardan hangisiyle doğrudan ilgisiyoktur?
  A) Meşrutiyetin İlanı
  B) 31 Mart olayı
  C) Çanakkale Savaşı
  D) Trablusgarp Savaşı
   SEÇ
 10. Mustafa Kemal Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirirken istifa etmiştir?
  A) Başkomutanlık
  B) Yıldırım Orduları komutanlığı
  C) Kurmay Subaylık
  D) Dokuzuncu Ordu müfettişliği
   SEÇ
 11. Atatürk’ün yazdığı eserler arasında en önemlilerinden biride Nutuk’tur. Nutuk’un Türk tarihinin önemli eserleri
  arasında sayılmasındaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Edebi nitelik taşıması
  B) İlginç olaylara yer vermesi.
  C) Kurtuluş Savaşını bütün ayrıntılarıyla belgelere dayalı olarak anlatması
  D) Birçok bilimsel soruna açıklık getirmesi
   SEÇ
 12. Atatürk’e: “Ordu ve para yok” dediklerinde O: “Kurulur ve bulunur” yanıtını vermiştir. Bu olay, Ataürk’ün hangi kişisel özelliğini yansıtmaktadır?
  A) Ümitsizliğe yer vermemesi
  B) Alçak gönüllülüğünü
  C) Yöneticiliğini
  D) İleri görüşlülüğünü
   SEÇ
 13. Osmanlı döneminde Cumhuriyet kavramı bilinirdi. Bazı aydınlar Cumhuriyeti en iyi devlet biçimi olarak kabul de ederlerdi, ama hiçkimse bu ülkede ileride Cumhuriyet
  kurulacağını düşünemez hatta hayal bile edemezdi. Atatürk kimsenin hayal bile edemeyeceğini gerçekleştirmiştir.
  Bu durum Atatürk’ün aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisinin sonucudur?
  A) Yaratıcı düşüncesinin
  B) Vatanseverliğinin
  C) Mantıklılığının
  D) Çok cepheliliğinin
   SEÇ
 14. Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden ayrılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin eski gücünü kaybetmesi
  B) Siyasetin sivillere bırakılması gerektiğini düşünmesi
  C) İttihat ve Terakki Cemiyetinin halk tarafından sevilmemesi
  D) Cemiyetin başkanlık görevinin kendisine verilmemesi
   SEÇ
 15. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 yılında Hatay için söylediği ”Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Günü gelecek, siz de kurtulacaksınız” sözleri daha sonra gerçekleşmiştir.
  Bu durum Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi kişisel özelliğini göstermektedir?
  A) Çok cepheliğini
  B) Vatanseverliliğini
  C) İleri görüşlülüğünü
  D) Birleştirme bütünleştirme gücünü
   SEÇ
 16. Mustafa Kemal Atatürk’ün hiç bir konuşmasında “ Ben yaptım, ben kazandım, ben başardım.” gibi kendisini övücü sözler söylediği görülmemiştir, işitilmemiştir. Bunun aksine “Türk Milleti başardı.” demiştir.
  Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı düşünülebilir?
  A) Güçlü bir lider olduğunu kanıtlamayı
  B) Yaptıklarının hepsini millete mal etmeyi
  C) Arkadaşlarıyla birlikte başarıya ulaştığını göstermeyi
  D) Halkın tepkisini ölçmeyi
   SEÇ
 17. Mustafa Kemal, önemli kararlar verirken ilgili heyet ve meclis üyelerinin görüş ve onaylarını almaya özen göstermiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu tutumunu doğrular niteliktedir?
  A) Ulusal iradeye dayalı bir devlet kurması
  B) Kişisel kararlarına önem vermesi
  C) Yetkileri kendi üzerinde toplamak istemesi
  D) Doğacak kötü sonuçlardan sorumluluk almak istememesi
   SEÇ
 18. Mustafa Kemal Atatürk hayatı boyunca hiçbir zaman gurura kapılmamış ancak Türklüğü ile gurur duymuştur.
  Bu yönüyle Mustafa Kemal aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle karşımıza çıkmaktadır?
  A) İnkılapçılığıyla
  B) Yöneticiğiyle
  C) Çok cepheliliğiyle
  D) Milliyetçiliği
   SEÇ
 19. “Mustafa Kemal Atatürk,
  • I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yenileceğini
  • Çanakkale’de düşmanın nereden çıkartma yapacağını
  • İtalya’nın Habeşistan’a saldırmasının II. Dünya Savaşı’nı başlatacağını söylemiş tir.”
  Bunlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi kişisel yönünü ortaya koymaktadır?
  A) Çok Cepheliliğini
  B) İleri görürüşlülüğünü
  C) Vatanseverliliğini
  D) Yöneticiliği
   SEÇ
 20. - Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’nda ordu komutanından savaş alanındaki tüm kuvvetlerin kendi emirine verilmesini istemesi
  - Sakarya Savaşı’nda TBMM’den Başkomutanlıkla birlikte Meclisin yetkilerini de istemesi
  Onun aşağıdaki hangi yönünü ön plana çıkarır?
  A) İleri görüşlülüğünü
  B) Çok cepheliliğini
  C) Kendine olan güvenini
  D) Ümitsizliğe yer vermemesini
   SEÇ