ANA SAYFA

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Test

1 / 20
 1. Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeyinin hızla ve ileriye dönük olarak değişmesine inkılap denir. Buna göre Atatürk döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin inkılâp özelliği taşıdığı söylenemez?
  A) Meclis hükümeti sisteminden kabine hükümeti sistemine geçilmesi
  B) Arap harflerinin yerine Latin alfabesinin kullanılmaya başlanması
  C) Mecellenin yerine Medeni Kanunun kabul edilmesi
  D) Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
   SEÇ
 2. Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitimdeki hedeflerinden biri de ülkedeki okur - yazar oranını ve eğitimli nüfus oranını artırmaktır.
  Aşağıdaki inkılâplardan hangisi doğrudan bu amaca yöneliktir?
  A) Türk Dil Kurumu’nun açılması
  B) Üniversitelerin kurulması
  C) Milet mekteplerinin açılması
  D) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
   SEÇ
 3. Türkiye’de 1929’da yapılan düzenlemelerle koruyucu gümrük politikası uygulamasına geçilmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu yola ulaşılmak istenen hedeflerden biridir?
  A) Kapitülasyonları yaygınlaştırmak
  B) Ticaret yapılan devlet sayısını artırmak
  C) Yerli malı kullanımını artırmak
  D) İthal malların ülkeye girişini hızlandırmak
   SEÇ
 4. Atatürk Dönemi’nde devlet düzeninde ve toplumsal alanda laikleşme süreci başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi devlet düzeninin laikleşmesiyle doğrudan ilgilidir?
  A) Teke ve zaviyelerin kapatılması
  B) Mahkemelerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması
  C) Kılık kıyafetteki dinsel ve bölgesel farklılıklarının ortadan kaldırılması
  D) 1928’de anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin Kaldırılması
   SEÇ
 5. Ekonomik kalkınmaya öncülük etmesi beklenen özel teşebbüsün bekleneni verememesi Yeni Türk Devletini aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir?
  A) Yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye
  B) Kapitülasyonları yaygınlaştırmaya
  C) Devletçilik ilkesinin hayata geçirilmesine
  D) Dış borç alımına gidilmesi
   SEÇ
 6. İzmir İktisat Kongresi'nde kabul edilen Misak-ı İktisadi'de; "Büyük devletlerin ekonomik boyunduruğu altında kalmadan, kendi kaynaklarımızla ekonomik kalkınma gerçekleştirilmelidir." kararı yer almıştır. Buna göre yeni Türk Devleti’’nin ekonomide aşağıdaki yöntemlerden hangisini izlemesi beklenemez?
  A) Hammaddesi yurt içinde olan sanayi daları kurma
  B) Yabancıların kurduğu ekonomik tekelerden kaçınma
  C) Sanayicileri teşvik edecek ulusal bankalar kurma
  D) Kapitülasyonları yaygınlaştırarak gümrük gelirlerini azaltma
   SEÇ
 7. Yeni Türk Devleti’nin gerçekleştirmiş olduğu yeniliklerden biri de patrikhanenin ve konsoloslukların mahkeme kurma hakkının elerinden alınmasıdır. Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki alanların hangisindeki ayrılıklara son verildiği savunulabilir?
  A) Hukuk
  B) Ekonomi
  C) Eğitim
  D) Siyaset
   SEÇ
 8. Türkiye 1946 yılına kadar hükümetler yeterince denetlenememiştir. Yukarıda bahsedilen olumsuzluk aşağıdakilerin hangisiyle giderilmiştir?
  A) 1924 Anayasası’nın ilan edilmesiyle
  B) Yeni siyasi partilerin kurulmasıyla
  C) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
  D) Halifeliğin kaldırılmasıyla
   SEÇ
 9. Cumhuriyet döneminde yapılan inkılâpların kökleşmesi ve halkın belirli bir olgunluğa erişmesi için bir dizi tedbirler alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirler arasında yer alır?
  A) Tek partili hayatı bir süre daha devam ettirme
  B) Meclis hükümeti sisteminden Kabine Hükümetine geçme
  C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıma
  D) Birinci beş yılık kalkınma planını hayata geçirme
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş ve laik devletlerin görevleri arasında yer almaz?
  A) Farklı inançların bir arada yaşamasın sağlamak
  B) İnancına bakılmaksızın herkese eşit yaklaşmak
  C) Dindar ve Müslüman insanlar yetiştirmek
  D) Toplumsal huzuru ve barışı sağlamak
   SEÇ
 11. Türk inkılabı kısa sürede, hızlı ve kapsamlı bir kültürel değişime ortam hazırlamıştır. Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
  A) Türk kültürünün geniş alanlara yayıldığına
  B) Batı’nın kültürel değerlerinin aynen kabul edildiğine
  C) Türk halkının benliğini yitirdiğine
  D) Türk halkının yeniliklere açık olduğuna
   SEÇ
 12. Öğrenim Birliği Yasası ile medreseler kapatılırken, azınlık okulları ve yabancı okular Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
  A) Kapitülasyon haklarına son verildiğine
  B) Eğitimdeki uygulamalarda birlik sağlandığına
  C) Geleneksel eğitim anlayışına bağlı kalındığına
  D) Azınlık okullarının kapatıldığına
   SEÇ
 13. Kabotaj Yasası ile Türk karasularında gemi işletme hakkı Türk vatandaşlarına bırakılmıştır.
  Bu durum;
  I. Bağımsızlık
  II. Milliyetçilik
  III. Devletçilik
  Anlayışlarından hangilerini güçlendirmiştir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
   SEÇ
 14. I. Ziraat Bankasının açılması
  II. Aşar vergisinin kaldırılması
  III. Kabotaj Kanunu’nun yayınlanması
  Cumhuriyet döneminde görülen yukarıdaki uygulamalardan hangileri,, köylünün ekonomik koşullarını iyileştirme amacıyla yapılmıştır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
   SEÇ
 15. - Hafta sonu tatilinin Cumadan Pazara alınması
  - Kabotaj Yasası’nın çıkarılması
  - Sat ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi
  - Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
  Yukarıdaki inkılâplardan kaç tanesi batı ile olan ilişkilerimizi geliştirme amacıyla yapılmıştır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 16. Yeni Türk Devleti'nin kabul etiği Medeni Kanun, İsviçre örnek alınarak hazırlanmıştır.
  Bu durum İsviçre Medeni Kanunu’’nun;
  I. Sorunlara pratik ve akılcı çözümler getirmesi
  II. Çağdaş ve laik ilkelere uygun olması
  III. Kavramların açık bir şekilde düzenlenmiş olması
  Özelliklerinden hangisiyle ya da hangileriyle açıklanabilir?
  A) Yalnız I
  B)Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II ve III
   SEÇ
 17. Atatürk ilke ve inkılâplarında aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?
  A) Bağımsız devlet anlayışından taviz vermemek
  B) Amaca ulaşmak için her yolu deneme
  C) Kalkınmada aklı ve bilimi rehber alma
  D) Ulusal egemenliği geliştirmek
   SEÇ
 18. Atatürk döneminde “laik ve çağdaş eğitim” anlayışını yerleştirmek için bir dizi inkılap gerçekleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?
  A) Medreselerin kapatılması
  B) Yabancı okulların mili eğitime bağlanması
  C) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
  D) Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın çıkarılması
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu’yla gerçekleştirilen yeniliklerden biri değildir?
  A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
  B) Kız ve erkek çocukları arasında miras eşitliğinin sağlanması
  C) Kadının ve erkeğin toplumsal alanda eşit kabul edilmesi
  D) Evlilikle ilgili yeni düzenlemelerin getirilmesi
   SEÇ
 20. Atatürk halkın dini duygularının kullanılarak sömürülmesine, bağnazlığın ve tutuculuğun yaygınlaşmasına şiddetle karşıydı. İnsanların batıl inanışlara göre değil, akıl ve bilimin rehberliğinde hareket etmesini istiyordu. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’’ün doğrudan bu görüşleri doğrultusunda yapılmış inkılaplardan biridir?
  A)Şapka giymenin zorunlu olması
  B)Teke, zaviye ve türbelerin kapatılması
  C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
  D) Anayasadan dini hükümlerin çıkarılması
   SEÇ