ANA SAYFA

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Testi

1 / 20
 1. İsmet İnönü:”Çok ızdırap çektik, çok kan akıttık; bütün medeni milletler gibi hürriyet ve bağımsızlık istiyoruz.”
  Lozan Konferansı'nda İsmet İnönü'nün dile getirdiği bu düşünce, aşağıdakilerin hangisinden kesinlikle taviz verilmeyeceğini gös terir?
  A) Türkiye'nin bağımsızlığının tanınmasından
  B) Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesinden
  C) Hatay'ın Türkiye'ye katılmasından
  D) Musul'un Türk toprağı olarak kalmasından
   SEÇ
 2. Lozan Barış Konferansı'nda, yalnız Yunanistan'la hesaplaşma ve savaşa son veren bir ba rış antlaşması yapma söz konusu değildi. Aynı zamanda, I. Dünya Savaşı'nın galipleri ile he saplaşma, hukuki ve siyasi yönden uyuşmaz lıkları çözümleme, yüzyıllardan beri süre gelen sorunlara çözüm aranmaktaydı.
  Bu duruma Lozan Antlaşmasının hangi maddesi kanıt olarak gösterilemez?
  A) Trakya'da Yunanistan ile olan sınır, Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda belirlenen şek liyle kabul edilecektir.
  B) Boğazların her iki tarafı askerden arındırılacaktır.
  C) Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacaktır.
  D) Osmanlı borçları, Osmanlı toprakları üzerinde kurulan devletlere paylaştırılacaktır.
   SEÇ
 3. Lozan Barış Antlaşması, yeni Türk Devleti'nin siyasi bağımsızlığının yanında ekonomik açı dan da tam bağımsız hale gelmesinde önemli bir etkiye sahiptir.
  Lozan Antlaşmasında yer alan aşağıdaki maddelerden hangisine bakarak böyle bir yargıya ulaşılabilir?
  A) Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak.
  B) Kapitülasyonlar kaldırılacak.
  C) Yabancı okullar Türk kanun ve yönetmelik lerine uyacak.
  D) Boğazlar; başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek.
   SEÇ
 4. Lozan Antlaşmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinden sonra, işgal güçleri İstanbul'dan Türk bayrağını selamlayarak ayrılmışlardır.
  Bu durum Atatürk'ün, aşağıdaki sözlerinden hangisinin gerçekleştiğini gösterir?
  A) Ne mutlu Türk'üm diyene!
  B) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
  C) Geldikleri gibi giderler.
  D) Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.
   SEÇ
 5. Lozan Antlaşmasının aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Yunanistan'ın Kurtuluş Savaşı'nda yenildiğini kabul ettiğine doğrudan kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Suriye sınırının Ankara Antlaşması'nda belirlenen şekliyle kabul edilmesi
  B) Irak sınırının Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmelerle belirlenmesi
  C) Yunanistan'ın savaş tazminatı olarak Türkiye'ye Karaağaç'ı vermesi
  D) Boğazların yönetiminin başkanı Türk olan uluslararası "Boğazlar Komisyonu"na bırakılması
   SEÇ
 6. Atatürk; “Bu anlaşma, Türk milleti aleyhine, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşmasıyla anılmış büyük bir suikastın yıkılışını ifade eden bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir eserdir.”
  Atatürk'ün, Lozan değerlendirmesi aşağıda ki yargılardan hangisini doğrulamaz?
  A) Çok önemli bir siyasi belgedir.
  B) Sevr Antlaşması hükümlerinin geçersiz hale gelmesini sağlamıştır.
  C) Türkiye'yi Avrupa'dan tamamen koparmıştır.
  D) Türkiye'nin uluslararası alanda etkinliğini artırmıştır.
   SEÇ
 7. I. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan bütün barış antlaşmaları, galipler tarafından mağluplara, tartışmasız kabul ettirilmiştir. Fakat Lozan Barış Antlaşması, Türkiye ile İtilaf Devletleri arasın da karşılıklı görüşmeler sonucunda kabul edilmiştir.
  Bu duruma dayanarak, Lozan Barış Antlaşması için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
  A) Türkiye'nin egemenliğini sınırlandırmıştır.
  B) İtilaf Devletleri tarafından, Türkiye'ye zorla imzalattırılmıştır.
  C) Devletlerin eşitliği ilkesi gözetilerek yapılmıştır.
  D) Saltanat sisteminin devamını sağlamıştır.
   SEÇ
 8. Lozan Konferansı'nda konular ele alınırken, itilaf Devletleri, uzlaşmaz ve katı bir tutum takınmışlardır.
  Bu tutum aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkarmıştır?
  A) Türkiye'nin geri adım atmasını
  B) Barış görüşmelerine bir süre ara verilmesini
  C) Kapitülasyonların devam etmesinin antlaşma hükümlerinde yer almasını
  D) Yunanistan'ın savaş tazminatı vermesinin engellenmesini
   SEÇ
 9. "Barış zamanında askeri nitelik taşımayan gemiler ve uçaklar Boğazlardan serbestçe geçe bilecekti."
  Lozan Barış Antlaşmasında yer alan bu hüküm ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?
  A) Boğazların savaş zamanında aktif kullanılması
  B) Boğazlardaki her türlü hava ve deniz trafiğinin sona erdirilmesi
  C) Boğazlardaki Türk egemenliğinin tavizsiz gerçekleşmesi
  D) Boğazların ticari olarak dünyaya açık tutulması
   SEÇ
 10. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri'nin katı tutumu yüzünden Lozan'daki görüşmeler sona ermiş, Türk heyeti Ankara'ya geri dönmüştür. Bir süre sonra İtilaf Devletleri'nin isteği üzerine görüşmeler yeniden başlamıştır.
  İtilaf Devletleri'nin bu hareketi aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
  A) Türk tarafından daha fazla taviz kazanmaya
  B) Yunanistan'ı yeniden Türkiye üzerine saldırtmaya
  C) Türkiye'de iç savaş çıkarmaya
  D) İsmet İnönü'nün Lozan Görüşmeleri'ne katılmasını engellemeye
   SEÇ
 11. Halkın yönetime katılması, egemenlik hakkının millete ait olması, farklı görüş ve düşüncelerin yönetime yansıması demokrasinin bir gereğiydi. Mustafa Kemal Paşa, demokrasi idaresinin Türk toplumunda iyice yerleşmesini istiyordu.
  Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisinin demokrasiyi yerleştirme amacına yöne lik olduğu söylenemez?
  A) Devletçilik ilkesinin kabul edilmesi
  B) Cumhuriyet'in ilan edilmesi
  C) Saltanatın kaldırılması
  D) Çok partili hayata geçiş denemelerinin ya pılması
   SEÇ
 12. Aşağıdaki diyagramda 1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
  Boşanma hakkı ka dına da ta nınmıştır.+ Kadınların mirastan erkeklerle eşit pay alması ka bul edil miştir.+ Tek eşle evlilik zo runlu hale getirilmiş tir. = ?
  Buna göre, Medeni Kanun'un temel amacı olarak diyagramdaki "?" yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Kadınlara ayrıcalık tanımak
  B) Kadın erkek eşitliğini sağlamak
  C) Kadınların erkeklerden üstün olduğunu ka nıtlamak
  D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımak
   SEÇ
 13. Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasıyla ümmetçi ve hanedancı tarih anlayışı terk edilmiş, Türklerin sarı ırktan gelen ilkel bir ulus olduğu propagandaları etkisiz hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Türk tarihinin bütün dönemleri belgeler ışığında incelenmiştir. Buna göre Türk Tarih Kurumu'nun araştırmalarında,
  I. Millilik
  II. Bilimsellik
  III. Ümmetçilik
  ilkelerinden hangisi ya da hangilerini esas alması beklenebilir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
   SEÇ
 14. TBMM, • Kurtuluş Savaşı sırasında öğretmen ve öğrencilerin askerlik görevini ertelemiştir.
  • İlköğretimi zorunlu ve devlet okullarında ücretsiz hale getirmiştir.
  • İlköğretim çağındaki çocukların yabancı okullara gitmelerini yasaklamıştır.
  TBMM'nin bu uygulamalarının aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik olduğu ile ri sürülemez?
  A) Eğitim faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesini
  B) Temel eğitim çağındaki çocukların milli kültürümüze uygun yetiştirilmesini
  C) Toplumda temel eğitim almış bireylerin sa yısının artırılmasını
  D) Türkiye'de faaliyet gösteren bütün yabancı okulların kapatılmasını
   SEÇ
 15. • TBMM'nin açılması
  • Saltanatın kaldırılması
  • Cumhuriyetin ilanı
  Bu gelişmelerin sonuçları arasında, aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Devletçilik ilkesinin benimsenmesi
  B) Demokrasi yönetiminin kurulması
  C) Millet egemenliğinin gerçekleştirilmesi
  D) Yeni bir devletin kurulması
   SEÇ
 16. Avrupalılar, Türklerin sarı ırktan olduklarını ve tarih boyunca hep ilkel yaşadıklarını, bu nedenle medeni ve uygar bir ulus olamayacakla rını iddia ediyorlardı.
  Mustafa Kemal'in Türk milletini rencide eden bu durumu önlemek amacıyla yaptığı en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türk Dil Kurumu'nu kurdurması
  B) Eğitim, öğretim birliğini sağlaması
  C) Türk Tarih Kurumu'nu kurdurması
  D) Avrupalılarla siyasi ilişkileri kesmesi
   SEÇ
 17. Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin doğru dan toplumsal hayatı düzenleme amacıyla yapıldığı söylenemez?
  A) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesinin
  B) Teşviki Sanayi Kanunu'nun çıkarılmasının
  C) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasının
  D) Soyadı Kanunu'nun çıkarılmasının
   SEÇ
 18. Türkiye'de, Arap harfleriyle kitap basımının yasaklanması ve basılan kitaplarda yeni Türk harflerinin kullanılmasının zorunlu kılınması aşağıdaki inkılaplardan hangisinin sonucudur?
  A) Harf inkılabının
  B) Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun
  C) Medreselerin kapatılmasının
  D) Yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulmaya başlanmasının
   SEÇ
 19. Türk Kurtuluş Savaşı, Batılı devletlere karşı yapılmış bir mücadeledir. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesi yolunda yapılan in kılaplarda Batı uygarlıkları örnek alınmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi Batı uyarlıklarının örnek alınmasının nedenlerinden biri olamaz?
  A) Siyasi, sosyal ve ekonomik yönden en ileri ülkeler olmaları
  B) Çağdaş uygarlığın temsilcisi olarak görülmeleri
  C) Sömürgeci bir düzen kurmaları
  D) İnsan haklarına değer veren uygulamalarının olması
   SEÇ
 20. Yeni Türk Devleti millilik temeli üzerine kurul muş, başka devletlerin politikalarına karışmama ilkesini benimsemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kaldırılması, yeni Türk Devleti'nin bu özelliği ile doğrudan bağdaştırılabilir?
  A) Aşar vergisinin
  B) Halifelik kurumunun
  C) Kapitülasyonların
  D) Toplumsal ayrıcalık belirtisi sayılan unvanların
   SEÇ