ANA SAYFA

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Testi

1 / 20
 1. I. İzmir İktisat Kongresi'nde, Misakı iktisadi ilkesi kabul edilmiş, ekonomik kalkınmanın sağlanmasında dış yardım üzerinde durulmamıştır. Bu durum,
  I. Milli ve bağımsız bir ekonomi kurma
  II. Avrupalı devletlerle ekonomik ilişkileri kesme
  III. Ekonomik kalkınmayı öz kaynaklarla gerçekleştirme amaçlarından hangileriyle açıklanabilir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
   SEÇ
 2. Atatürk'ün "Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat bir sanatkâr olamazsınız." sözü aşağıdakilerin hangisine verdiği önemi gösterir?
  A) Öğretmen
  B) Sanatçı
  C) Mühendis
  D) Avukat
   SEÇ
 3. Atatürk; “ Benim yaptığım şeyler, biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir.”
  Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdaki inkılaplardan hangileri bağdaşmaz?
  A) TBMM'nin açılması Saltanatın kaldırılması
  B) Halifeliğin kaldırılması Laik yönetimin benimsenmesi
  C) Arap harfleri yerine yeni Türk harflerinin kabul edilmesi Okuma yazma seferberliğinin başlatılması
  D) Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun çıkarılması
   SEÇ
 4. Atatürk; “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kalıcı olmaz, zamanla söner.”
  Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı söylenemez?
  A) Ekonomik alanda yeniliklerin yapılması gerektiğini
  B) Bütün yatırımların devlet eliyle yapılmasını
  C) Askeri ve siyasi başarıların kalıcı olmasının ekonomik başarılara bağlı olduğunu
  D) Siyasi, askeri ve ekonomik gücün birbirini bütünlediğini
   SEÇ
 5. Atatürk'ün, Millet Mektepleri Başöğretmeni ilan edilmesinde aşağıdaki alanların hangi sinde yaptığı çalışmalar etkili olmuştur?
  A) Eğitim
  B) Ekonomi
  C) Sosyal
  D) Askeri
   SEÇ
 6. Osmanlı Devleti'nde askeri okullarda öğrenciler, "Mustafa Kemal Selanik", "Ali Rıza Manastır" gibi ifadelerle çağrılırdı. Kişileri birbirinden ayırmak için çeşitli takma adlar ve lakaplar verilirdi. Bu nedenle kişiler birbirine karıştırılır, bundan dolayı haksızlıklar ve adaletsizlikler yaşanırdı.
  TBMM, bu sorunu aşağıdaki inkılaplardan hangisiyle aşmaya çalışmıştır?
  A) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesiyle
  B) Medreselerin kapatılmasıyla
  C) Soyadı Kanunu'nun çıkarılmasıyla
  D) Türk kadınına siyasal hakların tanınmasıyla
   SEÇ
 7. Atatürk, eğitimin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar ile ilgili, şöyle demiştir: “Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanalım.”
  Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir?
  A) Eğitimin çağın gereklerine uygun olarak yapılmasının
  B) Ders kitaplarında bilimsel terimlerin Türkçe karşılıklarının kullanılmasının
  C) Bütün eğitim kurumlarının devlet denetimine alınmasının
  D) İlköğretimin parasız ve mecburi hale getirilmesinin
   SEÇ
 8. Türkiye'de 1934 yılında "ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, paşa" gibi eski toplumsal zümreleri ifade eden unvanların kullanılması yasaklandı. Bununla birlikte, vatan savunmasındaki kahramanlıktan dolayı alınan nişanları taşımak serbest bırakıldı.
  Vatan savunmasında alınan nişanların taşınmasının serbest bırakılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Sınıfsız, imtiyazsız bir toplum oluşturulduğunun
  B) Devlet millet bütünlüğünün bozulduğunun
  C) Yurt savunmasına katkı yapanlara değer verildiğinin
  D) Türk halkının demokrasiyi benimsediğinin
   SEÇ
 9. Yeni Türk Devleti Dönemi'nde,
  • Halkın belirli bir siyasal olgunluğa erişmesinin beklenmesi
  • Ülkede birlik ve beraberliğin bozulmasının engellenmek istenmesi
  • Şeyh Sait isyanı ve Menemen Olayının olumsuz izlerinin silinmek istenmesi
  Aşağıdakilerden hangisinin ertelenmesinde önemli rol oynamıştır?
  A) Halifeliğin kaldırılmasının
  B) Medeni Kanun'un kabulünün
  C) TBMM seçimlerinin yenilenmesinin
  D) Çok partili siyasal hayata geçilmesinin
   SEÇ
 10. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi egemenliğin millete verilmesiyle ilgili değildir?
  A) TBMM'nin açılması
  B) Saltanatın kaldırılması
  C) Cumhuriyetin ilân edilmesi
  D) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
   SEÇ
 11. Atatürk; “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”
  Atatürk bu sözü aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerine söylemiştir?
  A) Şeyh Sait isyanının çıkması
  B) Kendisine karşı suikast düzenlenmesi
  C) Menemen Olayı'nın çıkması
  D) İstanbul Hükümeti'nin kendisi hakkında idam kararı aldırması
   SEÇ
 12. Atatürk demokrasiye inanmış bir kimseydi. Bu nedenle farklı görüş ve düşüncelerin yönetimde temsil edilmesi gerektiğine inanıyordu. Ona göre TBMM'de farklı görüşlerden milletvekillerinin olması; sorunların çözümüne katkı sağlayacak, hükümet çalışmaları daha kolay denetlenecekti.
  Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün bu görüşleri doğrultusunda yapılmış yeniliklerden biridir?
  A) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
  B) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
  C) Çok partili hayata geçiş denemelerinin yapılması
  D) Ankara'nın başkent olması
   SEÇ
 13. Atatürk; “Türk Devleti’nin temelleri süngüyle değil, süngünün de dayandığı iktisatla kurulacaktır.”
  Aşağıdaki inkılaplardan hangisi, Atatürk'ün bu sözünün bir gereği olarak yapılmamıştır?
  A) I. İzmir iktisat Kongresi'nin toplanması
  B) Aşar vergisinin kaldırılması
  C) Teşviki Sanayi Kanunu'nun çıkarılması
  D) Şapka Kanunu'nun çıkarılması
   SEÇ
 14. 1935'te çıkarılan bir kanunla, cuma günü olan hafta tatili değiştirilip, cumartesi öğleden sonra ve pazar günü olarak belirlenmiştir.
  Bu kanun,
  I. Avrupa devletleriyle ilişkilerin geliştirilmesi
  I. Halkın, ülke ekonomisine yaptığı katkının artması
  III. Ekonomik kalkınmanın durması
  Sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
   SEÇ
 15. Şeyh Sait isyanı ve Menemen olayı yeni Türk Devleti'nde çok partili hayata geçişin ertelen mesine, tek parti yönetiminin sürdürülmesine neden olmuştur. Tek parti yönetiminin sürdürülmesinin,
  I. İnkılap hareketlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi
  II. Hükümetin denetlenmesi
  III. Mecliste farklı görüşlerin temsil edilmesi
  Durumlarından hangisi ya da hangilerini olumsuz yönde etkilediği söylenemez?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk Devleti'nin eğitim öğretim faaliyetlerini denetimi altına almaya çalıştığına kanıt olarak gösterilemez?
  A) Bütün okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlaması
  B) Yabancı ve azınlık okullarında dini ve siyasal amaçlı öğretimin durdurulması
  C) Mustafa Kemal'e başöğretmen unvanının verilmesi
  D) Yabancı okullarda okutulan ders kitaplarındaki dini işaret ve sembollerin kaldırılması
   SEÇ
 17. Cumhuriyet Dönemi'nde yabancılara ait kuruluşlar millileştirilmiş, Beş Yıllık Kalkınma Planları hazırlanmış, Türk Parasını Koruma Kanunu çıkarılmıştır.
  Bu durumun aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenebilir?
  A) Devletin ekonomik faaliyetler üzerindeki denetiminin artmasını
  B) Türkiye'nin dünya barışına katkıda bulunmasını
  C) Dünyadaki sömürgecilik hareketlerinin sona ermesini
  D) Türk parasının dünyanın en değerli parası haline gelmesini
   SEÇ
 18. TBMM 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılma sına, halifeliğin devamına karar vermiştir. Ancak bir süre sonra cumhuriyete ve inkılaplara karşı olan eski rejim yanlıları halifenin etrafın da toplanmaya başladılar. Bunun üzerine Atatürk'ün girişimleriyle 3 Mart 1924'de halifelik de kaldırılmıştır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından biri olamaz?
  A) TBMM'de yeni partilerin kurulması
  B) İnkılapların hızlanması
  C) Cumhuriyete yönelen tehditlerin azalması
  D) Millet egemenliğine dayalı yönetimin güçlenmesi
   SEÇ
 19. TBMM 22 Mayıs 1935'te,
  • Ramazan Bayramı'nı 3 gün
  • Kurban Bayramı'nı 4 gün
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 1 gün resmi tatil ilan etmiştir. Bu günler birlik ve beraberlik içinde kutlanmıştır.
  Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
  A) TBMM dini ve milli günlere önem vermiştir.
  B) Tatil günleri sadece öğrenciler için planlanmıştır.
  C) Tatil günleri Türk ekonomisine zarar vermiştir.
  D) Tatil günleri Avrupalıların tatilleriyle özdeşleştirilmiştir.
   SEÇ
 20. Atatürk bir konuşmasında şöyle demiştir; “Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür.”
  Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda yapılan yeniliklerden biri değildir?
  A) Aşar vergisinin kaldırılması
  B) Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
  C) Teşviki Sanayi Kanunu'nun çıkarılması
  D) Tarımda makine kullanımının yaygınlaştırılması
   SEÇ