ANA SAYFA

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

1 / 20
 1. Çağdaşlaşma; halkın mutluluk ve varlık içinde yaşamasını sağlamak, toplumu ileriye götürmek ve içinde yaşanılan çağın gerektirdiği düşünsel ve teknik alanlardaki yenilikleri gerçekleştirmektir.
  Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi çağdaşlaşmaya bir örnek olamaz?
  A) Saltanatın kaldırılması
  B) Tarımda traktörün kullanılması
  C) Takvim, saat gibi ölçülerin değiştirilmesi
  D) Ankara'nın başkent ilan edilmesi
   SEÇ
 2. Kurtuluş Savaşı bittiğinde Türk ulusu yorgun ve yoksul düşmüştü. Vatan, harap ve ekonomik yönden tükenmiş durumdaydı. Bu olumsuzluklara rağmen Türk ulusu, ekonomik kalkınmayı başarmak zorundaydı. Mustafa Kemal, bu amaçla 17 Şubat 1923'te İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi'ni toplayarak ekonomik kalkınmayı başlattı.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin ekonomik alanda kalkınmasını sağlayacak öncelikli çalışmalara örnek olarak gösterilemez?
  A) Ekonomide devlete öncülük veren ilkelerin benimsenmesi
  B) Ülke kalkınmasını sağlayacak planların hazırlanması
  C) Yatırım yapacak özel girişimcilerin desteklenmesi
  D) Ülke savunmasını güçlendirecek önlemler alınması
   SEÇ
 3. Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan başka Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne farklı görüşleri yansıtabilmek amacıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurularak çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur.
  Buna göre, bu girişimlerle ulaşılması düşünülen, temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kadınlara siyasal haklar vermek
  B) Dünya barışına katkıda bulunmak
  C) Demokratik yönetimi gerçekleştirmek
  D) Siyasi bağımsızlığı tamamlamak
   SEÇ
 4. Atatürk "Türk devrimi yalnız Türkiye'yi canlandıran değil, aynı zamanda dünyaya yol gösteren bir devrimdir. Bundan sonra doğulu uluslar Türkiye'nin eserini izleyeceklerdir. Türkiye, devrimiyle dünya uygarlığına büyük hizmet etmiş oluyor." demiştir.
  Atatürk'ün bu sözlerinde Türk devrimlerinin hangi yönü vurgulanmıştır?
  A) Siyasal
  B) Sosyal
  C) Ekonomik
  D) Evrensel
   SEÇ
 5. 30 Kasım 1925'te kabul edilen bir kanunla tekke, zaviye ve türbeler kapatılırken, toplumsal yaşamda ayrıcalık ifade eden şeyhlik, dervişlik, dedelik, müritlik gibi unvan ve lakapların kullanılması da yasaklanmıştır.
  Yapılan bu düzenlemelerle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?
  A) Dini duyguların sömürülmesinin engellenmesi
  B) Eğitimde ve öğretimde birliğin sağlanması
  C) Kanun önünde eşitliğin sağlanması
  D) Kamu hizmetlerinden herkesin yararlanması
   SEÇ
 6. Atatürk, 1 Mart 1922 tarihinde TBMM'yi açış konuşmasında; "Türkiye'nin sahibi ve efendisi kimdir? Bunun cevabını derhal birlikte verelim: Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür." demiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün bu görüşü doğrultusunda cumhuriyet döneminde yapılan çalışmalara örnek sayılmaz?
  A) Tarım ürünlerinden alınan ağır vergilerin kaldırılması
  B) Tarım ürünlerinde dış alıma gidilmesi
  C) Çiftçiye örnek olacak çiftliklerin kurulması
  D) Tarımda, makineleşmenin başlatılması
   SEÇ
 7. Atatürkçü düşünce sisteminde devrimcilik, yalnızca yapılan devrimleri korumakla yetinmeyip aklın, bilimin ve teknolojinin yol göstericiliğine dayalı gerekli atılımları yaparak çağdaşlaşmayı öngörür.
  Bu anlayışla aşağıdaki yargılardan hangisi çelişmektedir?
  A) Uygarlıkta ilerlemek için yalnızca yenilikçi olmak yetmez.
  B) Yenilikler bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre gerçekleştirilmelidir.
  C) Toplum, yaşayan bir varlık olarak yenileşmeye ve gelişmeye açık olmalıdır.
  D) Toplumsal gelişme değişmez kurallar çerçevesinde olmalıdır.
   SEÇ
 8. Atatürk "Efendiler! Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. Hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız." demiştir.
  Atatürk'ün bu sözünden çıkartılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ulusların kalkınmasında güzel sanatların büyük katkısı vardır.
  B) Milletvekilleri ve politikacılar mutlaka sanatçılardan seçilmelidir.
  C) Ülke sorunlarının çözümünde sanatçıların görüşleri alınmalıdır.
  D) Sanatçı olabilmek için yetenek ve özel bir eğitim gereklidir.
   SEÇ
 9. 1934'te çıkartılan soyadı kanunu ile her ailenin; rütbe, memur, ulus adları ile ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı yıl kabul edilen bir başka kanunla da ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarından birisidir?
  A) Toplumda ayrıcalıklara yol açabilecek etkileri engellemek
  B) Dilde sadeleştirmeyi gerçekleştirmek
  C) Halkın yönetime katılmasını sağlamak
  D) Yeni hukuk sisteminin kurulmasına yardımcı olmak
   SEÇ
 10. 17 Şubat 1923'te İzmir'de yapılan Birinci İktisat Kongresi'nde alınan kararlara göre;
  • Girişimcilere kredi verebilecek milli bankaların kurulması
  • Hammaddesi yurt içinde olan endüstri kollarının oluşturulması
  • Ülkede ağır sanayinin kurulmasının teşvik edilmesi
  • Ulusal bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlığın da sağlanması kararları alınmıştır.
  Alınan bu kararların aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir?
  A) Ekonomik bağımsızlığı sağlama
  B) Misakı Millî kararlarını uygulama
  C) Yeni hukuk sistemini oluşturma
  D) Millî egemenlik ilkesini gerçekleştirme
   SEÇ
 11. Cumhuriyet'in ilânından sonra;
  • Eski rakamların yerine bugün kullanılan uluslar arası rakamların kabulü
  • Osmanlı Devleti zamanında ağırlık ve uzunluk ölçüleri olarak kullanılan endaze, arşın, okka, dirhem yerine metre ve kilogram kullanılması
  • Hafta sonu tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır.
  Bu yasal düzenlemelerle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Batılı devletlerle ekonomik ve sosyal yaşantıda uyum sağlamak
  B) Millî ekonomiyi kurmak
  C) Yurttaşlar arasında eşitliği sağlamak
  D) Ticarî hayatı kolaylaştırmak
   SEÇ
 12. Türk Medenî Kanunuyla;
  • Tek kadınla evlilik ve resmî nikâh esası getirildi.
  • Boşanmada ve mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı.
  • Evlenmede her iki tarafın rızası esas alındı.
  • Kadınlara istedikleri mesleğe girme hakkı tanındı.
  Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Evlilik devlet kontrolüne alınmıştır.
  B) Siyasî alanda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.
  C) Türk ailesi modern bir yapıya kavuşmuştur.
  D) Ailede demokratik kurallar benimsenmiştir.
   SEÇ
 13. I. Türk Tarih kurumunun kurulması
  II. Milâdî takvimin kabul edilmesi
  III. Aşar vergisinin kaldırılması
  IV. Hafta tatilinin cumadan pazar gününe alınması
  Yukarıda verilen inkılâplardan hangisi ya da hangilerinin batılı ülkelerle ticarî ilişkileri kolaylaştırma amacına yönelik olduğu söylenebilir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız III
  C) I III
  D) II IV
   SEÇ
 14. Atatürk, "Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanalım, fakat asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız." sözü ile eğitimin özellikle hangi niteliklere sahip olmasını istemiştir?
  A) Çağdaş ve milli
  B) Karma ve eşitlikçi
  C) Parasız ve zorunlu
  D) Geleneksel ve demokratik
   SEÇ
 15. Atatürk tam bağımsızlığı "....elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik ...." olarak tanımlamıştır.
  Buna göre Cumhuriyet Döneminde görülen;
  I. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması
  II. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi
  III. Türk Dil Kurumunun kurulması
  IV Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması
  Gelişmelerinden hangileri, Atatürk'ün bağımsızlık anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?
  A) Yalnız II
  B) II, III ve IV
  C) I, II ve III
  D) I, III ve IV
   SEÇ
 16. Mustafa Kemal'i halifeliğin kaldırılmasına zorlayan en önemli etken, halife oldukça Türkiye'de gerçekleştirilmesi gerekli olan sosyal ve lâik karakterdeki inkılapların yapılamayacağı düşüncesi idi. Gelenekçi Osmanlılar, saltanat kaldırılmış olmasına rağmen, halifenin padişahlığını bekleyen bir nöbetçi gibi idiler.
  Bu bilgilere dayanarak, halifeliğin kaldırılma nedenleri arasında, aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez?
  A) Halifeliğin saltanat taraftarlarının sığınabileceği bir kurum haline gelmesinin
  B) Halifeliğin inkılapların yapılmasında büyük bir engel olmasının
  C) Halifelik kurumunun laik devlet anlayışına ters düşmesinin
  D) Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının
   SEÇ
 17. Cumhuriyet Dönemi'nde Atatürk'ün isteğiyle şu çalışmalar yapılmıştır:
  Anadolu ve Rumeli ağızlarından kelimeler derlenmiştir. + Bir Türkçe sözlük ve gramer hazırlanmıştır. + Türk dili üzerine yazılmış yerli ve yabancı eserler tercüme edilmiştir. = ?
  Yukarıdaki diyagramdaki "?" yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
  A) Türkçe'nin gelişmesi
  B) Türk dilinin bilim dili haline gelmesi
  C) Türk dilinin Batı dillerinden etkilenmesi
  D) Türkçe'nin yabancı dillerin etkisinden arındırılması
   SEÇ
 18. “ Halka aşılanacak idealler, halkın ruhundan ve vicdandan alınmalıdır. Unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkmak zorundayız.”
  Atatürk bu sözüyle eğitim sistemini aşağıdakilerin hangisine dayandırmıştır?
  A) Devletçiliğe
  B) Milliyetçiliğe
  C) Çalışkanlığa
  D) Okul ve öğretmen iş birliğine
   SEÇ
 19. Atatürk, "Hiçbir zaman hatırımızdan çıkmasın ki cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister." demiştir.
  Bu sözün hayata geçmesinde aşağıdaki meslek sahiplerinden hangisine daha çok görev düşmektedir?
  A) Avukat
  B) Doktor
  C) Öğretmen
  D) Mühendis
   SEÇ
 20. TBMM'nin açılış konuşmasında "Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanmış ve layık olan köylüdür." diyen Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in ilk yıllarında aşağıdaki inkılaplar dan hangisini bu amaç doğrultusunda gerçekleştirmiştir?
  A) İzmir İktisat Kongresi'nin toplanmasını
  B) Aşar vergisinin kaldırılmasını
  C) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılmasını
  D) Takvim, saat, ölçü ve tartıların değiştirilmesini
   SEÇ