ANA SAYFA

İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biridir?
  A) İngiltere’nin eski gücünü kaybetmesi
  B) Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi
  C) Sovyetler Birliği’nin Alman ordusu tarafından istila edilmesi
  D) Japonya’nın ABD’ye saldırması
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi Mihver Devletlerden biridir?
  A) ABD
  B) İngiltere
  C) İtalya
  D) Polonya
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesine neden olmuştur?
  A) ABD’nin savaşa katılması
  B) Almanların Avrupa’nın büyük bir bölümünü ele geçirmesi
  C) MütteŞk Devletlerin savaştan çekilmesi
  D) ABD’nin Hiroşima ve Nagasaki’ye atom bombası atması
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’na katılmamak için ileri sürdüğü gerekçelerden biri değildir?
  A) Ordusunun savaşa hazır olmadığı
  B) Ülkede iç karışıklığın yaşandığı
  C) Fransa ve İngiltere’nin gerekli yardımı yapmadığı
  D) Türkiye’ye yönelik herhangi bir saldırının olmadığı
   SEÇ
 5. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru, savaşın MütteŞk Devletlerce kazanılacağının belli olması üzerine Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir. Kısa süre sonra da savaş sona erince savaşa girme tehlikesinden kurtulmuştur. Bu durum, uluslararası alanda Türkiye’ye hangi avantajı sağlamıştır?
  A) AB’ye girme
  B) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatını kurma
  C) NATO’ya üye olma
  D) BM’ye kurucu üye olma
   SEÇ
 6. Türkiye çok partili siyasi hayata hangi yılda geçmiştir?
  A) 1945
  B) 1946
  C) 1949
  D) 1950
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntıların göstergelerinden biri değildir?
  A) Karartma uygulaması
  B) Tarım ürünlerinde Fiyat artışı
  C) Sanayi üretiminde gerileme
  D) Varlık vergisi uygulaması
   SEÇ
 8. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra barışı korumak, ortak askerî bir güç oluşturmak amacıyla kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
  A) NATO
  B) BM
  C) KEİ
  D) AB
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Döneminde ABD’nin Türkiye’ye yaptığı yardımlardan biri değildir?
  A) Ekonomik yardım
  B) Teknik destek
  C) Askerî yardım
  D) Turizm yatırımı
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra demokratikleşme yolundaki çabalardan biri değildir?
  A) İnsan Hakları Sözleşmesi’nin imzalanması
  B) Nüfus artış politikasının uygulanması
  C) Gazeteciler Cemiyetinin kurulması
  D) Çok partili siyasi yaşama geçilmesi
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi, 1950’li yıllarda Türkiye’nin sosyal alanda yaptığı düzenlemelerden biri değildir?
  A) Demokrat Parti hükûmetinin kurulması
  B) Çalışanların haklarını düzenleyen kanunların çıkarılması
  C) TÜRK-İŞ’in kurulması
  D) Çalışanlara hafta sonu tatili tanınması
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi 1960 Anayasası’nın getirdiği yeniliklerden biridir?
  A) Devlet Güvenlik Mahkemesinin kurulması
  B) Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi
  C) Eğitim hakkının tanınması
  D) Serbest dolaşım hakkının tanınması
   SEÇ
 13. İç ve dış tehlikelere karşı yurdumuzun güvenliğini sağlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anayasa
  B) NATO
  C) BM
  D) Türk Silahlı Kuvvetleri
   SEÇ
 14. Türkiye, Kıbrıs Harekâtı’ndan sonra ASELSAN, TAİ, HAVELSAN gibi kurumları oluşturmuştur. Türkiye’nin bu kurumları oluşturmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Silahlanma yarışında ilerlemek
  B) Yeni iş alanlarını açmak
  C) Savunma sanayisini güçlendirmek
  D) Ekonomiye katkı sağlamak
   SEÇ
 15. Güçlü bir Türkiye istemeyen bazı güçler, Türkiye’yi zayıflatmak ve bölmek için birtakım faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Aşağıdakilerden hangisi, bu güçlerin faaliyetlerinden biri değildir?
  A) Sağlığa zarar verici yayınlar yapmak
  B) Misyonerlik faaliyetlerinde bulunmak
  C) Kültürel ve millî değerleri yok etmek
  D) Ülkede anarşi ve terör ortamı yaratmak
   SEÇ
 16. Türkiye, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Mavi Akım projeleri ile enerji kaynaklarının Anadolu üzerinden dünya ülkelerine taşınmasına yardımcı olmaktadır. Türkiye’nin bu tutumu, aşağıdakilerden hangisini hedeflediğini göstermektedir?
  A) Dünyada enerji tasarrufu sağlamayı
  B) Anadolu’da enerji kaynaklarını artırmayı
  C) Uluslararası enerji politikalarında etkin olmayı
  D) Enerji kaynaklarını kontrolü altına almayı
   SEÇ
 17. Türkiye, yeraltı ve yer üstü kaynaklarından daha fazla yararlanmak için projeler geliştirmektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisine önem verildiği söylenebilir?
  A) Doğal kaynakların devlet tarafından işletilmesine
  B) Doğal kaynak rezervlerinin tespit edilmesine
  C) Doğal kaynakların çeşitlendirilmesine
  D) Doğal kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesine
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün amaçlarından biridir?
  A) Üye ülkeler arasında askerî güç birliği sağlamak
  B) Üye ülkeler arasında ekonomi, ulaştırma vb. alanlarda iş birliği sağlamak
  C) Üye ülkeler arasında sınır çatışmalarına son vermek
  D) Üye ülkeler arasında ortak para birimi oluşturmak
   SEÇ
 19. Lozan Konferansı’nda Irak sınırı belirlenememiş, sonraya bırakılmıştı. 1925’te Türkiye İngiltere ile görüşmelere başlamış, ancak İngiltere Musul’u vermemekte direnmiştir. Ancak Türkiye çıkan iç karışıklıklar yüzünden Musul’la ilgilenememiş ve sonunda Musul, Irak sınırlarında kalmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
  A) Türkiye, Musul’u geçici olarak Irak’a bırakmıştır.
  B) İç sorunlar, Türkiye’nin dış politikasını olumsuz etkilemiştir.
  C) Musul sorunu Milletler Cemiyetinde çözümlenmiştir.
  D) Musul, Lozan Konferansı’nda Irak’a bırakılmıştır.
   SEÇ
 20. Atatürk’ün “Komşuları ile ve bütün devletlerle iyi geçinmek, Türkiye siyasetinin esasıdır.” sözüyle eşleşen özdeyiş hangisidir?
  A) Ne mutlu Türk’üm diyene!
  B) Türk övün çalış güven!
  C) Yurtta barış dünyada barış.
  D) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
   SEÇ