ANA SAYFA

Kuva-i Milliye ve Kongreler Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi Misâk-ı Millî ile ilgili değildir?
  A) Milli sınırları çizmiştir
  B) Temsil Heyeti oluşturulmuştur
  C) 28 Ocak 1920’de kabul edilmiştir.
  D) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde ilan edilmiştir
   SEÇ
 2. I.Amasya Genelgesi II.Havza Genelgesi III.Misak—ı Milli IV.Erzurum Kongresi Yukarıdakilerin hangisinde Türk vatanının sınırları belirlenmiştir ?
  A) I
  B) III
  C) II
  D) IV
   SEÇ
 3. Felah-ı Vatan Grubu, aşağıdaki olaylardan hangisi sırasında oluşturulmuştur?
  A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi Toplantısında
  B) Amasya Görüşmesinde
  C) Erzurum Kongresinde
  D) Sivas Kongresinde
   SEÇ
 4. I.Amasya Genelgesinin yayınlanması Il.Mustafa Kemal’in askerlik mesleğinden istifa etmesi III.Ankara’nın milli mücadelenin merkezi olması IV.Erzurum Kongresi Yukarıdakilerden hangisi,diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir ?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerin hangisinde ‘Memleketin en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır.’ maddesi yer almıştır?
  A) Misak-ı Milli
  B) Havza Genelgesi
  C) Erzurum Kongresi
  D) Amasya Genelgesi
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerin hangisi, Mustafa Kemal’e 9.Ordu Müfettişi olarak verilen,görevlerden biri değildir?
  A) Milli mücadeleyi başlatmak
  B) Bölgede güvenliği sağlamak
  C) Doğu Karadeniz’de padişahı temsil etmek
  D) Pontuscu Rumlar ile Türkler arasındaki huzursuzluğa son vermek
   SEÇ
 7. “Kuva Milliyeyi âmil ve millî iradeyi hakim kılmak esastır” kararı ilk defa aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır?
  A) Amasya Genelgesi
  B) Havza Genelgesi
  C) Erzurum Kongresi
  D) Sivas Kongresi
   SEÇ
 8. Erzurum ve Sivas Kongrelerini birbirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sivas Kongresine Mustafa Kemal’in başkanlık yapması
  B) Sivas Kongresi’nin milli, Erzurum Kongresi’nin bölgesel nitelikli olması
  C) Erzurum Kongresi’ne İstanbul Hükumeti’nin de katılması
  D) Sivas Kongresi’nde milli birliğinin sağlanması
   SEÇ
 9. Amasya Görüşmesi, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
  A) Sivas’ta bir kongre toplanmasına
  B) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanmasına
  C) Biran önce Amasya’da bir genelge ilan edilmesine
  D) Yurttaki Kuva-yi Milliye güçlerinin birleştirilmesine
   SEÇ
 10. Türk yurdunun düşman işgalinden kurtarılmasının gerekliliği, aşağıdakilerin hangisinde ilk kez açıklanmıştır?
  A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde
  B) Amasya Genelgesinde
  C) İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
  D) Sivas Kongresi’nde
   SEÇ
 11. Aşağıdaki olayların hangisi, Heyet-i Temsiliye’nin İstanbul Hükümetince tanınmasını sağlamıştır?
  A) Sivas Kongresi’nin toplanması
  B) Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
  C) Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misak-ı Millî’yi kabul etmesi
  D) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerin hangisinde, Batı Trakya’nın geleceği halkın oyuna bırakılmıştır?
  A) Misak-ı Millî Kararları
  B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
  C) Sevr Antlaşması
  D) Sivas Kongresi Kararları
   SEÇ
 13. Mudanya Ateşkes Antlaşması hangi savaş sonucunda imzalanmıştır?
  A) 1.İnönü Savaşı
  B) 2.İnönü Savaşı
  C) Başkomutanlık Meydan Savaşı
  D) 1.Dünya Savaşı
   SEÇ
 14. I.Amasya Görüşmesi’nin yapılması Il.Tem Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi III.Amasya Genelgesi’nin yayımlanması IV.Sivas Kongresi’nin toplanması Yukarıdaki olayların oluş tarihlerine göre sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir ?
  A) lI-I-III-IV
  B) lll-IV-l-lI
  C) II-III-I-IV
  D) III-I-IV-II
   SEÇ
 15. POntus Rum Cemiyeti’nin amaç ve faaliyetlerine karşı kurulan milli cemiyet hangisidir?
  A) Kilikyalılar Cemiyeti
  B) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Gemiyeti
  C) İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniy Cemiyeti
  D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı MiIliye Cemiyeti
   SEÇ
 16. Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadelenin hazırlık safhasında, öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye çalışmıştır?
  A) Kuva—yi Milliye birliklerini ortak amaçta birleştirmeye
  B) Ortaya çıkan iç ayaklanmaları bastırmaya
  C) İstanbul hükümeti dışında Anadolu’da yeni bir hükümet kurmaya
  D) Düzenli orduyu oluşturmaya
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nde gerçekleştirilmiştir?
  A) Milli teşkilatların birleştirilmesi
  B) Hilafetin kaldırılması
  C) Düzenli ordunun kurulması
  D) Misak-ı Milli kararlarının ilanı
   SEÇ
 18. TBMM Hükümeti, Hatay dışında bu günkü Suriye sınırını çizen Ankara Antlaşması’nı hangi devletle yapmıştır?
  A) İtalya
  B) İngiltere
  C) Fransa
  D) Rusya
   SEÇ
 19. Temsil Heyeti’nin hukuki varlığını İstanbul Hükümeti aşağıdaki olayların hangisiyle tanımış sayılır?
  A) Amasya Genelgesi’nin ilanı
  B) Amasya Görüşmelerinin yapılması
  C) Erzurum Kongresi’nin toplanması
  D) TBMM’nin açılmasıbr
   SEÇ
 20. TBMM açılıncaya kadar bütün yurtta milli mücadeleyi sevk ve idare eden kurul aşağıdakilerden hangisinde oluşturulmuştur?
  A) Amasya Genelgesi
  B) Balıkesir Kongresi
  C) Erzurum Kongresi
  D) Sivas Kongresi
   SEÇ