ANA SAYFA

Milli Uyanış Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçları arasında yer almaz?
  A) İstanbul işgale uğramıştır.
  B) Birinci Dünya Savaşı uzamıştır.
  C) Rusya’da ihtilal çıkmıştır.
  D) İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı geçememişlerdir.
   SEÇ
 2. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda müttefiklerine yardım amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisine asker göndermiştir?
  A) Kafkas Cephesi
  B) Kanal Cephesi
  C) Galiçya Cephesi
  D) Filistin Cephesi
   SEÇ
 3. Manda ve himaye ilk kez nerede reddedilmiştir?
  A) Havza Genelgesi’nde
  B) Amasya Genelgesi’nde
  C) Sivas Kongresi’nde
  D) Erzurum Kongresi’nde
   SEÇ
 4. Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
  A) Havza Genelgesi
  B) Amasya Genelgesi
  C) Erzurum Kongresi
  D) Sivas Kongresi
   SEÇ
 5. Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlayan işgallere karşı oluşan tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır?
  A) Millî cemiyetler
  B) Kongreler
  C) Kuvayımilliye
  D) Düzenli ordu
   SEÇ
 6. Mustafa Kemal, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?
  A) Havza Genelgesi
  B) Sivas Kongresi
  C) Amasya Genelgesi
  D) Erzurum Kongresi
   SEÇ
 7. Aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?
  A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
  B) Pontus Cemiyeti
  C) Wilson Prensipleri Cemiyeti
  D) Kilikyalılar Cemiyeti
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır?
  A) Doğu Karadeniz’de Pontus devleti kurulmasını engellemek
  B) Padişahı ve halifeyi içinde bulunduğu baskıdan kurtarmak
  C) Kuvayımilliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurmak
  D) Halkın ulusal bağımsızlık mücadelesine katılımını sağlamak
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin aldığı kararlar ile ulusal bir meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olamaz?
  A) Ulusal iradenin egemen kılınacağı kararını alması
  B) Geçici bir hükûmet kurulması gerektiğini vurgulaması
  C) Doğu Anadolu’daki direniş cemiyetlerini birleştirmesi
  D) Vatanın bölünmezliğini kabul etmesi
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde kabul edilen Misakı - millî’nin kararları arasında yer almaz?
  A) Geçici bir hükûmet kurulmalıdır.
  B) Boğazların güvenliği sağlanmalıdır.
  C) Batı Trakya’da halkoylaması yapılmalıdır.
  D) Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
   SEÇ
 11. 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusanın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
  A) İstanbul Hükûmetinin kurtuluş için harekete geçmesi
  B) Saltanatın kaldırılması
  C) TBMM’nin açılması
  D) Kuvayımilliye’nin oluşması
   SEÇ
 12. TBMM’nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır?
  A) TBMM’nin üstünde güç yoktur.
  B) Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır.
  C) Hükûmet kurmak gereklidir.
  D) Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır.
   SEÇ
 13. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı hâlde yürürlüğe girmemiştir?
  A) Lozan Antlaşması
  B) Sevr Antlaşması
  C) Atina Antlaşması
  D) Gümrü Antlaşması
   SEÇ
 14. Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri’nde, Osmanlı Meclis-i Mebusanının İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiğini söylemiştir. Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?
  A) Misakımillî’nin kabul edilmesiyle
  B) TBMM’nin açılmasıyla
  C) Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasıyla
  D) İstanbul’un işgal edilmesiyle
   SEÇ
 15. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
  A) Millî cemiyetlerin birleştirilmesine
  B) Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasına
  C) Temsilciler Kurulunun oluşturulmasına
  D) Güçlü bir devletin koruyuculuğu altına girilmesine
   SEÇ