ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1. Mondros Ateşkesinden sonra yaygınlaşan işgaller karşısında Türk Milletini bir arada tutan güç daha çok hangi ilke ile ilgilidir?

   Cumhuriyetçilik  
   Milliyetçilik 
   Halkçılık   
   Devletçilik
 2. Millet egemenlik hakkını kimseyi aracı yapmadan bizzat kullandığı yönetim şekli hangisidir?

   Doğrudan demokrasi 
   Yarı doğrudan demokrasi
   Meşrutiyet
   Oligarşi
 3. Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kurulunun üyesi değildir?

   Ulaştırma bakanı
   İçişleri bakanı 
   Kuvvet komutanları  
   Başbakan
 4. Kuva-yi Milliye’nin amacı vatanı işgal eden düşman kuvvetlerini yurttan atmaktır.
  Kuva-yi Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi.Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur. Parçaya göre, Kuva-yi Milliye’nin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur?

   Direniş amacıyla kurulan birlikleri toparlama
   Kurulacak yeni yönetimin ilkelerini anlatma
   Türk insanında mücadele bilinci oluşturma
   Türk insanının özgürlük isteğini dünyaya anlatma
 5. Amasya genelgesinde yer alan “ Askeri ve sivil örgütler hiçbir şekilde değiştirilmeyecek, komuta ve yönetim kesinlikle başkalarına devredilmeyecektir” hükmü ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

   Ülke bütünlüğünü sağlamak
   Mondros Ateşkes Antlaşmasına karşı konulmasını sağlamak
   İstanbul hükümeti ile uyumlu bir çalışma ortamı sağlamak
   İşgalci güçler teslimiyetini engellemek
 6. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kaleme aldığı eserlerden birisi değildir?

   Nutuk
   Zabit ve Kumandan  ile Hasbial
   İstiklal Marşı  
   Vatandaş için Medeni Bilgiler
 7. Aşağıda Anadolu’da kurulan zararlı cemiyetler ve faaliyetler gösterdikleri alanlar verilmiştir. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

   Pontus Rum Cemiyeti –Doğu Karadeniz
   Mavri Mira Cemiyeti-İstanbul
   İngiliz Muhipleri Cemiyeti-İstanbul
   Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri- Doğu Karadeniz
 8. Aşağıdakilerden hangisi ilde valinin denetimi dışında kalan görevlilerden birisidir?

   Cumhuriyet Savcısı 
   İl Emniyet Müdürü
   Kaymakam  
   İl Milli Eğitim Müdürü
 9. Milli Güvenlik Kurulu ülkenin milli güvenlik siyasetinin belirlenmesi için toplanır ve hükümete bildirilmek üzere tavsiye kararları alınır. Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?

   Genel Kurmay Başkanı  
   Cumhurbaşkanı
   Başbakan 
   TBMM Başkanı
 10. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde alınan kararlar arasında yer almaz?

   Manda ve himaye kabul edilemez
   Vatan bir bütündür parçalanamaz
   Yararlı cemiyetler bir çatı altında toplanacak
   Azınlıklara geniş haklar verilemez
 11. Osmanlı devleti temsil heyetini resmi olarak ilk kez hangi olayla tanımıştır?

   Amasya genelgesi 
   Amasya görüşmesi
   Misak-i Milli kararları  
   Sivas kongresi
 12. Atatürk’ün askeri bir deha olarak tanındığı başarısı aşağıdaki savaşlardan hangisidir?

   31 Mart isyanının bastırılması 
   Trablusgarp savaşı
   Balkan savaşları 
   Çanakkale savaşları
 13. Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin batı cephesinde Yunanlılara karşı kazandığı başarılar ve bazı sonuçları verilmiştir:
  -I.İnönü-TBMM’nin Londra Konferansına davet edilmesi
  -II.İnönü-İtalya’nın Anadolu’yu terk etmesi
  -Sakarya-Fransa’nın Ankara Antlaşmasını imzalaması
  Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşalıbilir?

   Londra Konferansından sonra Kurtuluş Savaşı sona ermiştir.
   Anadolu’yu önce Fransızlar terk etmiştir.
   Ankara Antlaşması ile Türk –Yunan dostluğu başlamıştır.
   Askeri başarılar siyasi gelişmeleri etkilemiştir.
 14. Demokrasi, halkın kendi kendisini yönetecek kişileri kendi iradesiyle seçtiği yönetim biçimidir. Demokratik bir yönetimde aşağıdaki özelliklerden hangisi söz konusu olamaz?

   İnsanın doğuştan bazı haklara sahip olduğunu kabul etme
   Diğer insanların düşünce ve davranışlarına saygı göstermek
   Yasalar önünde bazı kişilere ayrıcalık tanıma
   İnsan haklarını yasalarla güvence altına alma
 15. Ülkemizin merkezi yönetimin kapsamı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

   Cumhurbaşkanı 
   Belediyeler 
   Başbakan  
   Bakanlar Kurulu
 16. Kuva-i Milliye’nin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

   Azınlıkların faaliyetleri   
   Yurdumuzun işgale uğraması
   Türk ordusunun terhis edilmesi  
   Padişahın işgallere tepki göstermesi
 17. M.Kemal Anadolu’da milli bilinci oluşturmak için önce aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

   İşgallerin miting ve protestolar ile kınanmasını istedi
   Amasya genelgesini yayınladı
   Kongreler yapıldı
   TBMM’yi açtı
 18. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale savaşının sonuçlarından değildir?

   I.Dünya savaşının uzamasına neden olmuştur
   Rusya yardım alamadığı için savaştan çekilmiştir
   Osmanlı Devleti en büyük savaşını kazanmıştır
   M. Kemal’in tanınmasına zemin hazırlamıştır.
 19. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının nedenlerinden değildir?

   Almanya’nın Fransa’dan Alsas Loreni alması
   Sanayileşen ülkelerin hammadde ve Pazar arayışı
   Devletler arası ekonomik rekabet
   Osmanlı Devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi.
 20. Kuvay-i Milliye (Milli Kuvvetler) hareketinin doğmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

   Yurdun işgale uğraması 
   İç ayaklanmaların çıkması
   Sevr antlaşmasının kabul edilmesi 
   Damat Ferit’in hükümet kurması