ANA SAYFA

Ya İstiklal Ya Ölüm Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, Kuvayımilliye’yi doğru olarak tanımlamaktadır?
  A) TBMM’nin oluşturduğu öncü birliklerdir.
  B) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş birlikleridir.
  C) Osmanlı ordusudur.
  D) Padişaha bağlı muhafız birlikleridir.
   SEÇ
 2. Kurtuluş Savaşı’nın başladığı yıllarda, işgallere karşı Batı ve Güneydoğu Anadolu’da Kuvayımilliye adı verilen silahlı direniş birlikleri oluşturulurken, Doğu Anadolu’da bu tür bir gelişme görülmemiştir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ekonomik kaynakların yeterli olmaması
  B) Bölge halkının İstanbul Hükûmetini desteklemesi
  C) Ermenilere karşı Kuvayımilliye’nin yeterli olacağına inanılmaması
  D) Bölgede düzenli ordu birliklerinin bulunması
   SEÇ
 3. Gümrü Antlaşması’nın sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Doğu sınırının belirlenmesinde etkili olmuştur.
  B) Ermeni sorunu hukuken sona ermiştir.
  C) Moskova Antlaşması’nın imzalanmasına zemin hazırlamıştır.
  D) İtilaf Devletleri barış önerisi getirmiştir.
   SEÇ
 4. İtilaf Devletleri Kurtuluş Savaşı sırasında,
  - Anadolu’da ayaklanmalar çıkmasında etkili olmuşlardır.
  - Misakımillî kararının alınması üzerine İstanbul Hükûmeti üzerindeki baskılarını artırmışlardır.
  - Londra Konferansı’na TBMM’nin yanı sıra İstanbul Hükûmetini de çağırmışlardır.
  İtilaf Devletlerinin bu girişimleri ile gerçekleştirmek istedikleri amaçlar Arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Kurtuluş Savaşı’nı engellemek
  B) Barışı bir an önce sağlamak
  C) Türk milleti arasında ikilik çıkarmak
  D) İşgalleri kolaylaştırmak
   SEÇ
 5. TBMM Hükûmetinin Londra Konferansı’na katılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) İstanbul Hükûmeti ile işbirliği yapmak
  B) Bağımsızlık savaşı verdiğimizi dünya kamuoyuna açıklamak
  C) Hukuki varlığını İtilaf Devletlerine kabul ettirmek
  D) Barış yanlısı olduğunu kanıtlamak
   SEÇ
 6. Kuvayımilliye birliklerinin aşağıdakilerden hangisi karşısında başarısızlığa uğraması düzenli orduların kurulmasını zorunlu kılmıştır?
  A) İngiltere
  B) Yunanistan
  C) Kuva-i İnzibatiye
  D) Fransa
   SEÇ
 7. Sovyet Rusya ile TBMM arasındaki ilk görüşmeler Mayıs 1920’de başladığı hâlde, Moskova Antlaşması Birinci İnönü Muharebesi’nin kazanılmasından sonra 16 Mart 1921’de imzalanmıştır.
  Antlaşma sürecinin uzaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) TBMM’nin İstanbul Hükûmetiyle ilişkilerini koparması
  B) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarının sona ermesi
  C) Meclise karşı çıkan ayaklanmaların devam etmesi
  D) Rusya’nın Anadolu hareketinin başarısından emin olmaması
   SEÇ
 8. TBMM Hükûmeti, Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra Londra Konferansı’na katıldı. Konferans devam ederken Sovyet Rusya ile de Moskova’da görüşmeler yapıldı. TBMM Misakımillî’nin Sovyet Rusya tarafından kabul edilmesini sağladı. Buna göre;
  I. Doğu sınırında güvenlik sağlanmıştır.
  II. Sevr Antlaşması’nın geçersizliği Sovyet Rusya tarafından kabul edilmiştir.
  III. Düzenli ordu çalışmaları başlatılmıştır.
  IV. TBMM dış politikada etkili olmaktadır.
  bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) III ve IV
  D) I, II ve IV
   SEÇ
 9. II. İnönü Zaferi’nden sonra Türk ordusu, Batı Cephesi’nin güneyindeki Yunan kuvvetlerini yok etmek için Aslıhanlar ve Dumlupınar’a doğru harekete geçti ancak Yunan kuvvetlerini mağlup edemedi.
  Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Saldırının geç başlatılmış olması
  B) Yunanlıların İngilizlerden askerî destek alması
  C) Türk ordusunun saldırı gücünde olmaması
  D) Türk ordusunun ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması
   SEÇ
 10. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasından sonra Fransa TBMM ile Ankara Antlaşması’nı imzaladı. Fransa’nın antlaşmayı imzalamak için Sakarya Savaşı’nın sonucunu beklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Sevr Antlaşması’nın imzalanmasına karşı çıkması
  B) Misakımillî’yi kabul etmesi
  C) TBMM’nin gerçek gücünü görmek istemesi
  D) Kapitülasyonların kaldırılmasına karşı çıkması
   SEÇ
 11. Mustafa Kemal, Sakarya Savaşı’ndan sonra orduyu taarruz için hazır hâle getirmek istemiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan hazırlıklardan biri değildir?
  A) Başkomutanlık kanunu ile tanınan sürenin uzatılması
  B) Orduya taarruz eğitimi verilmesi
  C) Ulusal güçlerin seferber edilmesi
  D) Saltanatın kaldırılması
   SEÇ
 12. I. TBMM II. İstanbul Hükûmeti III. Fransa IV. Yunanistan V. İtalya
  Yukarıdaki siyasi güçlerden hangileri, Mudanya Ateşkes görüşmelerine katılmamıştır?
  A) I ve V
  B) II ve III
  C) III ve IV
  D) II ve IV
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi, Fransızların Güney Cephesi’nde başarısızlığa uğradığının bir kanıtı olarak gösterilemez?
  A) Maraş ve Urfa’nın halk tarafından kurtarılması
  B) Antep’in Fransızlara karşı 11 ay direnmesi
  C) İşgal ettiği yerleri Ankara Antlaşması ile boşaltması
  D) Ermenilerle işbirliği yapması
   SEÇ
 14. Mustafa Kemal’in 7-8 Ağustos 1921’de yayımladığı Tekalif-i Millîye Emirleri’nin bazı maddeleri şunlardır:
  - Yiyecek maddelerinin yüzde kırkına el konulacak,
  - Sahibi bulunamayan yiyecek ve giyeceklerin tamamına el konulacak,
  - Taşıt araçlarının yüzde yirmisine el konulacak.
  Bu maddelere bakıldığında Tekalif-i Millîye Emirleri ile ilgili olarak;
  I. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.
  II. TBMM tarafından yayımlanmıştır.
  III.Ulusal kaynakların kullanılması amaçlanmıştır.
  bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve III
  D) I ve II
   SEÇ
 15. Sakarya Savaşı sonucunda;
  - Kafkas Cumhuriyetleri ile 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması imzalandı.
  - Fransa ile 20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşması imzalandı.
  - İngiltere ile 23 Ekim 1921’de Esirlerin Değişimine ilişkin Sözleşme imzalandı.
  Bu gelişmeler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Batı sınırı belirlenmiştir.
  B) Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğu anlaşılmıştır.
  C) Güney sınırı Fransızlarla yapılan anlaşmayla belirlenmiştir.
  D) Doğu Cephesi kapanmıştır.
   SEÇ
 16. Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
  I. TBMM ile Yunanlılar arasındaki savaş sona erecektir.
  II. Doğu Trakya Yunanlılar tarafından boşaltılacaktır.
  III. İstanbul TBMM yönetimine bırakılacaktır.
  Bunlardan hangileri Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğinin İtilaf Devletleri tarafından da kabul edildiğinin kanıtıdır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
   SEÇ
 17. Kurtuluş Savaşı devam ederken Ankara’da Maarif (Eğitim) Kongresi toplanmıştır.
  Mustafa Kemal’in açış konuşmasını yapması ve kongreye büyük önem vermesi onun hangi özelliğiyle doğrudan ilişkilidir?
  A) Gerçekçi oluşuyla
  B) Eğitimci kişiliğiyle
  C) Açık sözlülüğüyle
  D) Mantıklı oluşuyla
   SEÇ
 18. Aşağıda verilen isimlerden İstiklal Marşı ile ilgili olanlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A) Rıza Nur- Mehmet Âkif
  B) Mehmet Âkif - Mustafa Necati
  C) Mehmet Âkif - Osman Zeki
  D) Osman Zeki - Hamdullah Suphi
   SEÇ