ANA SAYFA

Ya İstiklal Ya Ölüm Test

1 / 20
 1. Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması yapılarak doğu sınırlarının güvenliği kesin olarak sağlanmıştır. Fransa ise TBMM ile Ankara Antlaşması'nı yaparak Güney Cephesi'ni boşaltmıştır. Bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz?
  A) Osmanlı saltanatı sona ermiştir.
  B) Askeri başarılar, siyasal başarılara ortam hazırlamıştır.
  C) TBMM'nin dış politikada etkisi artmıştır.
  D) Yeni Türk Devleti, bağımsızlık mücadelesinde başarılı olmuştur.
   SEÇ
 2. I. İnönü Savaşının;
  I. Türk halkının TBMM'ye olan güvenini artırması
  II. itilaf Devletleri'nin TBMM'yi Londra Konferansına davet etmesi
  III. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması
  IV. Askere alım işlemlerinin hızlanması
  sonuçlarından hangileri, TBMM'nin Avrupa devletleri tarafından tanındığına kanıt olarak gösterilebilir?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) III ve IV
   SEÇ
 3. Mustafa Kemal Paşa, Sakarya zaferinden sonra yenilmiş olan düşmanı hemen takip edip, işgal edilen yerleri kurtarmak yerine, yaklaşık bir yıl süren taarruz hazırlıklarına başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın böyle bir yol izlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Yunanlıların savunma durumuna geçmesi
  B) İtilaf Devletleri'nin tepkisinden çekinmesi
  C) İstanbul Hükümeti'nin taarruzu desteklememesi
  D) Sakarya Meydan Savaşı'nda ordunun kaynaklarının çoğunun tükenmiş olması
   SEÇ
 4. İtilaf Devletleri, I. İnönü Savaşı'ndan sonra TBMM'yi Londra Konferansı'na çağırdığında Mustafa Kemal ve arkadaşları konferansta bir anlaşma olmayacağını biliyordu.
  Buna rağmen TBMM'nin Londra Konferansı'na temsilci göndermekle aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez?
  A) Türk halkının haklılığını dünya kamuoyuna duyurmayı
  B) Türk tarafının barış yanlısı olduğunu göstermeyi
  C) TBMM'nin uluslararası alanda tanınmasını sağlamayı
  D) Sevr Antlaşması'nı kabul ederek savaşı sona erdirmeyi
   SEÇ
 5. Kuvayı Milliye'nin,
  I. Suçlu gördükleri kişileri cezalandırmaları
  II. Bağımsız hareket etmeleri
  III. İşgallere karşı kurulmaları
  özelliklerinden hangisi veya hangileri düzenli ordunun kurulmasını zorunlu hale getirmiştir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
   SEÇ
 6. Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşacağını ve Misakı Milli'nin büyük ölçüde gerçekleşeceğini açıkça göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olamaz?
  A) Fransızların, Ankara Antlaşması ile Anadolu'nun işgalinden vazgeçip Güney Cephesi'ni boşaltması
  B) İtalyanların, Anadolu'dan tamamen çekilmesi
  C) Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın yapılarak doğu sınırının kesinlik kazanması
  D) Yunanlıların, Batı Anadolu'da kuvvetli savunma hatları kurması
   SEÇ
 7. • I. ve II. İnönü zaferleri sonunda Türk halkının TBMM'ye karşı güveni artmış, askere alım işlemleri hızlanmıştır.
  • Kütahya Eskişehir Savaşlarının kaybedilmesi üzerine düzenli ordunun kaldırılıp Kuvayı Milliye'nin yeniden kurulması, Meclisin Kayseri'ye taşınması gündeme gelmiştir.
  Bu iki olayın sonuçları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Kazanılan ve kaybedilen savaşların iç politikayı etkilediği
  B) Türk halkının TBMM'yi desteklemediği
  C) TBMM'nin otoritesinin yetersiz olduğu
  D) Kaybedilen savaşın kazanılan savaşlardan daha büyük olduğu
   SEÇ
 8. Mudanya Ateşkes Anlaşması, Türk milleti için diplomatik bir başarıdır.
  Ateşkes'in aşağıdaki sonuçlarından hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
  A) İstanbul ve Doğu Trakya'nın savaş yapılmadan kurtarılması
  B) Misakı Milli sınırlarına büyük ölçüde ulaşılması
  C) Boğazlar ve çevresinde İtilaf Devleti askerlerinin kalacak olması
  D) İstanbul'un yönetiminin TBMM'ye bırakılması
   SEÇ
 9. İtilaf Devletleri, I. İnönü Savaşı'nda Yunan ordularının başarısız olması üzerine düzenledikleri Londra Konferansı'na İstanbul Hükümeti'ni de çağırmışlardır. İstanbul Hükümeti'nin delegeleri arasında Mustafa Kemal Paşa'nın veya yetki vereceği bir kişinin de yer alabileceğini bildirmişlerdir.
  İtilaf Devletlerinin bu tutumları aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
  A) TBMM Hükümeti'nin varlığını tanımak istemediklerini
  B) Sevr Antlaşması'ndan tamamen vazgeçtiklerini
  C) İstanbul Hükümeti ile TBMM arasındaki ayrılığı sona erdirmek istediklerini
  D) Yunanistan'ı desteklemekten vazgeçtiklerini
   SEÇ
 10. Ermeniler, Gümrü Antlaşması ile, Kars ve çevresinin Türkiye'ye verilmesini kabul etmişlerdir. Ayrıca Doğu Anadolu'daki toprak isteklerinden vazgeçerek Misakı Milli'yi tanımışlardır.
  Bu bilgilere göre,
  I. TBMM, Ermenilere üstünlük sağlamıştır.
  II. Rusya ile TBMM arasında ittifak yapılmıştır.
  III. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları çıkmıştır.
  yargılarından hangisi veya hangilerine ulaşılamaz?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
   SEÇ
 11. Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasından sonra Sovyet Rusya ve Fransa; TBMM ile birer antlaşma yapmışlardır. İngiltere ise ateşkes ve barış önerisinde bulunmuştur.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermez?
  A) Kurtuluş Savaşı'nın amacına ulaşmakta olduğunu
  B) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları olduğunu
  C) TBMM'nin dış politikada saygınlığının arttığını
  D) İtilaf Devletleri ile Sovyet Rusya'nın birlikte hareket ettiğini
   SEÇ
 12. I. İnönü Savaşı'ndan sonra Türk halkının düzenli orduya güveni artmıştır. Bu zaferden sonra askere alım işleri hızlanmış, askerden kaçmalar da azalmıştır. Buna göre I. İnönü zaferinin aşağıdakilerden hangisine doğrudan katkıda bulunduğu savunulabilir?
  A) İnkılap hareketlerinin kolaylaşmasına
  B) Saltanat ve halifeliğin kaldırılmasına
  C) Devletin savunma gücünün artmasına
  D) Ermeni sorununun çözüme kavuşturulmasına
   SEÇ
 13. Aşağıdaki diyagramda Kurtuluş Savaşı sırasındaki bazı gelişmeler verilmiştir: Kuvayı Milliyeden düzenli orduya geçilmesi + Tekalifi Milliye Emirlerinin yayınlanması + Doğu ve Güney Cephelerinin kapanması = ?
  Buna göre, diyagramdaki "?" yerine aşağıdaki yargılardan hangisi getirilmelidir?
  A) II. İnönü Savaşı'nı Türkler kazanmıştır.
  B) Batı Cephesi güçlenmiştir.
  C) Cumhuriyet ilan edilmiştir.
  D) Anadolu'da kongreler düzenlenmiştir.
   SEÇ
 14. Mudanya Ateşkesi ile, istanbul ve Boğazların idaresi TBMM'ye bırakılmıştır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Osmanlı Devleti'nin sona erdiğine
  B) Birinci Dünya Savaşı'nın sona erdiğine
  C) İtilaf Devletleri arasında çatışmalar yaşandığına
  D) Sevr Antlaşması'nın uygulanmaya başlandığına
   SEÇ
 15. Mustafa Kemal, II. İnönü Savaşı'ndan sonra Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta, "...Siz orada yalnız düşmanı değil, aynı zamanda milletin kötü giden talihini de yendiniz. Düşmanın yurdumuzda yayılma hırsı, direncinizin ve yurtseverliğinizin yalçın kayalarına çarparak paramparça oldu." demiştir. Mustafa Kemal'in gönderdiği bu telgrafa dayanarak II. İnönü Savaşı için, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) II. İnönü Savaşı'nı Türkler kazanmıştır.
  B) İsmet İnönü büyük bir komutandır.
  C) İsmet İnönü, II. İnönü Savaşı'ndan sonra Meclis başkanlığına seçilmiştir.
  D) II. İnönü Savaşı Türk halkının mücadele isteğini artırmıştır.
   SEÇ
 16. • I. İnönü Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri, TBMM'yi Londra Konferansı'na çağırmışlardır.
  • II. İnönü Savaşı'ndan sonra İtalya, Anadolu'yu boşaltmaya karar vermiştir.
  • Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri, TBMM'ye ateşkes ve barış önerisinde bulunmuşlardır.
  Bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Türk milli mücadelesi başarıya ulaşma yolundadır.
  B) Kazanılan başarılar TBMM'nin saygınlığını artırmaktadır.
  C) TBMM'nin başarıları İtilaf Devletleri arasında ayrılıklara yol açmıştır.
  D) Osmanlı Devleti, TBMM'yi desteklemiştir.
   SEÇ
 17. • 10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması ile Anadolu'nun bir kısmı İtalya ve Yunanistan'a verildi.
  • Sakarya Savaşı'ndan sonra İtalya ve Fransa Anadolu'yu boşalttı.
  • Fransa, 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması ile TBMM'yi tanıdı.
  Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Anadolu'nun işgal tehdidiyle karşı karşıya kaldığı
  B) İtilaf Devletleri'nin Sevr Antlaşması'nın uygulanamayacağını anladığı
  C) itilaf Devletleri arasında zamanla görüş ayrılıklarının çıktığı
  D) İngiltere ve Yunanistan'ın amacına ulaştığı
   SEÇ
 18. Türk ordularının Doğu ve Güney cephelerinde ki işgalci devletlere karşı başarıları sonrasın da, Batı Cephesinde yapılan Birinci İnönü Savaşı'nı da kazanmış olmaları, İtilâf Devletlerini telaşlandırmış, ortaya çıkan bu yeni durumu görüşüp değerlendirmek ve Sevr Antlaşması'nı yeniden gözden geçirerek Türklere kabul ettirmek için Londra'da bir konferans düzenleme kararı almışlardı. İtilaf Devletleri bu konferansa İstanbul Hükümetiyle birlikte TBMM'yi de çağırmışlardır. İtilaf Devletlerinin bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle daha iyi açıklanabilir?
  A) Osmanlı Hükümeti ile TBMM arasındaki sorunları çözmek
  B) iki tarafı birbirine düşürerek Sevr Antlaşmasını Türklere kabul ettirmek
  C) Sevr Antlaşmasının maddelerini yeniden belirleyecek komisyonu oluşturmak
  D) Yeni kurulacak olan Türk devletinin oluşum şartlarını görüşmek
   SEÇ
 19. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan son ra Kuvayı Milliye birliklerinin yerine düzenli bir ordunun kurulması ciddî olarak ele alındı. Bu nunla hem ilerleyen düşmanın karşısına daha güçlü çıkılacak, hem de Kuvayı Milliyenin yapısından kaynaklanan düzensizlikler önlene cekti. Yapılan üzenlemelerle, Kuvayı Milliye birlikleri Millî Savunma Bakanlığına bağlandı. Böylece Kuvayı Milliye hareketi son buldu.
  Bu bilgiler, aşağıda verilenlerden hangisine bir kanıt oluşturmaz?
  A) Kuvayı Milliye ruhunun sona erdiğine
  B) Millî güçlerin birleştirilmek istendiğine
  C) Millî mücadelenin tek elden yürütülmek istendiğine
  D) Kuvayı Milliye birliklerinin yetersiz görüldüğüne
   SEÇ
 20. Kurtuluş Savaşı sırasında;
  • Maraş, Antep, Urfa gibi illerin kendi çabalarıyla düşman işgalinden kurtulması
  • Halkın Tekalifi Milliye Emirlerine uyması
  • Düzenli orduya katılan asker sayısının sürekli artması gelişmeleri aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?
  A) Halkın kurtuluş mücadelesine inandığına
  B) Düşman işgalinin uzun sürdüğüne
  C) Yabancı işgal ve müdahalesinin kısa zamanda sona erdiğine
  D) İstanbul Hükümeti ile TBMM'nin bazı konularda birlikte hareket ettiğine
   SEÇ