ANA SAYFA

Ya İstiklal Ya Ölüm Testi

1 / 20
 1. Gümrü Antlaşması ile,
  • Kars, Ardahan ve Sarıkamış Türkiye'ye bırakıldı.
  • Ermeniler, Doğu Anadolu'daki toprak taleplerinden vazgeçtiler.
  • Ermenistan, TBMM'yi tanıdı.
  Buna göre, Gümrü Antlaşması için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) TBMM diplomatik bir başarı kazanmıştır.
  B) Ermeni sorunu büyük ölçüde çözülmüştür.
  C) İşgal altındaki toprakların bir kısmı kurtarılmıştır.
  D) Ermeni Devleti ortadan kalkmıştır.
   SEÇ
 2. Fransa, I. Dünya Savaşı'ndan sonra Çukurova ve Güneydoğu Anadolu'nun önemli bir kısmını işgal etmişti. Türk halkının şiddetli direnişi karşısında zor anlar yaşamış, TBMM kuvvetlerinin I. ve II. İnönü Savaşlarında Yunanlıları yenme si üzerine TBMM ile anlaşmak üzere Ankara'ya bir elçi göndermiştir. Ancak bu sırada düzenli ordunun Kütahya - Eskişehir Savaşlarını kaybetmesi üzerine görüşmeleri kesmiştir. TBMM'nin Sakarya zaferinden sonra görüş meleri yeniden başlatan Fransa, Ankara Antlaşması ile Güneydoğu Anadolu'dan çekilmeyi kabul etmiştir.
  Yalnızca bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Ülkenin bütünlüğü, milletin bağımsızlığı askeri başarılar sonunda kazanılmıştır.
  B) Askeri başarılar diplomatik başarılara ortam hazırlamıştır.
  C) Fransa, Sakarya Savaşı'nda TBMM'yi desteklemiştir.
  D) TBMM'nin askeri başarıları Fransa'nın emellerinden vazgeçmesine neden olmuştur.
   SEÇ
 3. Kütahya - Eskişehir Savaşlarının yenilgiyle sonuçlanması üzerine TBMM, başkomutanlık yetkisiyle birlikte meclisin yetkilerini bir süreliğine de Mustafa Kemal'e vermiştir.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisini gös-termektedir?
  A) Meclisin dağıtılacağını
  B) Mücadelenin kazanılmasına olan inancın yitirildiğini
  C) Mustafa Kemal'e güvenildiğini
  D) Milli egemenliğin gerçekleştirilmesinden vazgeçildiğini
   SEÇ
 4. İtilaf Devletleri, Birinci İnönü Muharebesi sonunda ilk defa TBMM'yi Londra Konferansı'na davet ettiler. Amaçları Sevr Antlaşması'nı küçük değişikliklerle Türk tarafına kabul ettirmekti. Mustafa Kemal, Londra Konferansı'nın bir sonuç vermeyeceğini ve Türk kurtuluşunu sağlamayacağını bildiği halde TBMM adına bir heyet gönderdi.
  Mustafa Kemal, bu davranışı ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?
  A) Osmanlı Hükümeti'nin yanında olduğunu göstermek
  B) Türk ulusal davasını dünya kamuoyuna duyurmak
  C) Anadolu'da isyanların çıkmasını önlemek
  D) Batılı devletlerden ekonomik yardım alabilmek
   SEÇ
 5. Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra;
  • Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile Kars Antlaşması imzalanarak, doğu sınırları kesinleşmiş ve sınırların güvenliği sağlanmıştır.
  • Fransa ile Ankara Antlaşması yapılarak, güney cephesi kapanmış ve sınırların güvenliği sağlanmıştır.
  Buna göre, Kars ve Ankara Antlaşmasının Batı Cephesi açısından en önemli faydasının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
  A) TBMM'nin yaptığı antlaşmalar olmasının
  B) Doğu ve güneydeki birliklerin Batı Cephesi'ne kaydırılmasına ortam hazırlamasının
  C) Ermeni sorununun çözümüne katkı sağlamasının
  D) Fransa ile yapılan savaşın sona ermesinin
   SEÇ
 6. İtilaf Devletleri, TBMM'nin doğuda Ermenilere, güneyde Fransızlara, batıda Yunanlılara karşı elde ettiği başarılar üzerine Londra'da bir konferans düzenlemişlerdir. TBMM'nin de davet edildiği konferansta, Sevr Antlaşması'nın bazı maddeleri gözden geçirilmiştir.
  Buna göre, Londra Konferansının toplan-ması ve yapılan görüşmeler aşağıdakiler-den hangisini kanıtlamaktadır?
  A) Sevr Antlaşması'nda değişiklikler yapılabileceğini
  B) TBMM'nin bütün isteklerinin kabul edileceğini
  C) Misak-ı Milli kararlarının aynen uygulanacağını
  D) Sevr Antlaşması'nın daha da ağırlaştıracağını
   SEÇ
 7. Birinci İnönü Muharebesi sonunda Sovyetler Birliği ile TBMM arasında sınırları belirleyen ve dostane ilişkiler kuran bir antlaşma imzalandı. Sakarya zaferinden sonra da Türkiye - Suriye sınırını çizen ve Fransızların işgal ettikleri yerlerden çekilmesini öngören Ankara Antlaşması imzalandı. Kurtuluş Savaşı'na ilişkin bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
  A) Askeri başarıları diplomatik başarılar izlemiştir.
  B) Ulusal mücadelenin haklılığı Batılı devletler tarafından kabul edilmiştir.
  C) TBMM ilk askeri başarısını Sovyetler Birliği'ne karşı kazanmıştır.
  D) Anadolu'daki tüm işgaller sona ermiştir.
   SEÇ
 8. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Kurtuluş Savaşı sırasında alınan kararların halka duyurulmasına doğrudan katkıda bulunmamıştır?
  A) Anadolu Ajansı'nın kurulması
  B) Temsil Heyeti'nin İrade-i Milliye gazetesini çıkarması
  C) Kuvayı Milliye birliklerinin kurulması
  D) Hakimiyet-i Milliye gazetesinin çıkarılmaya başlanması
   SEÇ
 9. Sakarya Meydan Savaşı'ndan önce Başkomutan olan Mustafa Kemal'in yayınladığı Tekalif-i Milliye Emirlerine göre;
  • Her aile bir çift çarık, çorap ve bir takım elbise verecek
  • Bütün teknik elemanlar ordu hizmetine girecek
  • Herkes elindeki silah ve cephaneyi üç gün içinde orduya teslim edecekti.
  Buna göre, Tekalif-i Milliye Emirleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Ordunun eksiklerinin giderilmek istendiği
  B) Milli seferberlik özelliği taşıdığı
  C) Halkın topyekün mücadeleye çağrıldığı
  D) İlk kez devletçilik ilkesinin uygulandığı
   SEÇ
 10. Kurtuluş Savaşının önemli aşamalarından biri olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos sabahı Türk topçusunun ateşiyle başladı. 30 Ağustosla Başkomutan Mustafa Kemal Paşanın sevk ve idare ettiği meydan muharebesiyle düşman kuvvetleri büyük ölçüde imha edildi. Başkomutan hem kaçan Yunan kuvvetlerini takip etmek hem de onların toparlanmalarına fırsat vermemek için 1 Eylül 1922 günü "Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri!" emrini verdi.
  Buna göre, Büyük Taarruzun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türk ordusunun güçlenmesi için zaman kazanmak
  B) Yunanlıları tamamen Anadolu topraklarından atmak
  C) Yunan ordusuna karşı savunma hattı oluşturmak
  D) itilaf devletlerini oyalamak
   SEÇ
 11. Mustafa Kemal Paşa, "Tam bağımsızlık bizim bugün üzerimize aldığımız görevin ruhudur. Haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. Bunu elde etmeden barış ve huzura kavuşacağımız kanısında değiliz. Eğer millet buna razı olsaydı, iki yıldan beri süren bu savaşa hiç gerek kalmazdı." demiştir.
  Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdaki antlaşma-lardan hangisine tepki gösterdiği söylene-bilir?
  A) Mudanya Ateşkes Anlaşması'na
  B) Sevr Antlaşması'na
  C) Kars Antlaşması'na
  D) Moskova Antlaşması'na
   SEÇ
 12. I. İnönü Savaşı'nın kazanılması halkın, TBMM'ye ve düzenli orduya olan güvenini artırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekler?
  A) Londra Konferansı'nın yapılması
  B) II. İnönü Savaşı'nın yapılması
  C) Askere alım işlemlerinin hızlanması ve askerden kaçmaların azalması
  D) İngilizlerin Yunan ordusunu desteklemesi
   SEÇ
 13. TBMM'nin Doğu, Güney ve Batı Cephelerinde kazandığı başarılar İtilaf Devletleri'nin Anadolu'nun işgali konusunda görüş ayrılıklarına düşmelerine neden olmuştur. Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonraki gelişmelerden hangisi bu durumun en önemli kanıtıdır?
  A) Fransa'nın, TBMM ile Ankara Antlaşması'nı yapıp Güneydoğu Anadolu'dan çekilmesi
  B) Yunanlıların savunma durumuna geçmesi
  C) Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'la Kars Antlaşması'nın imzalanması
  D) Mustafa Kemal'e mareşallik rütbesi verilmesi
   SEÇ
 14. Büyük Taarruz sonunda elde edilen başarılar, Türk Milli Mücadelesi'nin amacına ulaşmasını sağlamış, işgalci güçler Türk yurdunda barınamayacaklarını kabullenmişlerdir. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu durumun kanıtıdır?
  A) Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın yapılması
  B) Saltanatın kaldırılması
  C) Mustafa Kemal'in Başkomutan olması
  D) İstanbul Hükümeti'nin TBMM'yi tanıması
   SEÇ
 15. Yunanlılar, Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra işgal ettikleri yerleri ellerinde tutabilmek için geniş çaplı savunma hatları oluşturmuşlardır. Yunanlıların bu tutumu aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
  A) Türk ordusunun gücünün tükendiğini
  B) Ele geçirdikleri yerlerde verimli toprakların olduğunu
  C) Taarruz üstünlüğünü kaybettiklerini
  D) İtilaf Devletleri'nin, Yunanlıları desteklemekten vazgeçtiklerini
   SEÇ
 16. I. İnönü Savaşı sonunda;
  I. İtilaf Devletleri, TBMM'yi Londra Konferansı'na davet etmişlerdir.
  II. Türk halkının düzenli orduya güveni artmış, askere alım işlemleri hızlanmıştır.
  III. Sovyet Rusya ile diplomatik görüşmeler başlamış ve Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
  Bu gelişmelerden hangisi ya da hangileri TBMM'nin dış politikadaki etkinliğinin arttığını gösterir?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 17. Atatürk; Büyük Taarruzdan sonra; “Bu eser, Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık düşüncesinin ölmez bir anıtıdır.” Demiştir. Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangileri arasındaki etkileşimi vurgulamıştır?
  A) Bağımsızlık – Zafer
  B) Cumhuriyet - Dayanışma
  C) Savaş – İnkılaplar
  D) Kuvayı Milli - Düzenli ordu
   SEÇ
 18. Kurtuluş Savaşı sırasında;
  • Maraş, Antep, Urfa gibi illerin kendi çabalarıyla düşman işgalinden kurtulması
  • Halkın Tekalif-i Milliye Emirlerine uyması
  • Düzenli orduya katılan asker sayısının sürekli artması gelişmeleri aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?
  A) Halkın kurtuluş mücadelesine inandığına
  B) Düşman işgalinin uzun sürdüğüne
  C) Yabancı işgal ve müdahalesinin kısa za-manda sona erdiğine
  D) İstanbul Hükümeti ile TBMM'nin bazı ko-nularda birlikte hareket ettiğine
   SEÇ
 19. I. ve II. İnönü Savaşları, Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz'un kazanılması İtilaf Devletleri arasında Anadolu'nun işgali konusunda anlaşmazlıklar çıkmasına neden olmuş, itilaf Devletleri arasında kesin ayrılıklar başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtı olamaz?
  A) İngiltere'nin, Yunanistan'ı desteklemesi
  B) Fransa'nın, Sakarya Savaşı sonunda TBMM ile Ankara Antlaşması'nı yapması
  C) Fransa'nın, Büyük Taarruz'dan sonra İngiltere’nin TBMM'ye karşı destek çağrılarını kabul etmemesi
  D) II. İnönü Savaşı'ndan sonra İtalyanların Anadolu'dan çekilmesi
   SEÇ
 20. Moskova Antlaşması'nda;
  • Sovyet Rusya, TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıyacaktır.
  • İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.
  • Sovyet Rusya, Batum'un Gürcistan'a verilmesi şartıyla TBMM'nin Gürcistan ve Ermenistan'la yaptığı antlaşmaları tanıyacaktır.
  Buna göre Moskova Antlaşması ile ilgili, I. Taraflar siyasal alanda birbirini tanımıştır. II. Sınır sorunları karşılıklı olarak çözülmüştür. III. Misak-ı Milli tamamen gerçekleşmiştir. yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz?
  A) Yalnız l
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I, II ve III
   SEÇ