ANA SAYFA

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.TEOG Hazırlık Sınavı

1 / 20
 1. Hz. Muhammed, güvenilir bir insandı. Herkese karşı merhametli, şefkatli ve hoşgörülü idi. İnsanlara değer verir, verdiği sözü mutlaka yerine getirirdi. Ayrıca o, yaşadığı cahiliye toplumunun kötü gelenek ve göreneklerinden uzak kalmış; yalan, haksızlık gibi kötü davranışlardan kaçınmıştır.
  Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi bu metinle ilişkili değildir?
  A) “O’nun ahlakı, Kur’an ahlakı idi.” (Hadis-i Şerif)
  B) “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (Hadis-i Şerif)
  C) “Allah’ın Resulü’nde sizin için uyulması gerekli güzel örnek vardır.” (Ahzab suresi, 21. ayet)
  D) “Ben ancak bir kulum, insanım. Ben de yer ve içerim.” (Hadis-i Şerif)
   SEÇ
 2. Peygamberimize saygı için söylenen; “Sallallahu aleyhi vesellem” ifadesi ne anlama gelir?
  A) Allah’tan ona selam ve iyilik olsun.
  B) Allah onun ümmetini artırsın.
  C) Allah ona merhamet etsin.
  D) Allah ondan razı olsun.
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize karşı görevlerimiz arasında yer almaz?
  A) Adını saygıyla anmak
  B) Ahlakını örnek almak
  C) Onun gibi giyinmek
  D) Onu sevmek
   SEÇ
 4. Kur’an-ı Kerim’de “güzel söz” ve “kötü söz” aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir?
  Güzel Söz Kötü Söz
  A) Devamlı meyve veren ağaç Kökü olmayan ağaç
  B) Bol ürün veren tarla Ürün vermeyen tarla
  C) Kokusu ve tadı güzel meyve Kokusuz, tadı acı meyve
  D) Kârlı ticaret Zarar eden ticaret
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf Edebiyatı’nda eser veren Türk büyüklerinden değildir?
  A) Hoca Ahmet Yesevî
  B) Süleyman Çelebi
  C) Hacı Bektaş Veli
  D) Hacı Arif Bey
   SEÇ
 6. Ayetel Kürsi’de yer alan ve Yüce Allah’ın sıfatlarından olan “Hayy” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Diri ve canlı olan
  B) Her şeyi gören
  C) Yaratan ve rızık veren
  D) Sonsuz güç sahibi olan
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi “taassub”a örnek oluşturmaz?
  A) Başkalarının inanç, düşünce ve görüşlerine saygı göstermemek
  B) Başkalarına ait görüşlerin doğru ve gerçeklik payı olduğunu kabul etmemek
  C) Kendi düşüncelerinin doğru, tartışılmaz ve kesin olduğunu iddia etmek
  D) Kendi fikir, kanaat ve inançlarının doğruluğunu savunmak
   SEÇ
 8. Suyun buharlaşması ve buharın sıvı hâldeki yoğunlaşmasıyla yağmurun; katı haldeki yoğunlaşmasıyla da kar ve dolunun oluşması gibi olaylar aşağıda verilen evrenin yasalarından hangisi kapsamında değerlendirilebilir?
  A) Biyolojik yasalar
  B) Fiziksel yasalar
  C) Sosyolojik yasalar
  D) Toplumsal yasalar
   SEÇ
 9. “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirerek ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre âmade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.” (Bakara suresi, 164. ayet)
  Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
  A) Allah’ın varlığının çeşitli delillerine
  B) Allah’ın düşünmeyi teşvik ettiğine
  C) Allah’ın merhametli olduğuna
  D) Allah’ın güç ve kudretine
   SEÇ
 10. “Bir inanç ve düşünceye körü körüne bağlanmak ve ondan başkasını kabul etmemek”
  şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Taklit
  B) Taassup
  C) Teslimiyet
  D) Fikir hürriyeti
   SEÇ
 11. “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)
  Bu ayette yer alan “ölçü” kelimesi ile aşağıdaki kavramlardan hangisi kastedilmiştir?
  A) Kader
  B) İrade
  C) Tevekkül
  D) Ecel
   SEÇ
 12. İnsanın yaptığı işlerden sorumlu tutulması, aşağıdakilerden hangisinin varlığına bağlıdır?
  A) Seçme hürriyetinin
  B) Kişisel kabiliyetlerinin
  C) Aldığı eğitimin
  D) Dini tercihinin
   SEÇ
 13. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “Kelime-i Tevhid”in anlamı verilmiştir?
  A) Allah’ın hiçbir dengi yoktur.
  B) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
  C) Allah doğmamış ve doğurmamıştır.
  D) Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun elçisidir.
   SEÇ
 14. Aşağıdaki davranışların hangisinden dolayı insan, öldükten sonra da sevap kazanmaya devam eder?
  A) Nafile namaz kılmak
  B) Faydalı ilim bırakmak
  C) Üç ayları oruçlu geçirmek
  D) Ana-babaya iyi davranmak
   SEÇ
 15. Allah Kur’an’da “güzel ve iyi işleri” ne olarak isimlendirmiştir?
  A) Farz
  B) Sünnet
  C) Salih amel
  D) Sünnetullah
   SEÇ
 16. Peygamberimiz “Sizin en hayırlınız, dünyası için ahiretini terk etmeyen, ahireti için de dünyasını terk etmeyen, her ikisi için çalışan ve insanlara yük olmayandır.” buyurmuştur.
  Peygamberimiz bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
  A) Dünya-ahiret dengesinin
  B) İman-ibadet ilişkisinin
  C) Tevekkül anlayışının
  D) Ahiret inancının
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi laikliğin özelliklerinden biri değildir?
  A) Tüm yurttaşlara kanun önünde eşitlik sağlanması
  B) Devlet yönetiminde dini kurallara da yer verilmesi
  C) Bireylere din ve vicdan hürriyetinin sağlanması
  D) Millî birlik ve beraberliğe katkı sağlaması
   SEÇ
 18. . “Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol”
  M. Akif Ersoy
  Yukarıdaki beyitte aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
  A) Kader
  B) Kaza
  C) Tevekkül
  D) İbadet
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki farklılıkların temel nedenleri arasında yer almaz?
  A) Siyaset
  B) Ekonomi
  C) Ortam ve kültür
  D) Mezheplerin ortaya çıkışı
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi tüm dinlerde yer alan evrensel öğütler arasında yer almaz?
  A) İyilik ve yardımseverlik
  B) Tek tanrıya inanma
  C) Çevreyi koruma
  D) Doğruluk
   SEÇ