ANA SAYFA

Ses Bilgisi Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde büyük ün¬lü uyumuna aykırı bir sözcük vardır?
  A) Kızılırmak parça parça olaydın,
  B) Her parçamı bir diyara salaydın,
  C) Sen de benim gibi öksüz kalaydın,
  D) Kızılırmak n'ittin allı gelini?
   SEÇ
 2. "Leyla Hanımın ikinci damadı, son derece zengin bir ailenin tek oğluydu." cümlesinde aşağıdaki-lerden hangisi yoktur?
  A) Ünsüz benzeşmesi
  B) Ünsüz yumuşaması
  C) Kaynaşma
  D) Ünlü düşmesi
   SEÇ
 3. "Bir müddet, bu projenin ortaya çıkaracağı olum-suzluklardan söz ettik ve bütün ihtimal¬leri tek tek tartıştık." cümlesinde geçen aşağıdaki söz-cüklerden hangisi Türkçenin ses yapısına uyar?
  A) müddet
  B) projenin
  C) ortaya
  D) ihtimalleri
   SEÇ
 4. "Tertemiz bir şehir olan Bolu yarın bayramı kut-layacak." cümlesinde geçen altı çizili sözcük-lerden hangisinin vurgusu farklı hecededir?
  A) tertemiz
  B) şehir
  C) Bolu
  D) yarın
   SEÇ
 5. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde daha fazla ulama vardır?
  A) Bugünün işini yarına bırakma.
  B) Al elmaya taş atan çok olur.
  C) El üstünde gömlek eskimez.
  D) Bir sürçen atın başı kesilmez.
   SEÇ
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçük sesli uyumu kuralına uymayan sözcük vardır?
  A) Birinci üniteyi bitirdik.
  B) Yarışmacı, kupasını aldı.
  C) Çocuğun gözleri deniz mavisi idi
  D) Gözlerim uzaklara takılı kaldı.
   SEÇ
 7. "Söyleyeceklerim keyfinizi kaçırabilir." cüm-lesinde geçen altı çizili sözcükteki ses olayının benzeri aşağıdakilerin hangisin¬de vardır?
  A) Sırrını bir tek bana anlattı.
  B) Yıllık izni sadece iki haftaymış.
  C) Aradığın dosyayı bulabildin mi?
  D) Soruların çoğunu cevaplayamadık.
   SEÇ
 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?
  A) Rüzgârda savrulan şapkasını yere düş¬meden tuttu.
  B) Bizim takım bu maçı da kaybetti.
  C) Uzun yıllar memleketimden uzak yaşa¬dım.
  D) Sonunda arkadaşımın fikrini ben de be-nimsedim.
   SEÇ
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeş-mesi vardır?
  A) Çalışmalarında, etrafındakilerden de yardım alıyordu.
  B) Pazarda satamadığı malları, akşama evine götürüyordu.
  C) Yeni okuluma ve arkadaşlarıma yavaş yavaş alışıyorum.
  D) Bizim köyde bu olayı duymayan kimse kalma-mıştı.
   SEÇ
 10. Toprağa sızıyor su
  Güneş çıkınca kuruyacak
  Zaman ne çabuk geçer
  Hayat, göz açıp kapamak
  Dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
  A) Ulama
  B) Kaynaşma
  C) Ünsüz benzeşmesi
  D) Ünsüz yumuşaması
   SEÇ
 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeş-mesi yoktur?
  A) Akşam sisi kısa bir süre sonra dağıldı.
  B) Balıkçılar ağlarını yavaş yavaş topluyor¬du.
  C) Kafiledeki herkes sıcaktan şikâyetçiydi.
  D) Biraz ileride yol, iyice daralmıştı.
   SEÇ
 12. "Loş ve dar bir dere boyunca, üst üste yuka¬rıya doğru tırmanan kara kara evleriyle pek sert ve haşin bir siması vardı o mahallenin." cümlesinde büyük ünlü uyumuna uyma¬yan kaç tane sözcük kullanılmıştır?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
   SEÇ
 13. Artık bir çiçeği düşünürken ürpermek yok
  Gülmek, umut etmek, özlemek
  Ya da mektup beklemek
  Gözleri yatırıp ıraklara.
  Yukarıdaki dizelerin kaç yerinde ulama yapıla-bilir?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
   SEÇ
 14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yu-muşamasına uğramış bir sözcük vardır?
  A) Zambaklar en ıssız yerlerde açar,
  B) Ve vardır her vahşi çiçekte gurur.
  C) Bir mumun ardını bekleyen rüzgâr,
  D) Işıksız ruhumu sallar da durur.
   SEÇ
 15. "Birkaç gündür yüzü gülmüyor." cümlesinde ge-çen altı çizili sözcükteki ses olayı aşağıdakile-rin hangisinde vardır?
  A) Doğum gününde kendisine oyuncak alınmasını istiyordu.
  B) İki arkadaş, kütüphanede ders çalışıyor¬du.
  C) Çok çalıştığı için her yıl, sınıfını takdirle ge-çiyordu.
  D) Ayda bir iki defa eski komşularını ziyaret ediyordu.
   SEÇ
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?
  A) Ne zaman gelmeyi düşünüyorsunuz?
  B) Çiçekleri balkondan içeri alır mısınız?
  C) Kapının önünde toplananlara polis mü¬dahale etti.
  D) Az önce arka odadan sesi geliyordu.
   SEÇ
 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türeme-sine uğramış bir sözcük vardır?
  A) Hakkımı almak için savaşacağım.
  B) Akıllı bir insan olduğu hemen anlaşılıyor.
  C) Söylenenler karşısında fazla sabrede¬medi.
  D) Olayın anlaşılmayacak bir tarafı yoktu.
   SEÇ
 18. "Yere düşen çocuğun dizi kanıyordu." cüm-lesindeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
  A) Yaz tatilini arkadaşlarıyla birlikte geçir¬mek istiyormuş.
  B) Yaşadıklarından sonra sahip olduklarının de-ğerini daha iyi biliyordu.
  C) Bu makine çok küçük, ama yine de işimize ya-rıyor.
  D) Görüşme yapmak için sıramızın gelmesi¬ni bekliyoruz.
   SEÇ