Test Çöz,6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

6. Sınıf Sınavlar Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Yazılısı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
24 Aralık 2019 Salı 18:56
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1111
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir?   
A) Uygurlar 
B) Gazneliler 
C) Karahanlılar 
D) Selçuklular 
Soru 2 
“Orta Asya’nın özellikleri, bozkır kültürünün ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bozkır kültürü, Türkler arasındaki sosyal ve ekonomik yapıyı şekillendiren temel faktördür. Doğaya karşı verilen mücadele Türklere sosyal, siyasi, askerî yetenekler kazandırmıştır. Bu sayede Orta Asya, dünya tarihinin büyük cihangirlerinin vatanı olmuştur.” 

Orta Asya’nın hangi yapısı Türkleri daha çok etkilemiştir?   
A) Sosyal yapısı 
B) Kültürel yapısı 
C) Coğrafi yapısı 
D) Tarihi yapısı 
Soru 3 
I. Mevlânâ Celâleddini Rûmî 

II. Hacı Bektaşı Veli 

III. Firdevsî 

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçukluları Dönemi’nde yaşayan düşünürlerdendir?     
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) I, II ve III 
D) I ve III 
Soru 4 
Türk milletinin her yıl milli bayramları coşkuyla kutlaması millet olarak hangi bilinci kazandığını gösterir?     
A) Dil 
B) Sanat 
C) Tarih 
D) Din 
Soru 5 
Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar?     
A) Okulumuzda tanınan her şey. 
B) Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey. 
C) Ailemizin bize verdiği eğitim. 
D) Toplumda uymamız gereken kuralların bütünü. 
Soru 6 
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?     
A) İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz. 
B) İnsanlar doğuştan bu haklara sahip değildirler. 
C) İnsan hakları kişilere aittir. 
D) İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir. 
Soru 7 
Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin varlıkları, Anadolu’nun fethini ve Türkleştirilmesini kolaylaştırmıştır. Sonuçta hepsi Türkiye Selçuklularının egemenliğine girmişlerdir. 
I. Anadolu Türk kültürüne katkıda bulundular. 

II. Malazgirt Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’nin yanında yer aldılar. 

III. Anadolu’nun fethini kolaylaştırdılar. 

İlk Türk Beylikleri ile ilgili verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir?   
A) Yalnız III 
B) Yalnız I 
C) I, II ve III 
D) I ve III 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biri değildir? 
A) Boylar arası mücadele 
B) Dünyayı fethetme arzusu 
C) Otlakların yetersizliği 
D) Çin entrikaları 
Soru 9 
Hicretten sonra Medine’de gerçekleşen Muhacir-Ensar kardeşliği Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamıştır. Ayrıca farklı dinî grupların da dâhil olduğu Medine Sözleşmesi toplumsal barışı sağlamıştır. Hicret’ten önce ismi Yesrib (nahoş) olan şehre Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından Medine ismi verilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) Medine’de ilk olarak mescit inşa ettirmiştir. Peygamber Mescidi olarak anılan bu mescit hem bir ibadet yeri hem de idari işlerin görüldüğü bir yerdir. Ayrıca mescidin yanına Suffa adında bir de okul yaptırmıştır. 

Hicretten sonra İslam toplumu hakkında aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır?   
A) Toplumsal yaşama dair kurallar belirlenmiştir. 
B) İnşa edilen mescit tek bir amaç için kullanılmıştır. 
C) Toplumun eğitim, yönetim vb. ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır. 
D) Müslümanlar birbirleriyle dayanışma içerisinde olmuştur. 
Soru 10 
Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüze ait değildir?   
A) Baklava 
B) Beyzbol 
C) Güreş 
D) Kına gecesi 
Soru 11 
Aşağıdakilerden hangisi Uygurları diğer ilk Türk devletlerinden ayıran özelliklerden değildir?   
A) Kâğıt ve matbaayı kullanmaları 
B) Mani dinini benimsemeleri 
C) Demircilik ve dokumacılıkla uğraşmaları 
D) Yerleşik hayata geçmeleri 
Soru 12 
İnsanlar sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanırken en çok neye dikkat etmelidirler? 
A) Başkalarının haklarını zarar vermemeye 
B) Tasarruflu olmaya 
C) Sorumluluklarını yerine getirmeye 
D) İsteklerini olabildiğince çok gerçekleştirmeye 
Soru 13 
Aşağıda verilenlerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan biridir?   
A) Odamızı toplamak 
B) Takım sporunda görevini yapmak 
C) Kulüp çalışmalarına katılmak 
D) Dersleri dikkatli dinlemek 
Soru 14 
“Çin’den başlayıp çeşitli ülkelerden geçerek Avrupa’ya uzanan İpek Yolu ile Doğunun ipeği, baharatı, kültürü, medeniyeti ve bilgisi Batıya taşınmıştır. Aynı şekilde Batı kültürü de bu yolla Doğu’ya taşınmıştır.” Yukarıda verilen bilgiye göre İpek Yolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?   
A) Kültürler arasında köprü görevi görmüştür. 
B) Doğudan Batıya giden tek ticaret yoludur. 
C) İpek Yolu önemini kaybetmiştir. 
D) Sadece alışverişin yapıldığı bir yoldur. 
Soru 15 
Türkler, askerî yeteneklerinden dolayı Abbasi ordusunda önemli görevler üstlenmişlerdir. Türklerin bu özelliğini bilen Abbasiler, Türklere özel olarak “Samarra” adlı şehri kurmuştur. Bu bilgilere göre Abbasiler’in “Samarra” şehrini kurmalarındaki amaç nedir?   
A) Devlet yönetiminde Türklerin etkili olmasını sağlamak 
B) Türklerle Araplar arasında ticareti geliştirmek 
C) Türklerle Araplar arasında kültürel etkileşim sağlamak 
D) Türklerin Araplarla karışarak askerî yeteneklerinin yok olmasını önlemek 
Soru 16 
Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer insanların haklarına saygı göstermeye örnektir?     
A) Bilgi yarışmasında birinci olmak 
B) Fırında ekmek sırasına girmek 
C) Ödevleri zamanında yapmak 
D) Bol bol kitap okumak 
Soru 17 
Çevresine karşı duyarlı ve yardımsever bir vatandaşın aşağıda verilenlerden hangisini yapması beklenmez?   
A) Yardım kampanyalarına katılmak 
B) Sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak 
C) Arkadaşlarını yardım kampanyalarına davet etmek 
D) Okulundaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalmak 
Soru 18 
“Asya Hun Devleti’nin en güçlü hükümdarı olan Mete Han, Çin Devleti’ni yenmesine rağmen Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemiştir.” 

Yukarıdaki bilgiye göre Mete Han’ın Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?   
A) Türklerin kendi kimliklerini kaybetme korkusu 
B) Eski vatanlarını bırakmak istememeleri 
C) Türk kültürünün üstünlüğünü ispatlamak 
D) Çin’de yeterince verimli toprak olmaması 
Soru 19 
Hz. Ömer Dönemi’nde illere valiler ve kadılar atanmış, Hz. Osman Dönemi’nde ise Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak devletin çeşitli bölgelerine gönderilmiştir. Hz. Ömer ve Hz. Osman Dönemi’nde yapılan bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğunu gösterir?   
A) İslamiyet’in geniş alanlara yayılması 
B) Ekonomik hayatın canlanması 
C) Merkezi otoritenin gücünü kaybetmesi 
D) Adalet sisteminin geliştirilmek istenmesi 
Soru 20 
Aşağıdaki kavramlardan hangileri farklılıklara saygıyla ilgili değildir?   
A) dayanışma 
B) uzlaşma 
C) ayrımcılık 
D) anlayış