Test Çöz,7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı, 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Testi, 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Çalışması, 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi, 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Kazanım Testi, 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Konu Testi, 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Testi, 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Testi Çöz,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
03 Subat 2020 Pazartesi 19:25
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
3546
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Yazının bulunmasıyla birlikte tarih kayıt altına alınmaya başlamıştır. Böylece insanlar var olan bilgilerini unutmamanın ve bunu sonraki nesillerle paylaşmaya başlamıştır. Buna göre yazının bulunmasının aşağıdakilerden hangisini engellediği söylenebilir?

AYeni bilgiler elde edilmesini

BGeçmişin detaylı incelenebilmesini

CBilgi birikiminin zamanla unutulmasını

DGünümüz medeniyetinin oluşmasını

 

2. Yazı MÖ 3500 yıllarında Sümerler tarafından bulunmuş ve buradan göçler savaşlar ve ticaret aracılığı ile çeşitli toplumlara yayılmıştır.Yazının bulunmasının ve kullanılmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?

ABilgi aktarımının kolaylaşması

BTarihin kayıt altına alınması

CGeçmişe ait daha güvenilir bilgilere ulaşılması

DSavaşların ve göçlerin daha fazla olması

 

3. Belki yazı yazmak için kullanılan araçlar değişti ama yazının amacı aynı kaldı

Buna göre yazının kullanılmasındaki amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi olamaz?

ABilgi ve tecrübelerin aktarılması

BDüşüncelerin ortaya çıkmasını engelleme

CHesapları kayıt altına alma

DDuyguların paylaşılması

 

4. "Haçlı Seferlerinde öğrenilen matbaayı biraz daha geliştirerek hareketli matbaa haline getirdim ve günde 300 sayfa basabilecek duruma geldik."

Bu durumun,

I. Basılan kitap sayısında artış yaşanması

II. Kitapların daha ucuza mal edilmesi

III.Bilgi seviyesinin yükselmesi

sonuçlarından hangisi ya da hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

AI ve II

BI ve III

CII ve III

DI, II ve III

 

5. “Mezopotamya’da öğrenciler kil tabletlere yazılı metinlerden faydalanıyorlardı. Ayrıca varlıklı ailelerin evinde kil tabletlerden oluşan önemli ticari belgelerini sakladıkları özel bölümler vardı. Tarihin ilk kütüphanesi de Ninova’da bu tabletlerden oluşturulmuştur.” Tarihte bilinen ilk kütüphane kimler tarafından oluşturulmuştur?

A) Babiller

B) Asurlular

C) Sümerler

D) Mısırlılar

 

6. “Eski Mısırlılar yazı yazmak için kağıdı icat ederek insanların işlerini kolaylaştırmışlardır. Nil Nehri kıyılarında yetişen bir bitkiyi iğneye benzeyen bir aletle şeritler hâlinde soyuyorlar, sonra da bu şeritleri bir kalıpta dikey ve yatay olarak hasır örer gibi yapıştırıyorlardı. Kuruyan kalıplar fildişi ile parlatılıp satışa sunuluyordu. Katlandığında kırıldığından ancak üst üste istiflenerek saklanabiliyordu.” Bu metne göre kağıdı Mısırlıların icat ettiğini söyleyebiliriz.  İcat edilen ilk kağıt hangisidir?

A) Parşömen

B) Papirüs

C) İpek kağıt

D)  Deri

7. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir?

A) Hazini

B) Harezmi

C) Cezeri

D)  Buruni

 

8. Aşağıdakilerden hangisi felsefe alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle insanlık tarihinin en büyük filozoflarından biri olarak kabul edilmiştir?

A) Farabi

B) Biruni

C) Hazini

D)  Cezeri

 

9. “Ceylan derisi üzerine çizdiği Dünya haritasını 1517’de Yavuz Sultan Selim’e takdim etmiştir. Bu haritada İspanya, Portekiz ve Batı Afrika kıyıları ile Amerika kıtasının doğu kıyılarını göstermiştir. Bu haritayı çizerken faydalandığı haritalara göre hataları azdır ve çizimleri günümüz haritalarına çok yakındır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan bilim adamı hangisidir?

A) Ali Kuşçu

B) Katip Çelebi

C) Farabi

D)  Piri Reis

 

10. Aşağıdakilerden hangisi kütle çekim kanununa bağlı değildir?

A) Okyanustaki gelgit olayları

B) Dünya saatte yüzlerce kilometre hızla, topaç gibi dönerken uzaya fırlamaması.

C) Gezegenler belli bir yörüngede hareket etmesi.

D)  Dünya üzerinde hep aynı yöne gidildiğinde yine aynı yere gelinmesi.

 

 

11. Orta Çağ’da İslam dünyasında oluşan özgür düşünce ortamında yetişen Biruni, Harezmi ve İbni Sina gibi bilim insanlarının eserleri Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
B) İslam dünyasında bilimsel gelişmeler desteklenmiştir.
C) İslam bilginleri bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır.
D) Bilimsel gelişmeler yalnız İslam bilginlerinin sayesindedir.

 


12. -Matbaanın icadı

-Dünya’nın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi
-Buhar makinesinin icadı

-Kütle çekim kanunun keşfedilmesi
Yukarıda V-. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin bazıları verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerle doğrudan ilişkili değildir?
A) Üretim teknolojisi gelişmiş ve seri üretime geçilmiştir.
B) İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır.
C) Dünyada savaşlar azalmıştır.
D) Uzaya giden araçların yakıt tasarrufu yapması sağlanmıştır.

 

13.  Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?

A) Turizm

B) Endüstri 

C) Maden 

D) Mimarî

 

14.  1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır.

Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Doğum oranının yüksek olmasına

B) Evli nüfusun fazla olmasına

C) Çocuk ölümlerinin az olmasına

D) Göçle gelenlerin çoğalmasına

 

1 5.  Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?

A) Konut yapımının hızlanmasının

B) Doğumların artmasının

C) Ölümlerin azalmasının

D) Çevreden olan göçlerin çoğalmasının

 

16.  Büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerinin nüfu­sunun artış nedeni doğumlardır. Ancak büyük şehirlerde doğumlardan daha fazla artış olmaktadır. Bu artışta, o şehrin sahip olduğu özellikler belirleyicidir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgiyi desteklemez?

A) Bursa'da tekstil üretiminin önemli bir geçim kaynağı olması

B) Zonguldak'ta taş kömürü madeninin çıkarılması

C) İstanbul'da sanayi sektörünün önde gelmesi

D) Iğdır'ın Türkiye'nin en doğusunda bulunması

 

17. Fatih, Akkoyonlu elçi heyeti içinde Ali Kuşçu'nun bulunduğunu öğrenince,  törenle karşıladı ve padişahın hiçbir elçiye göstermediği sevgi ve saygıyı kendisine gösterdi. Bu ilginin sebebini padişahtan öğrenmek isteyenlere Fatih, "Ali Kuşçu, Uzun Hasan'ın elçisi değil, bilginin güneşidir." demişti

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Fatih Akkoyunlularla dost ilişki kurmak için elçilere iyi davrandı.

B) Fatih bu elçi heyetinin Uzun Hasan tarafından gönderilmediğini düşünüyordu.

C) Elçi karşılamaları hep törenle olmaktadır.

D) Fatih bilime ve bilim adamlarına önem vermektedir.

 

18. Bilim insanı, bilgiyi toplayan, soru soran, gözlem ve deneylerle sorularına cevap arayan insandır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim insanında bulunması gereken özelliklerinden değildir?

A) Araştırmacı

B) Sorgulayıcı

C) Meraklı

D) Karamsar

 

19. El Harezmi ünlü matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir. Paramızda, sınav notlarımızda ya da bilgisaya­rımızın çalışma esasını oluşturan kodlarında sıkça kul­lanılan sıfır sayısını, ünlü Türk bilgini El Harezmi'ye borçluyuz..

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Matematik biliminin temelleri sadece batılı bilginler tarafından atılmıştır.

B) Türk dünyasında toplumların gelişimlerine büyük katkıda bulunan bilim adamları yetişmiştir.

C) Coğrafya, matematik ve astronomi aynı bilim dallarıdır.

D) Sıfırın icadı tüm dünyayı ilgilendiren bir olay olmadığı için geçmişte sadece Türkler tarafından bilinmiştir.

 

20. 16. yüzyılda yaşayan Osmanlı astronomi bilginlerinden Takiyyüddin, Padişahın izniyle Tophane' de yeni bir rasathane kurulmasını sağlamış, ancak bu rasathane bir süre sonra zamanın şeyhülislamının isteği üzerine yıkılmıştır.

Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapıldığının

B) Toplumda bilim adamlarına büyük hayranlık duyulduğunun

C) Bilimsel alanlarda önemli buluşlar yapıldığının

D) Bilimsel çalışmanın, toplumun bazı kesimlerince desteklenmediğinin