Test Çöz,İnsanlığın Sorumluluğu Değerlendirme Testi, İnsanlığın Sorumluluğu Testi, İnsanlığın Sorumluluğu Testi, İnsanlığın Sorumluluğu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, İnsanlığın Sorumluluğu Kazanımları, İnsanlığın Sorumluluğu Kazanım Testi, İnsanlığın Sorumluluğu Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 3.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 23:20
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4046
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Atatürk:”Basın milletin sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan müşterek istikamette yürümesini teminle başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.”

Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini ifade etmek istemiştir?

 • ABasın yayın okullarının açılması gerektiğini
 • BBasın yayın organlarının yanlı yayın yapmayacağını
 • CToplumun aydınlatılmasında basın yayın organlarına önemli görevler düştüğünü
 • DEn önemli okulun basın yayın okulu olduğunu

1.Soru

Bir aileye ait video görüntüsünün ailenin izni alınmadan ve hukuki bir gerekçe olmadan televizyonlarda yayınlanması aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmamızı sağlar?

 • AYayın özgürlüğü vardır. Yayınlanması doğaldır.
 • BAilenin özel hayatı ile ilgili hakkı ihlal edilmiştir.
 • CAnayasal düzen değiştirilmeye çalışılmıştır.
 • DHukuka aykırı bir uygulama yapılmamıştır.

2.Soru

İnsan haklarının güvence altına alınması Hürriyet,  Eşitlik,  Adalet temelinde yükselen bir hukuk düzeni ile mümkündür.

Buna göre insan haklarının güvence altında olması, aşağıdaki yönetim şekillerinin hangisiyle mümkündür?

 • APadişahlık
 • BMeşrutiyet
 • CDemokrasi
 • DTeokrasi

3.Soru

Osmanlı Devleti'nde topraktan alınan vergiler devlet görevlilerine aylık olarak verilirdi. Tımar sahibi aldığı bu ücretle asker yetiştirmek zorundaydı. Bu askerler savaş zamanında sefere çıkar barış zamanında da tarımsal üretimden ve bulunduğu bölgenin güvenliğinden sorumluydu. Dirlik sahiplerinin yetiştirdiği askere Tımarlı Sipahi denirdi.

Verilen bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • ATımar sahiplerinin yetiştirdiği askerlerin yaşadıkları yerde asayişi sağladığı
 • BDevletin toprak gelirlerinden elde edilen vergiyi memurlarına ücret olarak verdiği
 • CTımarlı Sipahilerin askerlikten başka tarımsal faaliyetlerle de ilgili olduğu
 • DTımarlı sipahilerin ücretlerini devlet bütçesinden aldığı

4.Soru

“İlk Türk Devletlerinde Hakan’ın başkanlığında toplanan kurultayda ülke sorunları tartışılır ve bir karara bağlanırdı.”

Yukarıdaki  bilgi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

 • AÜlke sorunlarının çözümünde kurultay üyelerinin katkısının olduğunu
 • Bİlk Türk devletlerinde halkın yöneticilerini seçtiğini
 • CÜlke yönetimiyle ilgili kararları hükümdarın tek başına aldığını
 • Dİlk Türk devletlerinde halkın inançlarının yönetim üzerinde etkili olduğunu

5.Soru

Eski Türklerde Kurultay’da hükümdarın eşi Hatun’un yer alması aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?

 • AKurultay’ın demokrasiyi kullandığını
 • BKadınını yönetimde etkili olduğunu
 • CAnaerkil toplum yapısının görüldüğünü
 • DSaltanat sisteminin uygulandığını

6.Soru

Orta Çağ’da Avrupa’da din adamları, soyluların dışındaki sosyal sınıfların okuma yazma öğrenmesini engellemiştir. Fakat kağıt ve matbaanın kullanımının yaygınlaşması ile birlikte okuma yazma oranı artmış, toplumun kültür seviyesi yükselmiştir. İncil’in çoğaltılması ve çeşitli dillere çevrilmesiyle halk, İncil’de yazılanlarla din adamlarının anlattıklarının farklı olduğunu anlamıştır. Bu gelişmeler din adamlarının halk üzerindeki itibarına ve etkinliğine zarar vermiştir.

Yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • AOkuma yazma oranının artmasıyla Avrupa’nın kültürel yapısında değişikliklerin meydana geldiğine
 • Bİncil’in çeşitli dillere çevrilmesiyle kiliseye ve Papa’ya duyulan güvenin azaldığına
 • CKilisenin okuma yazma öğrenilmesini engelleyerek halk üzerinde baskı kurduğuna
 • DMerkezi krallıkların zayıflamasıyla derebeyliklerin güç kazandığına

7.Soru

Sanayi İnkılâbından sonra hızla fabrikaların kurulması öncelikle aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkilemiştir?

 • Aİnsan gücüyle çalışan atölyeleri
 • BTicaretle uğraşanları
 • CBüyük fabrika sahiplerini
 • DEğitimli halk sınıfını

8.Soru

Osmanlı Devleti’nde 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi ile halk ilk defa padişahın yanında yönetime katılmaya başlamıştır.

Bu durum Osmanlı Devleti’nde yönetim biçiminin aşağıdakilerden hangisi olduğuna kanıt oluşturur?

 • ACumhuriyet
 • BMonarşi
 • CMeşrutiyet
 • DOligarşi

9.Soru

Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşlar adaletin eşit olarak dağıtıldığı mahkemelere başvururlar. Haksızlığı şayet devlet yapmışsa bu da mahkeme tarafından düzeltilir.

Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?

 • ALaik Devlet
 • BSosyal Devlet
 • CDemokratik Devlet
 • DHukuk Devleti

10.Soru

İlk Türk devletlerinde devletin başında çeşitli unvanlar taşıyan hükümdarlar bulundurdu. Bu unvanlar şanyü, kağan, han, idi (bilgi yelpazesi.net) kut ve hakandı. Hükümdarlar unvanlarını törenlerle alırlardı. Türkler hükümdarlara Gök - Tanrı tarafından devleti yönetme yetkisi verildiğine inanırlardı.

Bu bilgiye bakarak İlk Türk devletlerinde yönetimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • ATürk hükümdarlarının unvanlar kullandığı
 • BTürk halkının hükümdarlığı kutsal bildiği
 • CÜlke yönetiminde en yetkili kişinin kağan olduğu
 • DÜlke topraklarının asıl sahibinin halk olduğu

11.Soru

Bilim insanları bize evrenimizi anlamak için yol gösteren kılavuzlardır. Bilim insanı bir soruna çözüm bulmak için harekete geçendir; imkânsız diye bilinen şeylere ulaşmayı mümkün kılmak için yeni yollar arayandır. Bilim insanı her zaman neden, nasıl, ne zaman gibi sorular sorandır.

Buna göre bilim insanlarında aşağıda verilen özelliklerden hangisi görülmez?

 • ABilgi toplamak
 • BTaklitçi olmak
 • CÜretken olmak
 • DSoru sormak

12.Soru

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sırasın­da ordunun ihtiyacı olan erzak, araç ve gerece “Tekalif-i Harbiye” adı altında bedeli sonra­dan ödenmek üzere el koymuş, ancak tüm tedbirlere rağmen masraflar karşılanamayınca Almanya’dan borç alınmıştır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi değildir?

 • AOsmanlı Devleti’nin ekonomik açıdan dışa bağlılığının arttığının
 • BOsmanlı Devleti’nin savaşa girecek ekonomik güçten yoksun olduğunun
 • CAlmanya’nın ekonomik açıdan güç kaybettiğinin
 • DOsmanlı halkının devletin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla topyekün seferber olduğunun

13.Soru

Osmanlı devletinde önemli devlet işleri Divanda görüşülürdü. Din ve ırk farkı olmaksızın Divan herkese açıktı. Divanda herkes görüşünü bildirirdi ancak son söz padişaha aitti.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • AHükümdarın yetkilerinin kısıtlandığına
 • BHerkesin özgürce görüşünü ifade ettiğine
 • CFarklı konuların görüşüldüğüne
 • DDanışma görevi yaptığına

14.Soru

Demokratik devletlerde, otoritenin kaynağı millet egemenliğidir. Devlet otoritesi, gücünü milletten alır, millet yararına çalışır. Milletin varlığını ve geleceğini güvence altına alır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, devlet otoritesinin ulusal egemenliğe dayanmasından kaynaklanmaz?

 • AMilletin, yönetimde söz sahibi olması
 • BYöneticilerin, milletin çıkarlarını ön planda tutması
 • CYöneticilerin, sınırsız özgürlüğe sahip olması
 • DBireylerin, hak ve özgürlüklerini kullanmalarına fırsat tanınması

15.Soru

Bir kanunun yürürlüğe girmesinde son aşama aşağıdakilerden hangisidir?

 • AAnayasa komisyonlarında görüşülerek son şeklinin verilmesi
 • BTBMM’de kabul edilmesi
 • CCumhurbaşkanının onaylaması
 • DResmi Gazetede yayımlanması