Test Çöz,2.Dönem 3.Değerlendirme Konu Değerlendirme Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Kazanım Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, 2.Dönem 3.Değerlendirme Süreç Değerlendirme Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Süreç Testi,

7. Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 3.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
16 Agustos 2015 Pazar 16:30
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4826
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Yirminci yüzyılın başından itibaren modern tarıma geçilmesi ve sanayileşmenin hızlanması ile birlikte, toprak kirliliği de bir çevre sorunu olarak ortaya çıkmaya başla­mıştır. Yerleşim alanlarından çıkan atıklar, egzoz gazları, endüstriyel atıklar, tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler toprak kirliliğine sebep olan en önemli etkenlerdir.

Burcu ve arkadaşları bu bilgiyi öğrendikten sonra toprak kirliliğini önleyecek hem çabuk hem de kolay uygulanabile­cek bir karar alıyorlar.

Bu karar aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • ATarımda ilaç ve kimyasal gübre kullanmayalım.
 • BÇöplerimizin miktarını azaltalım.
 • CTüm arabaların egzoz muayenelerini yaptırtalım.
 • DFabrikaların önünde protesto gösterisi yapalım.

1.Soru

Sınıfta 4 arkadaş kendi aralarında sohbet ederken şu cümleleri kuruyorlar:

   Fatma: Su ve minerallerin emilimi burada gerçekleşir

   Ceyda: Sindirime uğrayan besinlerin kana geçtiği yerdir.

   Burcu: Karbonhidratların sindirimi ilk burada başlar

   Buket: Besinlerin parçalanması ve öğütülmesi işlemini yapar.

  Bu bilgilere göre hangi iki öğrenci sindirim sisteminde görev alan aynı organdan bahsetmiştir?

 

 • AFatma ve Ceyda
 • BBurcu ve Buket
 • CCeyda ve Burcu
 • DBuket ve Fatma

2.Soru

Atomun yapısı ile ilgili olarak;

       I.Protonlar ve nötronlar atomun çekirdeğinde bulunur.

      II.Protonlar pozitif, nötronlar negatif yüklü taneciklerdir.

     III.Elektronlar çekirdeğin etrafında yörüngelerde hareket ederler

        Yargılarından hangisi veya hangileri yanlıştır?

 • AYalnız II
 • BYalnız I
 • CI ve III
 • DII ve III

3.Soru

12   Zıt yüklü iki iyonun birbirini çekmesi sonucu    oluşan bağa ne ad verilir?

 • Aİyonik bağ
 • BPolar Kovalent bağ
 • CApolar kovalent bağ
 • DSıkı bağ

4.Soru

Elektron sayısı bilinen Al iyonunun kütle numarasını bulmak için aşağıdaki bilgilerden hangisine tek başına yeterlidir?

 

 • ANötron sayısı
 • BProton sayısı
 • CAtom numarası
 • DElektron sayısı

5.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi bir çözelti oluşturur?

 • ATalaş-Su
 • BZeytinyağı-Su
 • CŞeker- Su
 • DKum-Su

6.Soru

I. Elektrik akımının  yönü pozitif kutuptan negatif kutba doğrudur

II. Elektronların iletken telin üzerindeki hareketi negatif kutuptan,pozitif kutba doğrudur.

Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir?

 • AYalnız I doğru
 • BYalnız II doğru
 • CHer ikisi de yanlış
 • DHer ikisi de doğru

7.Soru

Topraklanan yüklü bir cismin son yük durumu ile ilgili Hangisi doğru olur?

 • AZıt yükle yüklenirler
 • BNötrlenirler
 • CYük durumunda bir değişiklik olmaz
 • DYük miktarı artar.

8.Soru

I. Elementler sembollerle gösterilir

II. Elementler formülle gösterilir

III. Bileşikler formüllerle gösterilir.

Yukarıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?

 • AYalnız I
 • BYalnız III
 • CI,III
 • DI,II,III

9.Soru

Işık ışınları bir arada toplanabilir.  Yargısını ispatlamak isteyen bir öğrencinin  , paralel gelen bir ışın demetinin önüne hangi optik aracı yerleştirerek gözlem yapması uygun olur ?

 • ATümsek ayna
 • Bİnce kenarlı mercek
 • CDüzlem ayna
 • DKalın kenarlı mercek

10.Soru

Yarasaların gözleri iyi göremez. Yarasalar çıkardıkları seslerin  çarptığı yüzeyden geri dönmesine göre engellere çarpmadan uçabilirler.

  Bu olayda yarasalar sesin hangi özelliğinden yararlanırlar?

 • ATınısı
 • BFrekensı
 • CYansıması
 • DŞiddeti

11.Soru

Fen ve teknoloji dersinde öğretmen öğrencilerin sorduğu sorulardan hangisini  HAYIR  diye cevaplar ?

 • ASes dalgaları boşlukta yayılır mı ?
 • BSesin yayılma hızı ortamın yoğunluğu arttıkça artar mı ?
 • Cİnce sesleri kalın seslerden ayıran özelliğe sesin yüksekliği mi denir ?
 • DDenizlerin derinliğinin ölçülmesinde sesin yankılanması özelliğinden yararlanılır mı?

12.Soru

Canlılar tarafından devamlı bir şekilde solunum yapılarak oksijen tüketimi olduğu halde havadaki oksijen oranında azalma olmayışının sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir ?

 • AAtmosferde sonsuz bir şekilde oksijen bulunmasıyla.
 • BBazı canlıların oksijenli solunum yaparken bazı canlıların oksijensiz solunum yapmasıyla.
 • CYeşil bitkilerin fotosentez yaparken CO2 alıp  O2 vermesiyle
 • DOrman yangınları, ozon tabakasının parçalanması v.s. olaylarla havadaki oksijen oranının artmasıyla.

13.Soru

I – Buğday - Fare - Yılan

II – Buğday – Fare -  Kartal

III – Buğday – Çekirge – Kyrbağa  - Kartal

IV – Buğday –Çekirge – Kurbağa – Yılan

Yukarıda verilen besin zinciri ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır ?

 • AYılan bazen ikincil bazen üçüncül tüketici olabilir.
 • BFare ve Çekirge birincil tüketici canlılardır.
 • CKartal her zaman üçüncül tüketicidir.
 • DOrtama dışardan Kurbağa ilave edilirse çekirgelerin sayısı azalır.

14.Soru

Bir popülasyonun  gelecekteki  birey sayısı aşağıdakilerden hangisine bakılarak tahmin edilemez?

 • APopülasyondaki  yaş dağılımı
 • BBesin miktarına
 • CDoğum ve Ölüm oranına
 • DGöç oranına

15.Soru

Bir göl ekosisteminde organik artıkların aşırı artması ve birikmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi gözlenmez ?

 • AOksijen yoğunluğunda azalma
 • BGöldeki canlı sayısında değişme
 • CÇürükçül yaşayan canlıların sayısında azalma
 • DPopülasyon sayısında değişme

16.Soru

Ekosistemin korunmasıyla ilgili olarak alınacak önlemlerden en dar kapsamlı olanı hangisidir ?

 • AOrman yangınlarının önlenmesi.
 • BZehirli fabrikaların atıklarının arıtılması.
 • CBir fabrikanın bacasına filtre takılması.
 • DFabrika artıklarının denize karışmasının engellenmesi.

17.Soru

Güneş sisteminde bulunan aşağıdaki gezegenlerden hangisi iç gezegen olarak adlandırılır?

 • ASatürn
 • BUranüs
 • CVenüs
 • DNeptün

18.Soru

Antarktika kıtası hariç her kıtada bulunan ve çöllerden daha fazla, ormanlardan daha az yağış alan bir ekosistem için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • AYeryüzünün yaklaşık % 1 ini kaplar.
 • BYılın tüm zamanında kış mevsimi hakimdir.
 • CBüyük, açık alanlar olup, yağış miktarı düzensizdir.
 • DBitki ve hayvan çeşitliliğinin en fazla olduğu ekosistemdir.

19.Soru


 

Ülkemizde hava kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangileri uygulanmalıdır?

I- Fosil yakıt yerine güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması

II- Motorlu taşıt egzozlarına filtre takılması

III- Toplu taşımacılık yerine bireysel otomobil kullanımının arttırılması

 • AYalnız I
 • BI ve II
 • CII ve III
 • DI, II ve III

20.Soru